دَرداتو دورت نچین که دیوار بِشن، زیر تو برنده به دنیا نیومدی ،بازنده هم به دنیا نیومدی ، بدنیا اومدی که انتخاب کنی !

دَرداتو دورت نچین که دیوار بِشن، زیر تو برنده به دنیا نیومدی ،بازنده هم به دنیا نیومدی ، بدنیا اومدی که انتخاب کنی !

۲ هفته پیش
1K
تو برنده به دنیا نیومدی ،بازنده هم به دنیا نیومدی ، بدنیا اومدی که انتخاب کنی !

تو برنده به دنیا نیومدی ،بازنده هم به دنیا نیومدی ، بدنیا اومدی که انتخاب کنی !

۲ هفته پیش
2K
#عشق

#عشق

۲ هفته پیش
1K
۲ هفته پیش
1K
۲ هفته پیش
1K
تونل ها به ما آموختند که درون سنگ هم راهی برای عبور هست.. 💪 🏽 فالوکنید فالو میکنم

تونل ها به ما آموختند که درون سنگ هم راهی برای عبور هست.. 💪 🏽 فالوکنید فالو میکنم

۲ هفته پیش
2K
درختی که ریشه های قوی داره به طوفان میخنده👐 🏻 فالوکنید فالو میکنم

درختی که ریشه های قوی داره به طوفان میخنده👐 🏻 فالوکنید فالو میکنم

۲ هفته پیش
2K
زیاد زندگیو جدی نگیر ، به هر حال هیچ کسی ازش زنده بیرون نمیره! فالوکنید فالو میکنم

زیاد زندگیو جدی نگیر ، به هر حال هیچ کسی ازش زنده بیرون نمیره! فالوکنید فالو میکنم

۲ هفته پیش
2K
‏خسته که میشی یاد بگیر استراحت کنی نه اینکه کنار بکشی... فالوکنید فالو میکنم

‏خسته که میشی یاد بگیر استراحت کنی نه اینکه کنار بکشی... فالوکنید فالو میکنم

۲ هفته پیش
2K