ویژه کنید
عکس و تصویر یادمان باشد که بهشت با سختی ها بدست و جهنمها و خونها و عرق ها ...

یادمان باشد که بهشت با سختی ها بدست و جهنمها و خونها و عرق ها می رسد نه راحتی و آسایش دردنیا و تازه منافق کشته می شود اما راه به نود راه پیدا نمی کند و همین است که منافق و اهل تزویر ظاهر با باطن یکی می داند درحالی که ضد هم اند (وقتی ظاهر و باطن یکی می شود که ظاهر ضد باطن باشد اما باطن خوب باشد) و همین است که منافق و اهل تزویر شده است و باطن را می پوشاند و رادیکال چپ می باشند و رادیکال چپ خونش به حق است که باید کشته شود می باشد و تازه اینکه نور عینی باطل است و دشمن ما ظاهرگرا و نص گرا است و همین است که عقل به چشم محور اوست می باشد و تازه اینکه آنان که افکار کفر آمیز دارند عمدا وارونه می گیرند چون می پندارند خلاف روال دنیا رفتن یعنی خلاف معنا رفتن به خاطر همین حماقت محضشان است (خلاف روال دنیا رفتن یعنی پیشرفت شیطانی به ظاهر کردن) که ظاهر با باطن می خواهند دراصل ظاهر می خواهند اما طوری وانمود می کنند که ظاهر با باطن می خواهند نمی توانند حقانیت باطن را کتمان کنند و ظاهر هم به عنوان نشان باطن می گویند تا بتوانند یک جوری اصالت باطن را بردارند درواقع دشمن منافع برای منافع و بودن ظاهر نمی خواهد منافع برای نبودن اصالت داشتن حق می خواهد پس حتی شده پشت بی منافعی ظاهری قایم می شود تا بتواند اصالت حق و باطن را بردارد می باشد و تازه اینکه دین هم برای خود منافعی دارد و از این منافع باید حفاظت کرد و منافع جویی برای دین خود درراه هدایت است و همانطور که یک سرباز می تواند به مرزی تجاوز کند یک منافق می تواند به درون محتوای فکری دین تجاوز کند و دستبرد بزند پس به خاطر همین است که امپریالیسم دینی بی اشکال است می باشد و اسلام باید مبلغ امپریالیسم دینی هم باشد و این فرق دارد با جبر و استعمار می توان به طریق تعقل و دل وارد کشور ها شد و سلطه پیدا کرد و آنکه جلوی امپریالیسم دینی را می گیرد همان است که جلوی امام زمان (عج) و امپراطوری سلطه جهانی آن می ایستد و سلطه بد نیست خداوند هم سلطه دارد و امام زمان (عج) هم باید سلطه پیدا کند و ما هم باید درراه این سلطه پیدا کردن ایشان قدم برداریم و وقتی می گویم امپریالیسم داریم یعنی گسترده تبلیغ درهمه زمینه ها برای دین داریم و سرزمین های اسلامی عقب افتاده است به خاطر اینکه دنبال امپریالیست نیست و امپریالیست و سلطه گری به معنای زورگویی نیست اگر زورگویی باشد چه زورگویی بهتر از زورگویی و دیکتاتوری فیلسوفان و دینداران است (چه بهتر که نزد خدا برویم (مهم نیست اجباری باشد ویا آزاد) از این که با آزادی به سوی جهنم برویم) اما قصد به زور بهشت بردن نیست چون امپریالیست و سلطه می تواند بدون زورگویی باشد و تسلطش براساس جذب عقل ها و دلها باشد و همین است که امپریالیست دینی یا امت جهانی قصد نهایی یا ارزش اولیه قرآن بوده که بعد از پیامبر اسلام (ص) ناکام مانده است و ابلیس از همین می ترسد ابلیس از همین امپریالیست دینی و تقوا می ترسد و می گوید هرغلطی بکنید (بهتر است با تزویر بکنید) تا بتوانید اسلام به امت جهانی یا امپریالیست نرسد و این هدف اول ابلیس است جنگ صلیبی و شایعه معبد سلیمان و یازده سمپتامبر و . . . هزار دست شیطان پرستان دراین راه به این هدف بوده است تا امپریالیست دینی و تقوا به واقعیت نرسد بله آن امپریالیست و سلطه که بخواهد به روش زیرکانه ویا زوری مسلط شود (نه امپریالیست و سلطه به روش تعقل و دل) قطعا ما هم قبول نداریم اصلا به همین دلیل ما با امپریالیست غربی می جنگیم می باشد و تازه انسان یک احمق محض است می پندارد هرچه با آن بیشتر بدی شد قطعا براساس تجربه همانا بد است مثل چند زنی که اکثرا برای هوس بازی بوده است اولا تجربه حکم و قضاوت کلی نمی کند دوما تجربه تعقل نیست و سوما هرچه که سوء استفاده شد به معنای بد بودنش نیست (درحالی که تجربه هم برای حکم و قضاوت کلی رد شد)بلکه آن مسئله سوء استفاده شده است و انسان هم اکثرا سوء استفاده گر اساسا است از مسائلی که هم خاصیت خوب دارند هم خاصیت بد دارند پس اگر چنین باشد همه چیز که دست اکثر انسان باشد بد است نه فرصت طلبی بد است نه امپریالیست بد است نه جنگ بد است و نه چند زنی بد است و ...و تازه فرصت طلبی یک خاصیت نیک می تواند باشد برای رقیب و دشمن و جنگ برای صلح می تواند بعضی موقع ها مناسب تر از صلح باشد و امپریالیست و سلطه گری اگر زورگویی و تسلط زیرکانه نباشد و جذب عقل ها و دلها باشد قطعا پاک است و... می باشد.و تازه نسبی گرایی و تجربه گرایی برای انتزاع و مسائل کلی رد است می باشد و باید اهل کلی گرا بود می باشد و تازه اینکه دشمن ما نسبی گرا است دراین شکی نیست و کلی و هرچه را به طور کلی قضاوت کردن را رد می کند چون انسانی است باطل یا جزئی گرا یا نسبی گرا می باشد و این مطابق معنا است و آن دشمن هیچ معنایی عقلی ندارد و نسبی گرایی باطل ذاتی است و با باطل گفتن ما باطل یافته شده است می باشد و به همین دلیل است که دشمن ذاتی ما که خونش حلال و کشتنش ثواب و به حق است قطعا نسبی گرا است و نسبی گرا همان گروه بی تقوا است (چه برسد به نود وارد شود) می باشد و نسبی گرایی و تجربه گرایی نقض است و باطل ذاتی مطابق معنا به طور بدیهی معنایی است می باشد و دنیا جای نسبی است می باشد وگرنه نسبی گرایی و تجربه گرایی نقض و کلی گویی تایید است و هیچ حرف این کتاب نسبی نیست می باشد و فطرت انسانی ازمطلق مطلق که نسبی راه ندارد تا نسبی تا جای ممکن است می باشد و تازه اینکه کسی که نسبی گرا است اهل تزویر و بزرگترین دروغگو است می باشد و تازه اینکه به تکنولوژی (نامتعارف) بسیار بهاء بدهید می باشد و تازه دشمن ما راست را به مطابقت به ظاهر می داند و ما راست را به مطابقت به باطن می دانیم هرچند درظاهرخلاف آن باشد می باشد و تازه اینکه دشمن حول نقیص محض درمعنا می گردد که باطل محض و نقیض درمعنا است می باشد و تازه اینکه شفافیت مسئله ای نیست که ظاهر مطابق و هم معنای باطن باشد (باطن ضد معنای ظاهر است)برخلاف انتظار شفافیت این است حجت دادن باطن تکمیل باشد و حجت دادن باطن وقتی تکمیال می شود که عمل درپیشرفت شیطانی باشد و ضد باطن باشد که مطابق معنا باشد و شفافیت به معنای ظاهر روشن نیست بلکه به معنای مطابق معنا بودن است و مطابق معنا بودن این است که ظاهر خلاف باطن باشد اما به طوری که باطن خوب باشد نه ظاهر مطابق و هم معنای باطن که معمولا آن ظاهری که مطابق باطن درنظر کسی وانمود شود مطابق و هم معنا هم نیست و باطنش باطل است چون این ذات ظاهر است که خلاف باطن باشد و کسی بخواهد به بهانه ی ظاهر مطابق باطن خوب شود قطعا ظاهر خوب پیدا کند دنباله اش باطن شر پیدا می کند (البته باطن مستقل از ظاهر است می توان باطن شر با ظاهر شر داشت اما خیر محض شر ظاهری و باطن خیر دارد (اما شدنی نیست باطن خیر با ظاهر خیر داشت آنکه ظاهر خیر دارد اکثرا باطن شر دارد)) و نبرد با خدا ازعینی و تمثیل هم شده بکنید که آن ابلیس است و ما خیلی از تزویر رنج بردیم و همین است که شفافیت یعنی ظاهری شیطانی و باطنی الهی دارد می باشد و تازه تکنولوژی داشتن آنهم به طور نامتعارف داشتنش خواست مهم ماست (نود) می باشد و تازه دشمن ما ظاهر برایش ارزش باطن دارد همین