ﻫﻤﻴﺸﻪ ﺳﺮﻡ ﺑﺎﻻﺳﺖ ﭼﻮﻥ ﺑﺎﻻﻱ ﺳﺮﻡ ﺧﺪﺍﺳﺖ ****

ﻫﻤﻴﺸﻪ ﺳﺮﻡ ﺑﺎﻻﺳﺖ ﭼﻮﻥ ﺑﺎﻻﻱ ﺳﺮﻡ ﺧﺪﺍﺳﺖ ****

۱۲ اردیبهشت 1393
56
***

***

۱۲ اردیبهشت 1393
38
پنجشنبه همین هفته هم اول ماه رجبه و هم شب لیله الرغائب...اعمال این شبو از دست ندین: 1- روزه :روایت شده كه حضرت نوح (علیه السلام) در این روز به كشتى سوار شد و به ...

پنجشنبه همین هفته هم اول ماه رجبه و هم شب لیله الرغائب...اعمال این شبو از دست ندین: 1- روزه :روایت شده كه حضرت نوح (علیه السلام) در این روز به كشتى سوار شد و به كسانى كه همراه او بودند امر فرمود روزه بگیرند که هر كس این روز را ...

۱۱ اردیبهشت 1393
165
امام باقر(ع):اگرمومنى رادوست داريداو رااز آمدن ماه مبارك رجب باخبرنماييد.پنج شنبه روز اول ماه مبارك رجب است وشب جمعه اول رجب شب ليلة الرغائب.(شب آرزوها). التماس دعا

امام باقر(ع):اگرمومنى رادوست داريداو رااز آمدن ماه مبارك رجب باخبرنماييد.پنج شنبه روز اول ماه مبارك رجب است وشب جمعه اول رجب شب ليلة الرغائب.(شب آرزوها). التماس دعا

۱۱ اردیبهشت 1393
61
ﺑﻌﻀﯽ ﻫﺎ ﻭﻗﺘﯽ ﺗﻨﻬﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺑﻪ ﺩﻧﺒﺎﻝ ﺩﻭﺳﺖ ﻣﯽ ﮔﺮﺩﻧﺪ،ﺍﻭ ﺭﺍ ﮐﻪ ﯾﺎﻓﺘﻨﺪ ﺩﻧﺒﺎﻝ ﻋﯿﺐ ﻫﺎﯾﺶ ﻣﯽ ﮔﺮﺩﻧﺪ ﻭ ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﺍﺯ ﺩﺳﺘﺶ ﺩﺍﺩﻧﺪ ﺑﻪ ﺩﻧﺒﺎﻝ ﯾﺎﺩﺁﻭﺭﯼ ﺧﺎﻃﺮﺍﺗﺶ ﻫﺴﺘﻨﺪ!ﺟﺎﻟﺐ ﺍﺳﺖ ﻭﻗﺘﯽ ﻧﺪﺍﺭﯾﻢ ﺗﺸﻨﻪ ﯾﺎﻓﺘﻨﯿﻢ،ﻭﻗﺘﯽ ﺩﺍﺭﯾﻢ ...

ﺑﻌﻀﯽ ﻫﺎ ﻭﻗﺘﯽ ﺗﻨﻬﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺑﻪ ﺩﻧﺒﺎﻝ ﺩﻭﺳﺖ ﻣﯽ ﮔﺮﺩﻧﺪ،ﺍﻭ ﺭﺍ ﮐﻪ ﯾﺎﻓﺘﻨﺪ ﺩﻧﺒﺎﻝ ﻋﯿﺐ ﻫﺎﯾﺶ ﻣﯽ ﮔﺮﺩﻧﺪ ﻭ ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﺍﺯ ﺩﺳﺘﺶ ﺩﺍﺩﻧﺪ ﺑﻪ ﺩﻧﺒﺎﻝ ﯾﺎﺩﺁﻭﺭﯼ ﺧﺎﻃﺮﺍﺗﺶ ﻫﺴﺘﻨﺪ!ﺟﺎﻟﺐ ﺍﺳﺖ ﻭﻗﺘﯽ ﻧﺪﺍﺭﯾﻢ ﺗﺸﻨﻪ ﯾﺎﻓﺘﻨﯿﻢ،ﻭﻗﺘﯽ ﺩﺍﺭﯾﻢ ﺩﺭﮔﯿﺮ ﯾﺎﻓﺘﻦ،ﺍﺯ ﺩﺳﺖ ﻫﻢ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺩﻫﯿﻢ ﺩﺭ ﺟﺴﺘﺠﻮ ﺑﺮﺍﯼ ﯾﺎﻓﺘﻨﯽ ﻣﺠﺪﺩ!ﯾﺎﻓﺘﻦ ﺩﻭﺳﺖ،ﯾﺎﻓﺘﻦ ﻋﯿﺐ ﻭ ...

