۱ هفته پیش
3K
چقدجالب کع وقتی یع چی گرون میشع... زمین لرزه هاحس میکنن وقتش که یع خودی نشون بدن؛ عزرائیل یادش میوفته کع یکی ازسیاست دارای کشوریع جون بهش بدهکار؛ یامثلایع جاخودخودکی آتیش میگیره وباخاک یکسان میشع؛ ...

چقدجالب کع وقتی یع چی گرون میشع... زمین لرزه هاحس میکنن وقتش که یع خودی نشون بدن؛ عزرائیل یادش میوفته کع یکی ازسیاست دارای کشوریع جون بهش بدهکار؛ یامثلایع جاخودخودکی آتیش میگیره وباخاک یکسان میشع؛ یااینکه ابراخودبع خودبارورمیشنوهمه جاروبرف وسیل می گیرع ؛ حیلی جالبع نع؛) اصن بابادرودخدایاعامون برشما😂 پ ...

۲ هفته پیش
4K
شاملو حرف قشنگی زد: مارا از مرگ میترسانند، انگار که ما زنده‌ایم! :)

شاملو حرف قشنگی زد: مارا از مرگ میترسانند، انگار که ما زنده‌ایم! :)

۳ هفته پیش
4K
-[حَرفـآتُو بِریز تُو خٌودِت زآییدَن بِهتَر اَز تُوضیح دآدَن بِ یِ مُش نَفَهمِه!]

-[حَرفـآتُو بِریز تُو خٌودِت زآییدَن بِهتَر اَز تُوضیح دآدَن بِ یِ مُش نَفَهمِه!]

۳ هفته پیش
4K
ما داریم مد میکنیم رابطه های بی سر و تهو رابطه های بدون خدافظی رفتنو هرروز شاهد رابطه های نصفه و نیمه و بلاتکلیفیم انگار عادت کردیم آدمارو ناقص داشته باشیم نه توان از دست ...

ما داریم مد میکنیم رابطه های بی سر و تهو رابطه های بدون خدافظی رفتنو هرروز شاهد رابطه های نصفه و نیمه و بلاتکلیفیم انگار عادت کردیم آدمارو ناقص داشته باشیم نه توان از دست دادن داریم نه میخوایم کامل اونارو داشته باشیم تکلیفمون با خودمون که هیچ با آدمای ...

۳ هفته پیش
12K
کاش ماروبع مرحله ایی نرسونید کع بگیم (اشتباع کردم واردزندگیم کردمش)

کاش ماروبع مرحله ایی نرسونید کع بگیم (اشتباع کردم واردزندگیم کردمش)

۳ هفته پیش
2K
نمیدونم چرا اینومیخوام بگم ولی یهورفتم توگذشته ها گذشته های خیلی دور مثلا بع همون زمانی کع باتمام وجود تمام وجودم میخواس کع یکی باشع تاباهاش دردودل کنم آدماتو اطرافم خیلی زیادبودن ولی دلم نمیخواس ...

نمیدونم چرا اینومیخوام بگم ولی یهورفتم توگذشته ها گذشته های خیلی دور مثلا بع همون زمانی کع باتمام وجود تمام وجودم میخواس کع یکی باشع تاباهاش دردودل کنم آدماتو اطرافم خیلی زیادبودن ولی دلم نمیخواس درداموبع کسایی بگم کع هرروزباهاشون چشم توچشم میشم ولی انقدری قلبم بخاطرمشکلی کع داشتم فشرده ...

۴ هفته پیش
9K
۵ آبان 1398
2K
۵ آبان 1398
2K
:)

:)

۴ آبان 1398
2K
خفته ها<زنگ>چیزخوبی نیست... شیشه ها‌(سنگ)چیزخوبی نیست.. وصله هارابع من بچسبانیدبع شما(انگ) چیزخوبی نیست... کری ازپیش سه تارگذشت گفت آهنگ چیزخوبی نیست.. آی عاشق نشوکع نمیدانی دلتنگی چیزخوبی نیست:)🌈

خفته ها<زنگ>چیزخوبی نیست... شیشه ها‌(سنگ)چیزخوبی نیست.. وصله هارابع من بچسبانیدبع شما(انگ) چیزخوبی نیست... کری ازپیش سه تارگذشت گفت آهنگ چیزخوبی نیست.. آی عاشق نشوکع نمیدانی دلتنگی چیزخوبی نیست:)🌈

۳ آبان 1398
5K
-[حَرفـآتُو بِریز تُو خٌودِت زآییدَن بِهتَر اَز تُوضیح دآدَن بِ یِ مُش نَفَهمِه!]

-[حَرفـآتُو بِریز تُو خٌودِت زآییدَن بِهتَر اَز تُوضیح دآدَن بِ یِ مُش نَفَهمِه!]

۲ آبان 1398
3K
کپشن ما داریم مد میکنیم رابطه های بی سر و تهو رابطه های بدون خدافظی رفتنو هرروز شاهد رابطه های نصفه و نیمه و بلاتکلیفیم انگار عادت کردیم آدمارو ناقص داشته باشیم نه توان از ...

کپشن ما داریم مد میکنیم رابطه های بی سر و تهو رابطه های بدون خدافظی رفتنو هرروز شاهد رابطه های نصفه و نیمه و بلاتکلیفیم انگار عادت کردیم آدمارو ناقص داشته باشیم نه توان از دست دادن داریم نه میخوایم کامل اونارو داشته باشیم تکلیفمون با خودمون که هیچ با ...

۲ آبان 1398
8K
‏هیتلر آدم بدی نبود فقط بجا گله کردن از آدما میکشتشون

‏هیتلر آدم بدی نبود فقط بجا گله کردن از آدما میکشتشون

۲ آبان 1398
2K

"از رها کردن نترس" باور کن هیچکس نمیتواند چیزی که مال توست را از تو بگیرد، و تمام دنیا نمیتوانند چیزی که مال تو نیست را برایت حفظ کنند. 👤 اشو

۲ آبان 1398
3K
[:مِصْه دَریٔا بأشٕ هَرکی اَز حَدِش گُذَشت غَرقِش کُن:]∞😺👆 🏿 💯 🔥 :]

[:مِصْه دَریٔا بأشٕ هَرکی اَز حَدِش گُذَشت غَرقِش کُن:]∞😺👆 🏿 💯 🔥 :]

۲ آبان 1398
2K
It broke my heart But opened my eyes. اون قلبمو شکست، ولی چشمام رو باز کرد

It broke my heart But opened my eyes. اون قلبمو شکست، ولی چشمام رو باز کرد

۲ آبان 1398
3K
آدمانع بع قشنگی حرفای خودشونن نع بع زشتی قضاوت های دیگران🌈

آدمانع بع قشنگی حرفای خودشونن نع بع زشتی قضاوت های دیگران🌈

۲ آبان 1398
3K
۲ آبان 1398
2K
ماکوچیکاخدامون بزرگع:)

ماکوچیکاخدامون بزرگع:)

۲۹ شهریور 1398
2K