است که باطل ذاتی مطابق معنا می باشد و تازه اینکه منافق فقط برای پیروان دین نیست بلکه منافق بین حق یا باطن و باطل یا ظاهر می رود هرکسی که باشد و تازه (جنگ حق با دشمن قطعا ازطریق) ظاهر شیطانی پیشرفت (است) یا ظاهر عینی مطلقا همانا مطابق باطن خیر الهی است اما نه ظاهر همانا همین است که توسعه عملی مطلقا همانا مطابق باطن خیر است پس می توان گفت ما اهل ظاهر نیستیم و اهل باطن می باشیم اما ظاهر عینی مطلقا هم معنای باطن خیر است پس ظاهری که عینی مطلقا باشد همانا (خود)باطنی است پس هیچ منافاتی به توسعه و عمل کردن و حرکت کردن و . . . که همگی ظاهر می باشند با باطن ندارد بلکه مطابق و هم ارزش باطن است و (خود) باطنی است اگر ظاهر عینی مطلقا باشد پس اگر ما اهل ظاهر نیستیم و اهل باطن می باشیم یعنی اهل ظاهر ظاهری مطلقا نیز می باشیم و ظاهر ظاهری مطلقا باطنی است پس چنین نیست چون اهل باطن و عقلانیت معنا و الهی می باشیم و اهل ظاهر نیستیم یعنی غافل از ظاهریم بلکه از آن ظاهری که عینی مطلقا نباشد غافلیم (مثل تکنولوژی متعارف ویا ظاهر زینت داده شده (نه ظاهر عینی و شیطانی زینت داده شده) ویا انسانیت غیرعملی ویا . . . که غافل آن می باشیم) می باشد و تازه اینکه محسوسات چه تکراری چه غیرتکراری نمی تواند برای مسائل کلی قاضی باشد و با محسوسات نباید عقلانی داشت و خدا درتاریکی عینی قرار دارد و تازه محسوسات وقتی قاضی برای مسائل کلی نیست قطعا راه گر نیست و تازه اینکه دشمن ما می پندارد ما توهم را اثبات کردیم درحالی که توهم آنچیزی است که شهود عینی عکس توهم را القاء می کند این مطابق معنا بدیهی است می باشد و تازه اینکه با جنگ و درجنگیدن دشمنی را که باید قتل و عام کنید را بیشتر قتل و عام کنید و کمتر درخارج جنگیدن می باشد(دشمن وقتی نمی جنگد تا وقتی که درفضای غیرجنگ او تهاجم نکرده باشد جرم است که به او حمله برد) که این کشتن دشمن همانا کشتن به حق است و تازه اینکه به شهود عینی اعتماد نکنید چون هرچه دیده می شود خطا است اما به شهود عینی که به عمل و فایده بیاید خطا ندانید بلکه خطا را آن بدانید که آن شهود عینی باشد که به عمل و فایده نیاید می باشد و تازه تکنولوژی متعارف همان باطل است و تکنولوژی نامتعارف یا تکنولوژی که جلوه و صورت شیطانی و سیاه و سرخ دارد قطعا مقبول است می باشد و همین است که تا می توانید این تکنولوژی را گسترش دهید و این تکنولوژی ارزش است و چنان قدرتمد کنید که با غرب میتوان قدرت مقابله داشته باشد و مدل نود باشد می باشد و همین است که گروه ما نود است می باشد و ضدامپریالیست غرب است می باشد و تازه اینکه حمله می توان به دشمن کرد اما وقتی که فضای جنگ فراهم شود و تا قدرتمند نشده اید درجهان درآرامش تعامل آمیز باشید تا رشد بکنید و قدرتمند شوید و توان مقابله با دشمنان را داشته باشید بعد تقابل بکنید و اول تقابل نرم یا تعامل بکنید است بعد تقابل سخت وقتی قدرتمند شده اید بکنید پس انتظار نداشته باشید این کشتن ها و بکش ها و کشیدن ها و . . . دشمن ازهمان اول باشد که اشتباه بزرگ است ازهمان اول باید آرام باشیم و رشد بکنیم تا قدرتمند شویم و نیرومند و پخته شویم تا بتوانیم با امپریالیست غرب مبارزه عملیاتی کنیم اما درهیچ حالتی حمایت از مستضعفین و محرومین را نباید دست برداریم می باشد و این است که 50٪ مسئله حمایت از مستضعفین است و 50٪ تقابل با استکبار است می باشد و این جا به جا نباید بشود می باشد و بدانیم اگر ظاهر بگویم نه اما اگر ظاهر ظاهری بگویم خدا همان ظاهر ظاهری است می باشد و همین است که حتی با آمریکا هم تعامل کنید تا وقتی که قدرتمند شوید بعد آن رو در روی آن شوید و تقابل با (آمریکا که هیچ حتی با)امپریالیست غربی کنید می باشید اما باز با تعامل استقلال خود را حفظ کنید و رشد درتکنولوژی شما نامتعارف (برای جهان)باشد و منظور از تعامل مصالحه و روابط دیپلماسی است نه چیزی که مانع استقلال تکنولوژی ما باشد و همین است که تا نیرومند و قدرتمند نشوید تقابل سخت با امپریالیست غرب نکنید و راهکار اینکه بتوانیم درجهان مقابله با امپریالیست غربی بکنیم باید اول جنگ راه نیندازیم که درضعف شکست بخوریم (دیوانه نیستیم که از همان اول با طاغوت درگیر شویم) بلکه دراول با حتی سنگها هم مصالحه داشته باشیم (حتی تقصیر اشتباهات را ازخود بدانیم حتی آنان که نکردیم به گردن بگیریم و بگذریم) تا بتوانیم با خیال راحت به رشد خود عملا بپردازیم تا بعد بتوان بعد از رشد عملی درخود همانا تقابل با امپریالیست غربی کرد و وقتی نیرومند می شویم که بتوانیم نود را در اکثر همه جامعه بشری جزء استکبارجهانی را فرا قرار بگیرد تا بعد بتوانیم تقابل بکنیم می باشد و با سرعت هم درتبلیغ پیش بروید با سرعتترین و رابطه دارترین اسباب رسانه ای را هم استفاده کنید می باشد و اعلام مصالحه با جهان بکنیم بعد ان شاء الله بعد از نیرومند شدن مصالحه با جهان منهای استکبارجهانی را نگه داریم اما مصالحه با استکبارجهانی که خود همانا بخشی از جهان است بشکنیم قیام و ستیز درراه خدا با استکبارجهانی بکنیم می باشد و درحال نیرومند شدنمان سازمان مرکزی نود تشکیل دهید می باشد که این سازمان درراه تبلیغ با سرعت تر کمک کند می باشد و نود یک گروه فرا مرزی است (وبعد از نیرومند شدن تجهیز ستیز کردن پیروانش علیه استکبارجهانی بکند)می باشد (چون امپریالیست غرب این را می داند که بعد از مصالحه قصد مقابله با او داریم چون گفته ایم باید بگویم که اگر روزی بتوانی اصول فکریت را عوض کنی ما بعد از قدرتمند شدن مقابله نخواهیم کرد و درکنار آنگاه فقط به حمایت از محرومین و مستضعفین جهان می پردازیم با شما نمی جنگیم و مصالحه با آنان را نگه می داریم) و تازه کسی که خدا بزرگ را بداند هرگز خود را بزرگ نمی داند می باشد و تازه اینکه اگر شرایط پیش آمد که با امپریالیست غربی تقابل بکنید باز حمایت از مستضعفین و محرومین جهان را دست نکشید و سعی کنید جنگ ها را به دور از مناطق ویا حفظ مناطق مستضعفین و محرومین جهان بکشانید می باشد و درهمان حال که می جنگید باید درکنارش از مستضعفین و محرومین و پناهنده ها و فقرا و ضعفا و مساکین و . . . جهان کمک دارو و غذا به آنان بکنید این حتی از جنگیدن با استکبار جهانی هم مهم تر است و تازه اینکه همه ی مردم و همه حکومتها (جزء حکومت و حاکمان استکبارجهانی)دوست اند حتی مردم آمریکا دوست اند و ممکن است کسی بین آنان استکبار ستیز باشد درحالی که آمریکایی و زیر حاکمان امپریالیست غربی هم باشد آنهم می تواند عضو نود شود و دوست است می باشد و همه جهان می توانند هرکسی که استکبارستیز باشد و حامی مستضعفین جهان باشد و خیانتکار نباشد می باشد و همین است که این سه شرط درهرکسی پیدا شود یک تمایل به حضور هم پیدا بکند می تواند در نود عضو شود می باشد و به همین راحتی می باشد و همه که چنین باشند می توانند با هر ملیتی و قوم و رنگ و نژاد و...