۱۰ اردیبهشت 1393
37
ﻻﺯﻡ ﺍﺳﺖ ﮔﺎﻫﯽ ﺍﺯ ﺧﺎﻧﻪ ﺑﯿﺮﻭﻥ ﺑﯿﺎﯾﯽ ﻭ ﺧﻮﺏ ﻓﮑﺮ ﮐﻨﯽ ﺑﺒﯿﻨﯽ ﺑﺎﺯ ﻫﻢ ﻣﯽ‌ﺧﻮﺍﻫﯽ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ ﺑﺮﮔﺮﺩﯼ ﯾﺎ ﻧﻪ؟ ﻻﺯﻡ ﺍﺳﺖ ﮔﺎﻫﯽ ﺍﺯﻣﺬﻫﺐ ﻭ ﺩﻳﻨﺖ ﺑﯿﺮﻭﻥ ﺑﯿﺎﯾﯽ ﻭ ﺑﺒﯿﻨﯽ ﭘﺸﺖ ﺳﺮ ﺍﻋﺘﻘﺎﺩﺕ ﭼﻪ ﻣﯽ ...

ﻻﺯﻡ ﺍﺳﺖ ﮔﺎﻫﯽ ﺍﺯ ﺧﺎﻧﻪ ﺑﯿﺮﻭﻥ ﺑﯿﺎﯾﯽ ﻭ ﺧﻮﺏ ﻓﮑﺮ ﮐﻨﯽ ﺑﺒﯿﻨﯽ ﺑﺎﺯ ﻫﻢ ﻣﯽ‌ﺧﻮﺍﻫﯽ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ ﺑﺮﮔﺮﺩﯼ ﯾﺎ ﻧﻪ؟ ﻻﺯﻡ ﺍﺳﺖ ﮔﺎﻫﯽ ﺍﺯﻣﺬﻫﺐ ﻭ ﺩﻳﻨﺖ ﺑﯿﺮﻭﻥ ﺑﯿﺎﯾﯽ ﻭ ﺑﺒﯿﻨﯽ ﭘﺸﺖ ﺳﺮ ﺍﻋﺘﻘﺎﺩﺕ ﭼﻪ ﻣﯽ ﺑﯿﻨﯽ ، ﺗﺮﺱ ﯾﺎ ﺣﻘﯿﻘﺖ؟ ﻻﺯﻡ ﺍﺳﺖ ﮔﺎﻫﯽ ﺍﺯ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻥ ﺍﺩﺍﺭﻩ ﺑﯿﺮﻭﻥ ﺑﯿﺎﯾﯽ، ﻓﮑﺮ ﮐﻨﯽ ...

۹ اردیبهشت 1393
53
faghat khoda******

faghat khoda******

۹ اردیبهشت 1393
60
salam shaetoon be kheyr***

salam shaetoon be kheyr***

۹ اردیبهشت 1393
38
***

***

۹ اردیبهشت 1393
34
ﺯﻧﺪﮔﻲ ﻛﻮﺯﻩ ﻱ ﺁﺑﻲ ﺧﻨﻚ ﺍﺳﺖ ﺁﺏ ﺍﻳﻦ ﻛﻮﺯﻩ ﮔﻬﻲ ﺷﻮﺭ ﮔﻬﻲ ﺗﻠﺦ ﮔﻬﻲ ﺷﻴﺮﻳﻦ ﺍﺳﺖ ﺁﺏ ﻛﻮﺯﻩ ﺯﻧﺪﮔﻴﺘﺎﻥ ﺷﻴﺮﻳﻦ ﻭﮔﻮﺍﺭﺍ ﺑﺎﺩ ***

ﺯﻧﺪﮔﻲ ﻛﻮﺯﻩ ﻱ ﺁﺑﻲ ﺧﻨﻚ ﺍﺳﺖ ﺁﺏ ﺍﻳﻦ ﻛﻮﺯﻩ ﮔﻬﻲ ﺷﻮﺭ ﮔﻬﻲ ﺗﻠﺦ ﮔﻬﻲ ﺷﻴﺮﻳﻦ ﺍﺳﺖ ﺁﺏ ﻛﻮﺯﻩ ﺯﻧﺪﮔﻴﺘﺎﻥ ﺷﻴﺮﻳﻦ ﻭﮔﻮﺍﺭﺍ ﺑﺎﺩ ***

