ویژه کنید
عکس و تصویر #زوال_عشق〰 ️💓 #پارت_هشتاد_و_هشت〰 ️💕 #مهدیه_عسگری💓 〰 ️ «بردیا» خواستم با کلید درو باز کنم که ...

#زوال_عشق〰 ️💓 #پارت_هشتاد_و_هشت〰 ️💕 #مهدیه_عسگری💓 〰 ️

«بردیا»

خواستم با کلید درو باز کنم که صدای مزخرف روژان به گوشم خورد:بردیا صبر کن...

پووووف چند روز از دستش راحت بودم ها....

برگشتم سمتش و گفتم:چیه چی میخوای؟!....
با همون وضع ناجوری که داشت نزدیکم شد که بوی ادکلن زنونش زیر بینیم پیچید:تو رو می خوام....

پوزخندی زدم و گفتم:من کاری بتو ندارم از اینجا برو.....

_بزار تو خونه با هم حرف بزنیم....یه کار مهم باهات دارم....بعدش میرم قول میدم....

درو باز کردم و با سر اشاره ای به داخل کردم و گفتم:خیلی خب برو تو ببینم چکار داری....

لبخندی زد و گفت:مرسی عشقم....
وقتی وارد شد درو بستم و پشت سرش به پذیرایی رفتم تا ببینم چی میخواد بگه....

چند دقیقه ای بود نشسته بودیم و حرفی نمیزد:نمیخوای چیزی بگی؟!....

با ناز گفت:نمیخوای چایی قهوه ای چیزی..

پریدم وسط حرفش و گفتم:زود حرفتو بزن....

سری تکون داد و کمی به سمتم خم شد و با لحن اغواگرانه ای گفت:با من ازدواج کن....

دانلود نرم‌افزار اندروید ویسگون دانلود از بازار

ارسال دیدگاه

ادامه‌ی دیدگاه ها
Loading...