باشند می باشد و تازه علم به تجربه و ریاضیات بسته نیست مسئله دیگری دارد به نام معرفت و دانایی و ما پوزتیسم و تجربه گرایی مبنایی نیستیم و تازه اینکه پیشرفت میسر نمی شود مگر از راه علمی که تعریف شد و تازه جزء فن آوری همه علوم محسوسات باطل ذاتی و نقض است مگر اینکه مبتنی برمبانی علم معرفتی و دانایی باشد و اگر نباشد آن علم بزرگترین از دروغ است و تازه واقعیت بسنده به محسوسات و عینیات می باشد و واقعیت متافیزیک و معنا نیز می باشد و تازه واقعیت درمحسوسات و عینیات برخلاف ظاهر اندک است می باشد و تازه تکنولوژی نامتعارف مال غرب نیست بلکه یک تکنولوژی خاص و منحصر به فرد است و تازه اینکه دشمن ما وقتی ظاهر ظاهری مطرح می شود می گوید اهل ظاهر نیستیم اما وقتی باطن مطرح می شود می گوید ظاهر با باطن برابر است کلا قصد ابلیس از اول این نبود که باطل را پیروز کند بلکه این بود که حق را نابود کند با این خود به خود باطل پیروز می شود درحالی که فهمش نفهم باد که باطل پیروز نمی شود و تازه فلسطین جامع همه ی خواستگاه نود است چون مستضعفین (فلسطینی ها) یک طرف اند و استکبار(آمریکا و اسرائیل) طرف دیگر است می باشد و تازه اینکه انتفاضه بکنید و حالت و حرکت انتفاضه همچون فلسطینی ها داشته باشید و با همین حالت درهمه زمینه ها رشد کرده و درمقابل استکبار بایستید می باشد و پیروان انتفاضه جهانی را مسلح کنید و اگر گفتند نود نمونه ی خود را ازچه کسانی گرفته است باید گفت از فلسطینی ها گرفته است و تازه استکبار جهانی و رژیم طاغوت(نظام نوین جهانی) را فرض کنید همچون اسرائیل و رژیمش باشد و همانا نود همچون فلسطین باشد این قیاس بزرگ ما با استکبارجهانی درقیاس کوچک فلسطین با اسرائیل است و همین است که ما همان فلسطینی هایم درقیاس بزرگ تر و دشمن ما یک اسرائیل است درقیاس بزرگ تر فقط ما نامتعارفیم و دشمن ما متعارف است همین قیاس بزرگتر این است که به جای انقلابی کوچک تر ازیک کشور درمقابل یک کشور همانا سلاحهای انقلابی جهانی درمقابل سلاح های ابرقدرتها و به جای مکان کوچک همانا درمکان جهانی بی مرز می باشد و این نبرد را تا جای ممکن ادامه دهید تا طاغوت سقوط کند و با حق آن است که تا دست آخر با حق بماند و باشد می باشد و تازه اینکه هرغلطی می خواهید بکنید تا بتوانید باطل را نابود کنید پس لازم باشد دست به هرکاری بزنید و پس از تکنولوژی نامتعارف دست نمی کشیم حتی اگر دشمن از اصول فکریش دست بردارد می باشد و تازه اینکه اهل تقوا عملگرا هرگز با وسط محض درمعنا یکی نیست و تزویر پوشالی یا بزرگترین از دروغگویان سعی می کند خودش را اهل تقوا عملگرا قرار دهد تا تزویرش را بپوشاند تفاوت این است که تقوا عملگرا عشق از عقل دارد و تزویر پوشالی عقل از عشق یا عشق با عقل (که اساس مبتنی عقل نیست) دارد و عقلی که پایه ی اولیه نباشد هرعشقی باشد خیانتکاری پنهان و آشکار قطعا دارد می باشد و همین است که وسط محض درمعنا اساسا اهل تقوا عملگرا نیست بلکه تزویر پوشالی است می باشد و تازه اینکه عقل نظری اگر مطابق عقل معنایی و زیر بار آن نباشد نقض است می باشد هرچه که را بگوید و اثبات می کند و این پافشاری به ناحق نیست بلکه عقل نظری اگر زیر بار مطابقت با عقل معنایی و محصولش نرود پافشاری به ناحق می کند می باشد (البته اینکه عقل نظری زیربار عقل معنایی برای آنان است که می خواهند راه حق را بروند وگرنه برای لااقل تقوا عقل نظری هم مقبول است می باشد و توضیح هم داده نمی شد باید فهمیده می شد)و درنود به غیرازخیانتکاران آنان که باور به استکبارستیزی و حمایت از مستضعفین دارند اصلا عقل معنایی و محصولش قبول نداشته باشند که هیچ پیرو هرتفکری و با هرقوم و نژادی و ملیتی و . . .باشند حتی اگر زیرسلطه استکبار هم باشند چه برسد خارج از آن اگر تمایل داشته باشند می توانند حضور پیدا بکنند و به خاطر داشته باشند که آنان که تمایل پیدا بکنند هرخلق بشری و هرجامع بشری که باشند فقط خیانتکار نباشد و استکبارستیز و حامی مستضعفین باشند هم عضو اند هم حمایت می شوند اما اگر هم تمایل پیدا نکنند باز حمایت می شوند اگر غیرخیانتکار و حامی مستضعفین و استکبارستیز باشند می باشد و همین است که آنچه مطرح است برادری و خواهری است و همه چه ازپیرو دینی چه از انسانیت برادر و خواهرند می باشد و نود است که می خواهد حق را برقرار کند همانطور که فلسطین ها نسبت به اسرائیل اند درقیاس بزرگ تر انقلابی جهانی یا انقلابی بی مرز درمقابل رژیم نوین جهانی است و این نود است که چنین قصدی دارد و نود دودشمن دارد یکی خیانتکاران بزرگ و دیگری استکبارجهانی می باشد و تازه اینکه خصوصیت مشترک اهل تزویر خیانتکاری بزرگ می باشد (و مسئله ای دربد بودن بزرگ تر از خیانتکاری نیست)و هدف بازپس گیری زمین ازدست طاغوت جهانی است و ما به جای نوین دگرگونی داریم که همان نوین است اما به طور رادیکال و نامتعارف می باشد و دشمن می خواهد زمین را به شایعه ی اینکه ما ناآرامی درزمین می آوریم و او و امثالش صاحب قدیمی زمین بوده ما آشوب کننده در این زمین می باشیم می خواهد ما را کنار بزند و این زمین باید ازدست وتو و طاغوت خارج شود می باشد و این است که تا استکبار از جهان محو نشود و زمین مال مصلحین و مستضعفین نرسانیم ازپانخواهیم ایستاد و جنگ ها باید بشود تا ازبین بروند و دشمن ازاین می ترسد که رژیم نوین جهانی سرنگون شود چون این رژیم طاغوت است و این رژیم تزویر است و کسی با این رژیم باشد جنگیدن با او ثواب کامل مطابق معنا است می باشد و زمین مال استکبار نیست مال امپریالیست غربی نیست بلکه زمین باید آزاد شود و این راه خون و جنگیدن و عشق دراین راه دادن می خواهد می باشد و زمین قدس است درقیاس بزرگتر می باشد و زمین مال آنان نیست که درزمین وتو و استکبار می کنند پس نمی توان گفت زمین مال همه ی ساکنین هایش است و آنکه ساکن بودن کسی را نخواهد باطل است بلکه می توان گفت زمین ساکنش فقط کسانی اند که درآن تزویر نمی کنند و ستم هم نمی کنند چه بسا تزویر طوری وانمود می کند که همه مستحق ساکن بودن درزمین باشند می باشد و دشمن ما تزویر و خوب نمایی را هیچ شناختی جزء ریا نیست درحالی که ریا خودنمایی درعمل است نه خوب نمایی همین است (که بد بزرگ بودن تزویر را درحد ریا پایین می آورد) که همین است تزویر می کند و همین است که خوب نمایی مسئله ای است برای شروع خوب شدنش می داند و همین است که اهل تزویر درامان نیستند و درامان نگذارید حتی اگر بگویند و عملی که ما مدافع جهانیم می باشد و تازه جهان را خالی از طاغوت بکنید تا بتوانید تزویر و ستم را بردارید و دشمن ما خیانتکاران و استکباران است می باشد و زمین قدس است و زمین مقدس است و تا اینکه نود غالب نشود دست برندارید و باید گروهی که نشان حمایت از مستضعفین و استکبارستیزی که غیرخیانتکاران است و عملیاتی است پیروز شود که نود یا نظام نیروهای امید دگرگونی است می باشد و طرح دنیوی دفاع یا طرح دفاع از دنیا که تزویر است پایان یابد (و تزویر خاصیتش این است که اسمش و عملش اگر "براساس معنا" نباشد فریبنده و القاء کننده ی خوبی است و غریزه آن را تایید می کند اما غریزه فطرت نیست بلکه انتخاب غریزه اکثرا خطرناک پنهان و باطل می باشد)و دجال اگر معنی کلمه دجال از عربی به فارسی هم بکنید همانا ریشه گرفته از این است که چیزی را با چیزی دیگری پوشاند تا بتوان روی بدش پنهان بماند این معنای دیگر از دجال است و معنای دیگر نجات دهنده دروغین است که دجال نه دروغ درعمل (حتی می تواند درعمل بسیار راستگو باشد) بلکه دروغ فکر دارد و معنای دیگر مسیح دروغین است و همگی ربطی به تزویر دارد و تفکر دجال همان رژیم نوین جهانی است و ارتشی که ازاین رژیم دفاع می