۷ اردیبهشت 1393
37
ﺯﻧﺪﮔﻲ ﻛﻮﺯﻩ ﻱ ﺁﺑﻲ ﺧﻨﻚ ﺍﺳﺖ ﺁﺏ ﺍﻳﻦ ﻛﻮﺯﻩ ﮔﻬﻲ ﺷﻮﺭ ﮔﻬﻲ ﺗﻠﺦ ﮔﻬﻲ ﺷﻴﺮﻳﻦ ﺍﺳﺖ ﺁﺏ ﻛﻮﺯﻩ ﺯﻧﺪﮔﻴﺘﺎﻥ ﺷﻴﺮﻳﻦ ﻭﮔﻮﺍﺭﺍ ﺑﺎﺩ ***

ﺯﻧﺪﮔﻲ ﻛﻮﺯﻩ ﻱ ﺁﺑﻲ ﺧﻨﻚ ﺍﺳﺖ ﺁﺏ ﺍﻳﻦ ﻛﻮﺯﻩ ﮔﻬﻲ ﺷﻮﺭ ﮔﻬﻲ ﺗﻠﺦ ﮔﻬﻲ ﺷﻴﺮﻳﻦ ﺍﺳﺖ ﺁﺏ ﻛﻮﺯﻩ ﺯﻧﺪﮔﻴﺘﺎﻥ ﺷﻴﺮﻳﻦ ﻭﮔﻮﺍﺭﺍ ﺑﺎﺩ ***

۷ اردیبهشت 1393
34
ﻧﻤﻲ ﺗﻮﺍﻧﻴﺪ ﺑﺮﺍﻱ ﻫﻤﻪ ﺑﻪ ﺣﺪ ﻛﺎﻓﻲ ﺧﻮﺏ ﺑﺎﺷﻴﺪ ﺍﻣﺎ ﻫﻤﻮﺍﺭﻩ ﺑﺮﺍﻱ ﻛﺴﻴﻜﻪ ﻟﻴﺎﻗﺘﺘﺎﻥ ﺭﺍ ﺩﺍﺭﺩ ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﺧﻮﺍﻫﻴﺪ ﺑﻮﺩ ***

ﻧﻤﻲ ﺗﻮﺍﻧﻴﺪ ﺑﺮﺍﻱ ﻫﻤﻪ ﺑﻪ ﺣﺪ ﻛﺎﻓﻲ ﺧﻮﺏ ﺑﺎﺷﻴﺪ ﺍﻣﺎ ﻫﻤﻮﺍﺭﻩ ﺑﺮﺍﻱ ﻛﺴﻴﻜﻪ ﻟﻴﺎﻗﺘﺘﺎﻥ ﺭﺍ ﺩﺍﺭﺩ ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﺧﻮﺍﻫﻴﺪ ﺑﻮﺩ ***

۷ اردیبهشت 1393
34
salam shabetoon be kheyr***

salam shabetoon be kheyr***

۶ اردیبهشت 1393
34
جوانی گمنام عاشق دختر پادشاهی شد. رنج این عشق او را بیچاره کرده بود و راهی برای رسیدن به معشوق نمی یافت. مردی زیرک از ندیمان پادشاه که دلباختگی او را دید و جوانی ساده ...

جوانی گمنام عاشق دختر پادشاهی شد. رنج این عشق او را بیچاره کرده بود و راهی برای رسیدن به معشوق نمی یافت. مردی زیرک از ندیمان پادشاه که دلباختگی او را دید و جوانی ساده و خوش قلبش یافت، به او گفت پادشاه ، اهل معرفت است، اگر احساس کند ...

۶ اردیبهشت 1393
48
***

***

۶ اردیبهشت 1393
36
***

***

۶ اردیبهشت 1393
41
***

***

۶ اردیبهشت 1393
36
faghat khoda*****

faghat khoda*****

۶ اردیبهشت 1393
60
ﺩﻝ ﺁﺭﺍﻡ ﺑﺎﺷﻴﺪ ﺑﺎ ﻳﺎﺩ ﺧﺪﺍﻭﻧﺪ ﻣﻬﺮﺑﺎﻥ

ﺩﻝ ﺁﺭﺍﻡ ﺑﺎﺷﻴﺪ ﺑﺎ ﻳﺎﺩ ﺧﺪﺍﻭﻧﺪ ﻣﻬﺮﺑﺎﻥ

۶ اردیبهشت 1393
40
***

***

۶ اردیبهشت 1393
37