نازی....

nazella

https://instagraph3.ir/harfeto/386414533
شڪستـــہ ام میفهمـــــــــــے؟
بہ انتهای بودنــم رسیــــده ام،
اما اشــــــڪ نمی ریزم
پنهــــــــان شــــدم...
پشت‌لبخنـدے‌ڪہ‌خیلـی درد میڪند😊 💜

این حساب کاربری خصوصی میباشد