کند طرح جهانی دفاع است و بدانید ما با رژیم یک کشور نمی جنگیم ما با رژیم جهان که مال امپریالیست غرب است می جنگیم و جنگیدن و کشتن خیانتکاران و استکباران به حق است می باشد و تازه القاء کننده خوبی اکثرا باطل است می باشد و تازه بی طرفی تا قبل از اثبات خوب کامل است اما بی طرفی کامل نسبت به ما حتی بعد از اثبات نشان راه گمراهی رفتن می باشد و تازه جنگیدن باید مقصد الهی داشته باشد وگرنه جنگ همانا باطل است پس مهم است جنگیدن برای چه باشد وگرنه حمله کردن و فتح عملی و فتوح کردن برای مقصد الهی نیک است اما به شرطی که جنگیدن بهانه ی برای مقصد الهی نباشد بلکه واقعا جنگیدن برای مقصد الهی اخلاصانه باشد که کمتر درکمیت کسی است که چنین باشد و تازه اینکه برای بازگشت قدرت اسلام همانا باید عدالت خواهی و مبارزه طلبی کرد و بدانید برای این راه باید عرق و خون ریخت تا بتوان قدرت اسلام را بازگرداند و وحدت اسلامی همراه با سکولار تقوایی اساس نود است پس منافق آن است که بخواهد به این وحدت اسلامی خیانت بزرگ بکند می باشد و وحدت جامع انسانها حامی مستضعفین و ضداستکباری درواقع درنود است و منحصر به وحدت پیروان اسلام نمی شود می باشد و تازه اینکه همه دین درعمل برای قسط است می باشد و تازه اینکه فقط مستضعفین و محرومین فرق نمی کند عضو نود باشند ویا طرفتار استکبار باشند ویا بی طرف باشند ویا . . .حمایت قطعا می شوند و باید بشوند هرکسی که باشند و تازه اینکه موجودات فضایی اندکی از آنان همانا ساکن زمین عملا می شوند و همانها با انسان خواهند جنگید و شکست کامل می خورند و محو می شوند و تازه دشمن ما استکباران و خیانتکاران و موجودات فضایی ساکن شونده و اجنه بد پشت پرده ی استکباران می باشد اما اجنه یک تفاوت با حیوان ناطق خارج زمین (موجودات فضایی)دارد آن این است (که اول بدانید خداوند دنیا را دوبعد خلق کرد) موجودات فضایی درهمین بعد جهان اند که انسان است اما درجای دیگر جهان زیست اولیه می کنند (انسان خود یک موجود فضایی است) و اجنه دربعد دوم زیست می کنند فقط اجنه بد آنهم می آیند درپشت پرده ها (حکومت های استکباری) حضور پیدا می کنند و از بعد خود خارج می شوند و مدیریت جهان بشر را بدست می گیرند البته یک حاکم اند مثل هزاران حاکم دیگر فقط پشت پرده لایه های زیرین تر استکبار است و می توان درمقابل آنان سیستم تشکیل داد و آنان دستشان جزء القائات و حملات کوتاه باشد چون خدا و فرشته نیستند یک موجود بد فضول درکار دخالت انسانها و مدیریت آنان می باشند چنین است که انقلاب اسلامی تشکیل شد و آنان مانعش نشدند و دست روی آنان لاوی صهیون و ای پک و رئیس جمهور آمریکا و صهیونیست و دانشمندان است می باشد وتازه جنگ و خشونتی و دیکتاتوری سخت که درراه جلوگیری از تزویر باشد قطعا نیک است مهم نیست به پندار اهل عین ستم نامیده شود و تازه آنان که می گویند برای خوب بودن باید خوب به دیده شوید ویا تابلو باشید همان اهل تزویر می باشند و تازه اندکی دیکتاتوری و زور ضروری است برای اینکه بی بند و باری پیش نیاید این مطابق معنا می باشد (و یکی از دیکتاتوری ها درمقابل روانشناسان که قاضی مسائل کلی می شوند) و تازه هم باطل هم حق تا وقتی که نمی خواهد نمی شود فکرشان را تغییر داد تا خود نخواهد باطل ذاتی قرار است کشته شود تا دیگران سالم فکرشان بمانند چون راهی نیست که هم فکر آنان که باطل است عوض کرد و هم مبلغ فکر از باطلش نیز است باطل ذاتی اگر مبلغ فکرش نبود کاری با آنان نداشت و قرار است باطل ذاتی (نه باطل غیرذاتی) تبلیغ و گسترش فکر نکند نه اینکه قرار باشد جلوی فکرش گرفته شود و تازه اینکه کسی که دروغ می گوید می خواهد بر دروغش پافشاری کند می پیچاند وتازه مکارم اخلاق به شرطی تایید است که مبتنی برمبانی اعتقاد الهی باشد می باشد و تازه هیچ سندی محکم از سخن معنایی نیست می باشد و تازه حق طلبید که صاحب حق را مظفر باید شمرد اگرچه حکم به خلاف هوای او نفاذ یابد و طالب باطل را مخذول پنداشت اگرچه حکم بروفق مراد او رود. و عاقل باید که همت برطلب خیر باقی مقصور دارد و عمر و جاه گیتی را به محل ابر تابستان و نزهت گلستان بی ثبات و دوام شمرد. و خاص و عام و دور و نزدیک عالمیان را چون نفس خود عزیز شناسد و هرچه درباب خویش نپسندد درحق دیگران نپسندد از این نمط دمدمه و افسون بر ایشان می دمید تا با او الف گرفتند و امن و فارغ بی تحرز و تصون پیشتر رفتند. به یک حمله هردو را بگرفت و بکشت و تازه اینکه وفاداری و شجاعت بسیار مهم است و از خیانت به خصوص خیانت بزرگ نمی توان گذشت می باشد و شجاعت و وفادری یک اصالت در نود است می باشد. وتازه اینکه مساجد نو بسازید و از نوکردن مساجد حمایت کنید و تازه اینکه نیروهای نود نیازمند به محوطه ساخت و نیروگاه و پالایشگاه انرژی و دست از نود (پادگان) و کارخانه جنگ و مرکز عملیات و برج هوا و حرم اسرارآمیز و آزمایشگاه فناوری گیاه شیمیایی انرژی و جرثقیل و واحد مهندسی بازسازی و تأسیسات مهندسی بازخرید و دفاع و بمب نابودگر (امپریالیست غرب) و برج لاینر و موشک زمینی به هوا و برج خلع سلاح و نامرئی کننده و سیلوی انرژی و ابلیسک نور و برج پشتیبانی هوایی و مسجد با معبد و پیشاپیش و توپی توپی و مولد میدان مغناطیسی یون (تنها کمپین) و ژنراتور میدان مغناطیسی یونی (تنها کمپین) و ساختمان های فتح جهانی و انرژی سازی و ژنراتور اختلال با جلوگیری از اختلال ژنراتور و مرکز تبلیغاتی و . . . که همگی تنها kw باشند می باشد ((خاصیت های سلاحهای نظامی که باید داشت) پیاده نظام : مهندس و کماندوی سایبورگ و وسایل نقلیه : خزنده سوءاستفاده و Avenger و موتورسواری جنگی و ریدر و مخزن عقرب و مخزن عنکبوتی و منتیس و مخزن شعله و مخزن مخفی و آواتار و بیوه و Spectre و ارتقاء : دنباله شعله و ماژول نفوذ و فیلد مخفی و ژنراتور خفاش و سیستم پشتیبان گیری و Arachnophobia و ژنراتور خفا همراه و کاتالیزور انرژی و دفاع / پیاده نظام : مهندس و تقلید و صعود و روشنفکر و دست سیاه و دروگر و محرمانه بالا و وسایل نقلیه : خزنده دفاع مقدس و اسیر و سنتور و Reckoner و پس لرزه و Underminer و سازه های : پناهگاه و برج سنبله و غلاف موشک و تونل Burrow و ستون شعله و ابلیسک نور و برج خلع سلاح و سوزاننده و معبد نو (جامع مسجد و معنویت اهل تقوا) و ارتقاء : آموزش پزشکی و تیراندازی تیراندازی مته و تعمیرات پیشرفته و ماتریس دفاعی و پنهان سازی بهبود یافته و سپرهای پیشرفته و ماتریس تحرک و حمایت کردن / پیاده نظام : مهندس و حشرهگیر و وسایل نقلیه : مارودر و تیرنت و هواپیما : خزنده پشتیبانی Nod و اسکلپال و کبرا و سرگیجه و سالاماندر و باسیلیس و مدوزا و لویتان و قدرت پشتیبانی : چشم مردم و معادن لرزه ای و تضعیف کردن دشمن و اقدامات مقابل (EMP) و ستون هرمی شکل سنگی زندگی و میدان مخفی شدن و ارتش دایکندی و رادار هک و اعتصاب زیرزمینی و دست لژیون و انفجار وین و تک رشته ای و علامت گذاری از هلال اسلامی و تزریق انرژی و ارتقاء : ماژول پنهان و موتور تزریق و کرم داده و ژنراتور خفا همراه و پرتو طیف و تقویت افزایش یابد و خازن های شارژ شده و آتش سوزی (کردن دشمن) Firestorm و حیاط خلوت و شبکه زیرزمینی دیگری • GST Uzziel • خزنده Gideon / ارتقاء به اشتراک گذاشته شدهها : تیر 1 فناوری و تیر 2 