mahdidham
"حقیقت"mahdidham@
به نام حقیقت

مطلقا عقل فلسفی را بر دین ترجیح می دهیم اما دینداریم...
...
ای مردم بدانید که ما همه شما را از یک مرد و زن و از پدر و مادر واحد آفریده ایم و شما را قبایل و ملتهای مختلف قرار دادیم تا از یکدیگر شناخته شوید نه احساس جدایی و برتری کنید همه شما با هم برادرید و تفاوتی با یکدیگر ندارید فقط گرامی ترین شما پرهیزکارترین شما است و خداوند بر همه چیز و بر اعمال و رفتار شما دانا و آگاه است.(حجرات 13)

محمد [ص] پيامبر خداست و كسانى كه با اويند بر كافران (حربی) سختگير [و] با همديگر (با همه غیر از کفاران حربی چه کافر ذمی (آزاده) چه مسلمان) مهربانند.﴿الفتح ۲۹﴾

هر کس، انسانی را بدون ارتکاب قتل یا فساد (و فساد مثل تزویرگر) در روی زمین بکند ، چنان است که گویی همه انسانها را کشته؛ و هر کس، انسانی را از مرگ رهایی بخشد، چنان است که گویی همه مردم را زنده کرده است.(32 المائده)

خدا سرنوشت هیچ ملتی را [به سوی بلا، نکبت، شکست و شقاوت] تغییر نمی دهد تا آنکه آنان آنچه را [از صفات خوب و رفتارشایسته و پسندیده] در وجودشان قرار دارد به زشتی ها و گناه تغییر دهند.(11رعد)

آنها می خواهند نور خدا را با دهان خود خاموش کنند ولی خدا جز این نمی خواهد که نور خود را کامل کند ، هر چند کافران ناخشنود باشند! (توبه 32)
...
غمگینم اما سرشار از امید
یک مجنون خردمند
اهل صلح و دوستی و جهان وطنی
...
#کپی-آزاد
516دنبال شده‌ها
254دنبال کننده گان
991مطلب
375kامتیاز