حمید

mc_1496

من..؟!
چه دوحرفیه وسوسه انگیزیست.....
فقط برای خودم هستم...خوده خودم ! مال خودم ! صبورم و عجول!!
سنگین...سرگردان...مغرور...قـانع....با یک پیچیدگی ساده و مقداری بی حوصلگیه زیاد!!

۳ خرداد 1395
28
۳ خرداد 1395
27
۳ خرداد 1395
26
۳ خرداد 1395
35
۲ خرداد 1395
27
۲ خرداد 1395
30
۲ خرداد 1395
29
۲ خرداد 1395
56
۲ خرداد 1395
26
۲ خرداد 1395
27
۲ خرداد 1395
29
۲ خرداد 1395
45
۲ خرداد 1395
30
۲ خرداد 1395
29
۲ خرداد 1395
29
۲ خرداد 1395
26
۲ خرداد 1395
30
۲ خرداد 1395
32
۲ خرداد 1395
27
۲ خرداد 1395
40