فناوری و تیر 3 فناوری و تقویت انعکاس تقویت انعکاس و افزایش دقت و افزایش سرعت و افزایش محدوده و . . . می باشد) تجیز شوید می باشد. وتازه اینکه دشمن خونین کسی است که مهم انسانی و زندگی و عشق و اخلاق و عین مطلق برایش است چه با الهی و درحساب ملاک باشد چه با الهی و درحساب ملاک نباشد برایش مهم نیست و همراه آن است الهی و درحساب ملاک برایش مهم است چه انسانی باشد چه انسانی نباشد و تازه با کینه از دل مقدس با دشمن بجنگید و تازه حضرت مهدی (عج) قبل از اینکه با انقلاب اسلامی ایران باشد با اهل معنا است و دشمن منافق "تحریف گر" و دروغگو و اغراق گر است و تازه اینکه مومن بسیار حریص به حق و حرص خور به حق است و تازه اهل تقوا را با انسانی که فقط مدعی انسانی با هروضعیتی است اشتباه نگیرید اهل تقوا یک تفاوت با آنان دارند آن این است که اهل تقوا معنویت دراولویت (قبل از انسانیت) قبول دارند هرچند معنویت بین آنان متفاوت باشد مثل مسیحی و یهودی تا کافری کاملی که فقط که معنوی دار باشد اما آنان که مدعی انسانی با هروضعیتی می باشند ویا غیرمعنوی می باشند که دشمن خونین اند آنان اند که معنویت دراولویت باشد برایشان مهم نیست ویا ندارند و تازه اینکه معنویت مشترک بین مسلمان و اهل تقوا غیرمسلمان است (و الهی مشترک بین مسلمین است و تکمیل شده ی معنوی است و درحساب ملاک مشترک بین ملاکداران (مسلمانان شیعه انقلابی معنایی) و تکمیل شده ی الهی است) و تازه نود معنویت را دارد فقط درمقابل استکبارجهانی و حمایت از مستضعفین می باشد و تازه اینکه برای انقلاب اسلامی خجالت آور است بیاید اهل تقوا شود اگر واقعا معتقد به انقلاب اسلامی باشند و گفتیم که مسلم اند یعنی فقط روند اثباتشان فرق می کند و تازه گفتیم مسلم خود درکنار ملاکداران قرار می گیرند هرچند ملاکدار نیستند اما حساب می شوند اگر هم گفته نمی شد مطابق بدیهی معنایی باید می فهمیدند می باشد. و تازه دشمن ما چنین برداشتی دارد : می گویم نان بگیر می گوید نه اشتباه می کنی کولر خراب است اولا مگر گفتم کولر سالم است که این جواب را دادی دوما جواب از بن بی ربط است و منظور هم نفهمیده شده است می باشد (کلا یک طنز شده است) به خاطر همین است که می گویم باید از اول کسی این کتاب را بخواند می فهمد که مشکل کسی که این کتاب را نمی فهمد این است که ازوسط کتاب وارد شده است می باشد (وتازه اینکه NOD قصدش این است که قسط را برقرار کند این هم مانع استکبار هم عامل حمایت از مستضعفین و محرومین می باشد و این قسط و عدل است که که بعد از حق و پاکی و سرانجام حق و پاکی است مطابق روال می باشد و قسط و عدل برقرار شود نه ستم است نه تزویر می باشد و منبع مشترک همانطور که مطلق میانه است همانطور هم قسط و عدل است می باشد که هم دراصول دین است هم درفروع هم دراخلاق است می باشد و دشمن ازقسط و عدل می ترسد می باشد و هیچ موقع قسط و عدل ازحق منافاتی با معنا ندارد می باشد و راز پیروزی ها قطعا عدل می باشد). وتازه بیشتر مردم فریب دار و فریب خورده زندگی می کنند و زنده نیستند مثل مرده های متحرک مثل منافقین و بعضی زنده اند و زندگی نمی کنند مثل مسلمانان بی عملگرا و زنده بودن درمعنا گسترده تر از زندگی است و درمحسوسات بلعکس است و تازه ازنشان داشتن عقل پذیرش اشتراک است (نه تفاوت ها مگر اندکی) و تازه اکثر مردم زندگی می کنند اما زنده نیستند و تازه پیشرفت از دیدن تفاوت و اختلافات است و تازه علم جزء (معنا و معنویت و عقلانیت و یافتن و . . .) معرفت معنوی که یقین است بقیه علوم نسبی مایل به یقین است و تازه اول باور الهی و معنوی مهم است بعد نیت مهم است و تازه قضایای تجربی درشرایط مطلق است و تجربی هم نسبی مایل به مطلق است و تازه مسائل ارزشی درحساب ملاک و امور ارزشی اخلاقی و حقوقی است که نسبی مایل به مطلق است (اگر مبتنی برمبانی درحساب ملاک لااقل تقوا باشد) و مسائل ارزشی مطلق میانه می باشد و تازه بیشتر بدیهیات درحالت کمون (و غفلت) قرار دارند که به وسیله تعقل تذکر می شوند و همه اسلام ناب حقیقت درکمون حالت قرار دارد به وسیله عقل به خصوص عقل معنایی تذکر می شوند و تازه اینکه نیروهای nod "#مبارزه ستیزه جویانه# با استکبارجهانی" و حمایت از مستضعفین و محرومین بدون خیانت و دورویی و نفاق و قدم برداشتن درآرمانهای انقلاب مهدی و عوامگرایی و مطالبه مردم می باشد و تازه اینکه نه غربی و تقلید از غرب (متعارف) باشید و نه کسی که صوفی و گیرافتاده دردیوار باشید بلکه اهل پیشرفت تکنولوژی نامتعارف باشید و تازه اینکه روحیه و عملکرد ستیزه جویانه با استکبارجهانی را داشته باشید چنان که ستیزه جویانه شما به معنای کلمه ی ستیزه جویانه دیده شود و حمایت ازمستضعفین و محرومین جهان به معنای کلمه ی حمایت کردن دیده شود و تئوری ندهید (ویا بسیارکم بدهید) هرچه تئوری بود داده شد پس سلاح (ستیزه جویانه با استکبارجهانی) و اسباب (برای محرومین جهان) بدست بگیرید می باشد و کار nod عملیاتی بیشتر باشد و این ستیزه جویانه را تا حد جنگیدن و حمله بردن به استکبارجهانی و خلع سلاح کردنش توسط حمله بردن پیش ببرید می باشد و تازه این ستیزه جویانه (با امپریالیست غربی) و این حمایت (محرومین جهان) شما درعمل مطلق باشد. و تازه اینکه درحقیقت برد و باخت معنایی ندارد کلا برنده است می باشد اما دست آخر یا آخر جهان حق به ظاهر هم برنده است می باشد و تازه اینکه هدف : استقلال جهانی از استکباران می باشد پس وقتی قصد ستیزجویانه با استکبار جهانی است آتش و خون و جنگ طلبی به پا زدن که "بتوان جلوی استکبار" (آمریکا و اسرائیل و ناتو و اروپا) ایستاد یک مسئله ی کوچک است باید حتی نیاز شده جنگ جهانی علیه آنان راه انداخت تا بتوان استکبار را خلع سلاح کرد و با خلع سلاح کردن استقلال جهانی بدست بیاید و قدرت عملا از تزویر به حقیقی و واقعی منتقل شود تا صلح ازطریق قدرت (با ازبین رفتن قدرت پیشین عملی (همان ازبین رفتن نظام استکباری)) بدست آورده شود و هدف عملا صلح است و صلح به ارمغان آوریم قصد ما ستیزه جویانه است و راهکار خلع سلاح امپریالیست غرب ستیزه جویی با آن است وگرنه به هیچ حالتی نمی تواند دست بردارد و این است که ما صلح و قدرت می خواهیم و قدرت ازآن خدا و مردم است و می خواهیم برابری و برادری برگردد و مسائلی همچون وتو و امثالش برداشته شود و این را دشمن ما که استکبار است نمی خواهد و کسی می تواند دراین راه بایستد تا حق و صلح و عدالت به معنای کامل کلمه به ارمغان بیاید و استکبار و ستم و تزویر شکست بخورند باید تا دست آخر پشتیبان حق و امثال حامیان حق باشد می باشد و همین است که باید هرکسی که درنود می آید جانش را تقدیم به این راه می کند حتی من (نوعی) آماده باشد که بکند می باشد و تازه اینکه قصد ما قسط است و قسط اگر درجهان بود جهان سومی و دومی نبود همه یک جهان بودند به همین دلیل چون حامی مستضعفین می باشیم و می خواهیم قسط را برقرار کنیم حمایت ازکشوران جهان سوم می کنیم تا به قدرت متقابل با جهان اول برسند می باشد و همه یک جهان شوند می باشد و راست گفت آنکسی که دلیل عقب افتادگی جهان سوم ها توسعه انحصارطلبی جهان اول هاست می باشد و نه اینکه از جهان سوم حمایت فقط می کنیم بلکه از جهان دوم هم و جهان اولهایی که غیرازامپریالیست غربی می باشند دفاع می کنیم می باشد اما