سیاه و سفید

siyahsefidam

آهای #فلانی
به #خودت بگیر...
خدا #میدونه،
حتی اون اتفاقی که اسمش #تصادفه، تصادفی نیست...

#هـــه
آهای #فلانی
به #خودت بگیر...

تو خیلی #بدهکاری...
تو خیلی #مدیونی...
اندازه یک #زندگی...

#Black_White #Wallpaper_Full_HD

#Black_White #Wallpaper_Full_HD

۷ تیر 1397
5K
#Black_White #Wallpaper_Full_HD

#Black_White #Wallpaper_Full_HD

۷ تیر 1397
5K
۷ تیر 1397
5K
#Black_White #Wallpaper_Full_HD

#Black_White #Wallpaper_Full_HD

۷ تیر 1397
4K
#Black_White #Wallpaper_Full_HD

#Black_White #Wallpaper_Full_HD

۷ تیر 1397
4K
#Black_White #Wallpaper_Full_HD

#Black_White #Wallpaper_Full_HD

۷ تیر 1397
4K
#Black_White #Wallpaper_Full_HD

#Black_White #Wallpaper_Full_HD

۷ تیر 1397
4K
#Black_White #Wallpaper_Full_HD

#Black_White #Wallpaper_Full_HD

۷ تیر 1397
4K
#Black_White #Wallpaper_Full_HD

#Black_White #Wallpaper_Full_HD

۷ تیر 1397
3K
#Black_White #Wallpaper_Full_HD

#Black_White #Wallpaper_Full_HD

۷ تیر 1397
2K
#Black_White #Wallpaper_Full_HD

#Black_White #Wallpaper_Full_HD

۷ تیر 1397
2K
#Black_White #Wallpaper_Full_HD

#Black_White #Wallpaper_Full_HD

۷ تیر 1397
2K
آرامتـر عشقمـ ... من هنوز نفس میڪشم ڪمی آرامتر با عشق تازه‌ات عشق‌بازی ڪن...

آرامتـر عشقمـ ... من هنوز نفس میڪشم ڪمی آرامتر با عشق تازه‌ات عشق‌بازی ڪن...

۷ تیر 1397
3K
#Black_White #Wallpaper_Full_HD

#Black_White #Wallpaper_Full_HD

۷ تیر 1397
2K
#Black_White #Wallpaper_Full_HD

#Black_White #Wallpaper_Full_HD

۷ تیر 1397
2K
#Black_White #Wallpaper_Full_HD

#Black_White #Wallpaper_Full_HD

۷ تیر 1397
2K
اهای #فلانی به #خودت بگیر... خدا #میدونه، حتی اون اتفاقی که اسمش #تصادفه، تصادفی نیست... #هـــه آهای #فلانی به #خودت بگیر... تو خیلی #بدهکاری... تو خیلی #مدیونی... اندازه یک #جوانی...

اهای #فلانی به #خودت بگیر... خدا #میدونه، حتی اون اتفاقی که اسمش #تصادفه، تصادفی نیست... #هـــه آهای #فلانی به #خودت بگیر... تو خیلی #بدهکاری... تو خیلی #مدیونی... اندازه یک #جوانی...

۷ تیر 1397
6K
۷ تیر 1397
4K
۷ تیر 1397
4K
۷ تیر 1397
2K