بدانید به آنکه ضعیف تر است باید بیشتر رسیدگی کرد می باشد هم انسانی هم کشوری می باشد می باشد و استکبار آنچه می کند ستم و تزویر و استکباری است و آنچه باید برقرار شود حق و صلح و عدالت است و راهکارش خلع سلاح امپریالیست غربی است و عملکردش ستیزه جویی با امپریالیست غرب است می باشد تا بتوان جهان را ازاستکبار استقلال داد می باشد و بدانیم که اگر دراین راه بجنگیم نخواهیم مرد می باشد. وتازه چیزی که مورد بحث است فراتر از یک و چند کشور و مرز است آن یک ایده ی بزرگ است : یک "نظم امید دگرگونی" (NOD) و انقلاب جهانی بی مرز (درمقابل نظم نوین جهانی) وتازه اینکه دشمن ما آنها از قرن ها پیش برنامه شان را شروع کردند و به طور سری هرانقلاب و بحرانی را مهندسی کردند (البته ازدستشان یکسری درمی رفت و آنان را هرزه می نامند) و آنها هرچه را که می خوانید و می شنوید و می بینید کنترل می کنند (تا اقدام عملی علیه آنان ایجاد نکند هیچ کاری نمی کنند و برایشان نمی ارزد) و آن ها با تلقین طرز فکر موردنظر خود را بر افکار کثیری از جمعیت مردم مدیریت کردند و درپست های کلیدی قدرت نفوذ کردند و آنها به طور سری نظام سیاسی جدید و نظام فرهنگی نوین و نظام اقتصادی نوین پایه گذاری کرده اند و شیطانی تر از آن "نظام نوین دینی" تشکیل داده اند می باشد و تازه اینکه نام دیگر نظام نوین جهانی نظام دنیوی جهانی است و نام دیگر نظام امید دگرگونی نظام امید برای تغییر است می باشد و هم منظور تغییر و اصلاح خود است هم به معنای امید برای تغییر که درتغییر (به خصوص این تغییر) توسعه و پیشرفت از عملی و تکنولوژی (نامتعارف) می باشد هم قطعا منظور امید برای تغییر کردن و دادن از ریشه نظام جهان است می باشد و تازه اینکه خدا و درحساب خدا را پیدا کن و بشناس نه بساز جزء اینکه بسازی درراه خدا و اوامرش ساخته باشی و خودت را بساز نه بشناس جزء شناختن اینکه بدانی باید خودت را بسازی می باشد و تازه اینکه دشمن ما القاء می کند که انسانی و ملتی درهرسرزمینی که باشد ویا با ما است ویا با تروریست است ما از واقعیت باید بگویم هرانسانی و ملتی درهرسرزمین که باشد ویا با ما است ویا با استکبار (و خیانتکاران) است می باشد. وتازه اینکه به سوی تفاوت هایمان نگاه کنیم و اشتراک اعقیده با دیگر اعقیده ها که لااقل تقوا دارند بگیریم می باشد و تازه لااقل درعمل اکثرا جزء معصومین همه خطاکاریم پس مداوم باید اصلاح درعمل بشویم می باشد و خدا و اوامرش است که هم درمعنا و هم درعمل بی خطایند می باشد. و تازه صلح و آرامش واقعی صرفا نبود تنش و کشمکش نیست و درواقع وجود عدالت است و تازه آنقدر بجنگید تا امپریالیست غرب را با جنگیدن خلع سلاح کنید و این را درراه حق و صلح و عدالت و استکبارستیزی می باشد و تازه اینکه دنیا دوبخش است بخش عمل صالح و بخش کار حلال و هم بخش عمل منفور و بخش کار حرام است آن بخشی که عمل صالح و کارحلال است به آخرت کمک می کند هرچقدر می خواهی با پشتوانه ی آخرت درآن دنیایی شو و نه تنها آن دنیایی شدن مانع آخرت نمی شود بلکه درجه آخرت و درجهت آخرت است و آن دنیا که پشتوانه آخرتی لااقل تقوا ندارد ویا دنیا بخش کارحلال و صالح نیست باطل است و غرقش که نباید شد (مثل دروغ (مصلحتی) و خشم) که هیچ بعضی موقع ها هم نباید ذره ای وارد شد (مثل ربا و خوردن شراب) (وتازه تقوا فقط مخصوص اهل تقوا خالی نیست ملاک داران هم می توانند بعضیشان همچون عملگرای اسلامی اهل تقوا باشند درهمان حال که ملاکدارند اهل تقوا هم باشند که عملگرای اسلامی اند) می باشد و تازه اینکه تکنولوژی نامتعارف ویا جلوه شیطانی پیشرفت هم باید مطلقا مطابق بخشی از کار حلال و بخشی از عمل صالح باشد نه اینکه خصلت بشود فقط این جلوه شیطانی درجلوه ی شیطانی باشد تا بتواند قدرت و رشد غلبه برباطل و پیروزی حق باشد تا پارادایم GDI و تکنولوژی متعارف شکست بخورد و پارادایم NOD و تکنولوژی نامتعارف تشکل جلوه ی شیطانی و سیاه و سرخ بگیرد و با تشکل گرفتن پیروز شود و این همان نبردنهاییست پیروز آن حامی حق (NOD) با قدرت و رشد است و این است که قصد نهایی یا اساس و مبنا ما این است که NOD که حامی همه حق که درمقابل همه باطل GDI است بایستد و با خون و جنگ کردن عملیاتی و ستیزه جویانه وجنگجویی با استکبار بایستد و حامی حق همانا نیروی حق است و نبودن آن حق درضعف قرار می گیرد پس ما همه نیروی حق می باشیم و درمقابل همه باطل ایستاده ایم پس لازم باشد روحمان یا همه وجودمان را هم باید دراین راه خدمت نهاد می باشد و تازه اینکه باطل طرفتار باطل است چون سیاستش این است پس باید NOD پیروز شود تا بتواند حق و صلح و عدالت برقرار شود (واین سیاست بازی شکست بخورد) که بی شک همین است که این راه حقیقتا واقعا فدایی می خواهد می باشد وتازه اینکه به جای اینکه بپرسید چگونه زندگی خوب داشته باشید بپرسید چگونه خود کار برای خدا کرد می باشد و تازه مسئله این است که با استکبارجهانی مبارزه جویی به طور محض داریم و ازاین نباید دست برداریم حتی خونمان چه تنها چه جمعی باید فدا کرد و پای عمل بود و تازه اینکه دشمن ما را توجیه گر میداند درحالی که توجیه بستنشان هم توجیه است و تازه اینکه ازراه حق مطلقا نباید ذرهای دست بکشیم و تازه درکشتن ناحق (غیرتزویر ویا غیرقاتل) آدم که هیچ یک موریانه هم باید مصالحه داشت و درکشتن به حق (تزویر (فکر درخطری) ویا قاتل ویا جان درخطری) مور که هیچ حتی می توان تاجایی که چنین باطل است را کشت و پیش رفت و دشمن عینی است و ما انتزاعی و عین عینی می باشد وتازه دشمن منافق چون ما قاتل منافقین می باشیم نفوذی به ما نسبت می دهد درحالی که نفوذی خودش است و خیانتکاران به Nod همان نفوذی هایند و بیشتر رسانه ی مسلمانان یک نفوذی لاوی صهیون است که می خواهد غرب تقلیدی هم درافکار اصولی و هم درجلوه ی عینی را داشته باشد به جای اینکه هارت و پورت و بی بند و بار بازی دربیاورد همانا برود شبکه ی بومی انقلابی بسازد که جلوه اش هم رادیکال انقلابی باشد رشدش براساس آن باشد و نه تقلید از شبکه های غربی به شکل اسلامی که این است که رسانه ی ملی ایران از مرز مشکوک هم به آن طرف رفته است مگر اینکه اصلاح شود و همین است باید وقتی تکنولوژی نامتعارف بود رسانه هم متفاوت باشد و با متعارف جنگید می باشد و مثلا اگر اخبارشان W3N ویا VOS است شما اخبارتان NNN باشد (NEWS NOD NOW) ویا (NII (National Islamic Iran می باشد و تازه اینکه NOD عملیاتی ستیزه جویانی و مبارزه طلبانه عملی مطلق است که هم درمقابل استکبارجهانی هم درمقابل خیانتکاران می باشد و هم حمایت طلبانه عملی مطلق از مستضعفین جهان می باشد و این پرچم NOD سرخ است چون وابسطه به خون ها و عشق های به حق و درراه حق است چه خون هایی که درتاریخ از اول تاریخ بشر تا کنون برای مقابله با طاغوت ها ریخته شد و آن خونها گذشته ی مایند و رنگ آزادی است چون آزادی برای برپایی آن خونها داده شده است و رنگ عشق و دوستی نیز است که سرخ است می باشد و دم عقرب نشان تقابل با استکبار است که این دریک مثلث یا سه ضلعی قرار دارد که نماد این است که تقابل درمحدوده ی این سه حساب است و پرچم ما نشان شکوه است و درشکوه قدرت و رشد قرار دارد و این پرچم از آرمان پرچم هرکشوری بزرگ تر است می باشد و NOD است که مبلغین یار آور آن و نظامیان گسترده کننده ی حیطه تسلط آن باید به طور گسترده و پراکنده با تمام سرعت امکانات هرکسی به نوع خود بیاورد و بگیرد که حتی باید میلیاردها برابر سرعت پیروگیری اسلام و سرعت یکی شدن کشورهای جهان چون آرمانش رهایی ازدست استکبار و هم آزادی بخشی به محرومین جهان است پس جان دادن می خواهد پس یک مبلغ باید بین ازدست دادن جانش و تسلیم شدن دراثرفشار باید ازدست دادن جانش را انتخاب کند می باشد و تازه اینکه تک نفره باشیم ویا چند نفره باشیم حتی من (نوعی) باید حاضر باشد چنین بکند و هراتهامی به ما بستن ازتروریست گرفته تا دراوایل نفوذی و دروغگو و . . . توجه نکرده و پیش رویم همه برای دست انداختن است و حق هم بیشتر حقانیتش بیشتر باشد بیشتر دست انداخته می شود پس هرچه دست انداخته شوید خوشحال تر شوید که بالاترید که دست انداخته می شوید پس می خواهد دشمن ازظاهرستم ما را تروریست بداند اما بداند که هرکسی تروریست ما را بداند استکبار (ویا خیانتکار) است و تازه اینکه آخر نداریم اما دست آخر (که داریم) برای برقراری صلح و قسط و عدل می باشد. و تازه اینکه آنچه پایدار است درحساب خدا است و تازه اینکه ازسردشمنتان خشمگین شوید اما حتی دشمن را غریبه حساب نکنید همه فرزند بنی آدم آشنا دور و نزدیک مایند ویا برادر و خواهر دور و نزدیک مایند می باشد و این غریبه حساب کردن است که یکسری را به کمک خواهی یکسری دیگر بی توجه می کند که بد می باشد و مردم یار را همچون فرزندان خود اگر مسئولی می باشید حساب کنید می باشد چنین می توان مردم را دوست داشت می باشد و تازه اینکه NOD نیروهاییند که برای برقراری همه حق درمقابل همه باطل می ایستند می باشد که سردسته همه ی باطل استکبارجهانی است و این است که باید همه آنان را برداشت که بویی از باطل برده اند و برقراری همه حق این است که صلح ازطریق قدرت به ارمغان بیاید و راه این خلع سلاح غرب و به ارمغان آوردن صلح ازطریق قدرت این است که عملیات ستیزه جویانه مطلقا با امپریالیست غرب و حمایت عملیاتی مطلقا به محرومین جهان می باشد و امپریالیست غرب همانا باید بداند که امپریالیست غرب جهان نیست که هرکسی با او نباشد و علیه او باشد علیه جهان باشد این پندار خودامپریالیست غرب است و تازه افتخار می توان به جموری اسلامی ایران و حزب الله لبنان کرد که توانستند تا کنون درمقابل این ابلیس صفت یا تزویر بایستند می باشد و دوران تزویر را با جنگ ها به پایان برسانید دراین میان دوران حرف تیز و کنایه و تیکه شنیدن و تهمت و . . . ازدشمن بسیار است می باشد هرچه شما کارتان بزرگتر درمقابله با باطل باشد این حرف تیز و کنایه و تیکه شنیدن و تهمت و . . . ازدشمن بیشتر است می باشد و شک نکنید آنکه تزویر می کند آنکه با او می جنگد تا سرکوبش کند را ستمکار و تروریست می داند چرا؟ چون به ظاهر برخورد ناعادلانه می شود چون تزویر درظاهر او خوب است و دشمنش با چنین برخوردی ستیزانه که با چنین کسی که چنین خوب دیده می شود دارد بد تلقی می شود و آنگاه آنکه با تزویر می جنگد متهم به بدی می شود درحالی که بد نیست و درانتزاع برخورد عادلانه و سرکوبانه تزویر می کند می باشد و قرار نیست که هرکسی تروریست خوانده می شود تروریست نیست مثلا داعش و القاعده واقعا تروریست بودند و ساخت اربابان جهان بودند اما حق هم تروریست و ستمکار خوانده می شود درحالی که به خاطر برخورد ستیزه جویانه عملیاتی که با تزویر دارد می باشد وگرنه نباید دنیا را با دنیا یکی گرفت چون دنیا عملی حلال فرق دارد با دنیا عملی حرام همانا حق اهل دنیا است و باطل هم اهل دنیا است اما حق اهل دنیایی است که عملا حلال باشد و این تفاوت اززمین تا آسمان است که دشمن نمی داند اگر می دانست نمی گفت براساس ظاهر چون طرفی برخوردی ستیزه جویانه با کسی دارد که خوب دیده می شود بد باشد می باشد و اهل تزویر تفاوت این دو نگاه به دنیا را نمی دانند ویا اگر می دانند عوام فریبی می کنند به همین دلیل سعی می کنند که حقی که با او ستیزه جویی عملیاتی می کند تروریست و ستمکار می داند و معرفی می کنند و تازه اینکه اهل تزویر راس آن امپریالیست غرب راسش آمریکاست می باشد و تازه اینکه به NOD یاری برسانید تا بتوانید امپریالیست غرب را شکست دهید و همانا محرومین جهان را قدرت بخشید و هم تکنولوژی نامتعارف را غالب کنید می باشد. برادری از نود (اغلب به نود ویا برادری کوتاه شده) یک جنبش محبوب طلب، جهانی و فرامذهبی توسعه یافته طلب است می باشد وتازه NOD می تواند از کلمه عبادت Noded (נודד) باشد که به معنی سرگردان (از نظام نوین جهانی) است و تازه نمادهای برادری
نماد یک مثلث سیاه قرمز است که حاوی دم عقرب سیاه و سفید است (پیشانی های ستون فقرات به طراحی اضافه شده) و دم عقرب و مثلث یک طرح سفید داده شد وتازه برادری از نود همواره از حمایت مردم از طریق تبلیغات و دیگر ابزارها پشتیبانی باید بکند. اعضای Nod تشویق شوند تا مردم را برای پیوستن به صفوف و همچنین آرمان هایشان تبلیغ کنند. برادری از نود که ضد غرب می باشند وتازه بسیاری از کشورهای فقیرتر که درهرمناطق می باشند را متصل بکنید می باشد وتازه که برای دنیایی از "صلح"، "اتحاد" و "برادری ابدی" که در آن تمام مردم جهان "با چالش های زندگی به عنوان یکی بودن و وحدت" مواجه باشند، تلاش بکنیم. و جامعۀ انسانی جامعۀ بیرونی انرِِژی کلیدی برای این انقلاب است. در اعلامیه های رسمی، نود به طور خاص اظهار داشته شود که تمایل به متحد کردن کشورهای در حال توسعه در جهان دارد که توسط کشورهای صنعتی نادیده گرفته شده، مورد سوء استفاده و نادیده گرفته شده است.، عملیات مدرن، نشان داشته شود که این یک جنبش بسیار پرخشن با دشمنان و محبوب دار مردم و انسانها و ضد غرب است که برای سلطه کامل دادن به مردم و منابع جهان را جهانی کردن است می باشد.و وتازه بیشتر بر اعتبار Nod به عنوان یک معنوی تأکید می کند. صعود به عنوان هدف نهایی برنامه بزرگ تعریف می باشد، در حالی که سنت های معنوی تأکید بیشتر بر احترام انرژی به عنوان نعمت الهی بکنند. وتازه برادری، پرونده های راهنمایی متعدد را برای کمک به برادران فلسفه و روش های نو را منتشر بکند. آنها بخشی از فرامذهبی هستند می باشد و تازه حداقل بخشی از فلسفه Nod شامل ایده "صلح از طریق قدرت" است که تا حدودی منحصر به فرد است با توجه به این دقیقا ماموریت دشمن سوگند خود، GDI، حداقل در شکل اصلی خود، به عنوان سازمان اساسا به منظور حفظ صلح جهانی از طریق استفاده از زور است می باشد. وتازه تا زمانی که انسان نفس داشته باشد برادری وجود داشته است. از ابتدا - وقتی مبارزه انسان با طبیعت بود، نمی دانست که در کجا می تواند بخوابد، چگونه او بخورد، یا اینکه زنده بماند تا نور سپیده را ببیند - همیشه کسانی بودند که بر سر دیگران حکومت می کردند. افرادی که معتقدند که با برخی از حقایق نامناسب قدرت بیشتری نسبت به دیگران به ارمغان میآورند و دیگران را تحت فشار قرار میدهند تا بتوانند صعود کنند و تازه این یادبود یک نماد زندگی ابدی است، به یاد خاطرات. این روحانیون شجاع جانشان را برای تقویت برادری جان خود را فدا کردند، بنابراین ما ممکن است زندگی خود را ادامه دهیم و اسامی آنها را با افتخار با ما همراه کنیم. ما همچنین اجدادمان را که به ما می آیند و زندگی می کنیم، به یاد می آوریم. خوشبختانه این نام ها هستند، زیرا آنها سلسله ما هستند، خون ماست. می توانند با افتخار برای همیشه بمانند، و در همان زمان، خودشان می شدند. به خاطر لحظات عزاداری خود برای سکوت، برای از دست رفته، اما فراموش نکن.توسط درون حیطه نود، وفادارترین و ستیزه جویی ترین عملیاتی با امپریالیست غرب مورد حمایت بیشتر قرار می گیرد. وتازه اسلحه برادری از نود عمدتا از وسایل نقلیه سبک و زرهی و سریع با قدرت شلیک متوسط سیاه و سرخ رنگ باشد که می تواند حریف را از بین ببرد. سلاح های دوربرد نیز باشند، از جمله پرتاب موشک سطح به سطح یا توپخانه ای بزرگ که طراحی شده برای تحویل عظیم مجازات حریف بدون حضور خودشان. به علت فقدان قدرت شلیک مستقیم در مقایسه با GDI و توانایی GDI برای مشاهده بیشتر سطح زمین به دلیل برتری فضایی، Nod می داند که اگر ضروری باشد که دفاع از پایگاه های خود را در یک تعامل مستقیم انجام دهند، واحدهای آنها به طور کلی از بین می روند؛ برای مقابله با این NOD استفاده گسترده از امکانات زیرزمینی، شبکه های تونل و فن آوری خنثی برای جلوگیری از تشخیص استفاده کند. اگر یک پایه پیدا شود، Nod می تواند به دفاع از پایه های قوی، به ویژه Obelisks از نور ترس خود را به ارمغان بیاورد. برادری از نود تمایل دارد از تعاملات مستقیم اجتناب کند، زیرا واحدهای جنگی اصلی آنها به طور قابل توجهی کمتر از همتایانشان قدرت دارند (تانک های نور می توانند با مخزن متوسط ​​GDI تنها با برتری عددی به چالش بکشد، این روند در طول جنگ های انرژی Wars ادامه داشته است) بسته هایی از دوچرخه های Recon و یا مخازن مخفی که انعطاف پذیر و بدون محافظت از زیرساخت های دشمن یا بمباران بلند پروازانه با توپخانه و موشک های بالستیک است اما آنها آواتار Warmechs، ثابت کرده اند که اگر آنها نیاز به مبارزه با مقابله مستقیم.راه دیگری که در آن ند با دشمن درگیر می شود، از طریق رسانه ها است. به عنوان مثال، برادری از نود قادر به مقابله با GDI به طور غیرمستقیم با ایجاد یک رسوایی عظیم باشد.نود همچنین به مردم منطقه زرد کمک می کند (وباید بکند) . آنها مواد غذایی آب، مواد غذایی و پزشکی را همراه با ارائه آموزش و آموزش شغلی به تمامی افراد محروم در مناطق محروم زده مثل زلزله کمک باید بکند. تکنولوژی لیزر: استفاده از فناوری لیزر در سیستم های دفاعی بزرگ به نام Obelisks of Light در پایگاه های اصلی به کار رفته است. اسلحه های لیزری کوچک مانند لیزر لیزری Firefly و لیزر chaingun نیز در میان سربازان نخبه Black Hand مشاهده شد. فن آوری مخفی: NOD با موفقیت تکنولوژی را توسعه داده شود که یک وسیله نقلیه نامرئی برای چشم غیر مسلح را در اختیار داشته و در مخازن مخفی (به نام "چرخ حزقیال") و سربازان خفا انجام شود. تکنولوژی لیزر: استفاده از فناوری لیزر در سیستم های دفاعی بزرگ به نام Obelisks of Light در پایگاه های اصلی به کار رفته است. اسلحه های لیزری کوچک مانند لیزر لیزری Firefly و لیزر chaingun نیز در میان سربازان نخبه Black Hand مشاهده شد.
هوش مصنوعی: یک پیشینیوی اولیه برای کامپیوترهای پیشرفته باکتریایی (CABAL) در حال توسعه ساخته شود.
نسل جدیدی از مخازن مخفی خدمات خود را به همراه ژنراتورهای پنهانی استاتیک وارد شده است. ژنراتورهای خفاش تلفن همراه وارد تولید شدند.
تکنولوژی زیرزمینی: زمانی که از یک شبکه تونلی که قبلا تاسیس شده بود (که در میان دیگران بود که توسط مونتاوک استفاده می شد)، Nod مسیرهای جدیدی را در زیر زمین با استفاده از تانک های شعله زیرزمینی زبان شیطان و APC های زیرزمینی حفاری کرد. و تازه اینکه قبل از هرصعودی سقوطها است می باشد. وتازه (NON OFFENSIVE DEFENCE (NOD یک معنای دیگر آن است که معنای دفاع غیرمعمول است (یا دفاعی معنوی است) می باشد و تازه اینکه درمقابل NOD همانا NATO قرار دارد می باشد. و تازه حق بی مکان و بی زمان است و تازه اینکه مسئله ای که به تعقل است چه حاجت به عیان است و تازه حق همچون سرخی طلوع می باشد و باطل همچون طلایی بول می باشد و تازه اینکه باطل برایش مهم فهمیدن حقیقت به معنا و امتدادش نیست برایش مهم این است آنچه که عملا دارد داشته باشد همین است که ما نسبت به آنان هم سرکشیم و آنان نسبت به ما سرکشند و اولیاء سرکش را عملا بکشید و دشمن بداند که نترسد ما از نترسیدنش هم نمی ترسیم بلکه برایش رعب با چهره شیطانی مطلق القاء و اغوا می کنیم که حتی برای جان باخته هایشان (که درموقعیت "متفاوت" اکثرشان ترسو از جان دادن می شوند) می باشد و تازه اینکه باطل می داند حقیقت را می گویم اما انکار می کند می باشد و تازه جامع اسلام به خاطر عقلانی بودنش افتخار می شود نه چیز دیگر حتی اگر به ظاهر محدود کند می باشد. (وتازه اینکه همانا داشتن تجهیزات نظامی همچون موشک کاتالیستی و اقدامات متقابل استاد کامپیوتر و میدان مخفی شدن و ارتش دایکندی و حمله موشکی هسته ای و . . . می باشد) وتازه اینکه شعار همیشه به معنای عمل کاری نکردن نیست می باشد و شعار به معنای نشان بیانی است که می توان به آن هم عمل کاری کرد اما دشمن بداند باید درتکنولوژی و فن آوری علیه او استفاده می کنیم و تا دشمنی را (مگر اینکه بازگردد و ازکارش بایستد) خلع سلاح و محو نظامی نکنید دست برندارید و دشمن می داند تزویر حقیقی است به خاطر همین است که درمقابل ما می ایستد می باشد و تازه ما به قصاص خون تمام بی گناهان ستم شمرده شده درمقابل تزویر به تزویر و طاغوت درامان نمی دهیم وتازه دشمنی که هم وسط محض درمعنا هم وسط درعین دارد یعنی کتاب را نخوانده است این دو متناقض است و این یعنی باز او وسط محض درمعنا است می باشد و تازه اینکه دشمن ما اساسا عقلش به چشمش به معنای کلمه عقل به چشم است و دشمن برداشتش از اینکه عقلش به چشمش است از عقل به چشم برداشت است اما مومن عقلش به فهم فهمیده است و چشمش به چشمش فهمیده است و تازه اینکه عاشق تکنولوژی و رشد و پیشرفت (نامتعارف) باشید می باشد وتازه اینکه از متعارف و نظم نوین جهانی پیرویی و استحاله و استحمار نشوید همانا NOD رادیکال باشید می باشد و تازه امور چه وقف باشند چه برخلاف وقف و جهان هرطوری باشد و جهانی باشد ویا نباشد پذیرفتنی کامل که جزء عقلانیت و معنویت و همه حق نداریم می باشد وتازه NOD دوم (نه NOD اصیل) که بیشتر حمایت حکومت ایرانی و رسانه ایران منهای انقلاب اسلامی و بعضی از آن ازوهابیت سلفی است می شود تروریست واقعی است می باشد و تازه اینکه جنگ رسانه ای علیه دشمن راه بیندازید تا حقایق را آشکار شود می باشد و تازه با عقلانیت حتی غربی بیشتر می توان مصالحه کرد تا محسوسات چه شرقی چه غربی می باشد و محسوسات غربی بیشترین دشمنی داریم می باشد و دشمن منافق بداند نمی تواند و نمی گذاریم محسوسات را گسترش دهد و اسلام را به شکل مسیحی ایمانی کند و جرقه آن را دراسلام بزنند و بداند دجال یک مسیح دروغین است می باشد و تا می توانید ازاهل باطل و اهل تزویر را بکشید و حمله و تهاجم ببرید بدون دفاع ظاهری و با هرکشتن یک نفرش یک جهان را نجات داده اید و تازه مهربانی به عقلانیت و فکر است نه منحصر به حس و دل چه دل خاص چه دل عام می باشد.

دانلود نرم‌افزار اندروید ویسگون دانلود از بازار

ارسال دیدگاه

هنوز دیدگاهی ثبت نشده است
Loading...