میدونم خیلی وقته دنبال یه کانال خوب میگردی پس زود لینک زیر رو بزن مطمئن باش پشیمون نمیشی😉 😊 https://telegram.me/joinchat/DE5FjEEy1vTPScm-4ickwQ

میدونم خیلی وقته دنبال یه کانال خوب میگردی پس زود لینک زیر رو بزن مطمئن باش پشیمون نمیشی😉 😊 https://telegram.me/joincha...

https://telegram.me/zhooooo امروز تمام این شهر درندشت را در پی تو گشتم ... نبودی جانم کجایی؟ #زردکهربایی

https://telegram.me/zhooooo امروز تمام این شهر درندشت را در پی تو گشتم ... نبودی جانم کجایی؟ #زردکهربایی

https://telegram.me/zhooooo دوست داشتن یک نوع تومـورِ بدخیم است پخش میشود در بدن .. تا به خودت بیایی میفهمی که باید نفس های آخـرت را بکشی ... #مریم_قهرمانلو

https://telegram.me/zhooooo دوست داشتن یک نوع تومـورِ بدخیم است پخش میشود در بدن .. تا به خودت بیایی میفهمی که باید نفس های آخـرت را بکشی ... #مریم_قهرمانلو

https://telegram.me/zhooooo وقتی نباشی همه چیز رسانای دلتنگیست...

https://telegram.me/zhooooo وقتی نباشی همه چیز رسانای دلتنگیست...

https://telegram.me/zhooooo خانم ؟ شما در آستینتان باران دارید ؟ در صدایتان چه ؟ هرچه فکر میکنم شما خودتان هوای دونفره اید ... #آبا_عابدین

https://telegram.me/zhooooo خانم ؟ شما در آستینتان باران دارید ؟ در صدایتان چه ؟ هرچه فکر میکنم شما خودتان هوای دونفره اید ... #آبا_عابدین

https://telegram.me/zhooooo فکر کردن به تو تنها یک نتیجه دارد هر بار بیشتر عاشقت می‌شوم ... #زردکهربایی

https://telegram.me/zhooooo فکر کردن به تو تنها یک نتیجه دارد هر بار بیشتر عاشقت می‌شوم ... #زردکهربایی

https://telegram.me/zhooooo همه میگوید هوای این شهر آلوده است همه در اشتباهند تو در این شهری و من به هوای نفس های تو آلوده ام . . . #زردکهربایی

https://telegram.me/zhooooo همه میگوید هوای این شهر آلوده است همه در اشتباهند تو در این شهری و من به هوای نفس های تو آلوده ام . . . #زردکهربایی

https://telegram.me/zhooooo یک روز من هم به جای دوست داشتن دوست داشته میشوم ! کاش آن وقت هم پای تـو در میان باشد ... #زردکهربایی

https://telegram.me/zhooooo یک روز من هم به جای دوست داشتن دوست داشته میشوم ! کاش آن وقت هم پای تـو در میان باشد ... #زردکهربایی

https://telegram.me/zhooooo چه کم! باید فکری کرد، دوستت دارم جمله‌ی کاملی نیست، سیر نمی‌کند، کاش کلمه‌ها بیشتر بلد بودند! #صابر_ابر

https://telegram.me/zhooooo چه کم! باید فکری کرد، دوستت دارم جمله‌ی کاملی نیست، سیر نمی‌کند، کاش کلمه‌ها بیشتر بلد بودند! #صابر_ابر

https://telegram.me/zhooooo من متعلق به خودم بودم فقط خودم و خودم اما یک جای معادله غلط بود... وقتی تورا دیدم شدم مال تو معنی این را وقتی فهمیدم،که خوب بودن و بد بودن حالم مستقیم تحت ...

https://telegram.me/zhooooo من متعلق به خودم بودم فقط خودم و خودم اما یک جای معادله غلط بود... وقتی تورا دیدم شدم مال تو معنی این را وقتی فهمیدم،که خوب بودن و بد بودن حالم مستقیم تحت تاثیر تو بود اما یک جای دیگر معادله هم غلط بود تو هیچ وقت با ...

https://telegram.me/zhooooo + آشتی کنیم ؟ - تا حالا یه کتاب و دوباره خوندی ؟ + آره - داستانش عوض شده ؟ + نه ...

https://telegram.me/zhooooo + آشتی کنیم ؟ - تا حالا یه کتاب و دوباره خوندی ؟ + آره - داستانش عوض شده ؟ + نه ...

https://telegram.me/zhooooo مرداد ماه بی سر صدایی است، و جز آفتاب که در حفره سقف ها می پیچد، حقیقت دیگری نیست، هیچگاه با مرداد احساس راحتی نکرده ام،زیادی ساکت است. شب ها را انقدر بیدار می ...

https://telegram.me/zhooooo مرداد ماه بی سر صدایی است، و جز آفتاب که در حفره سقف ها می پیچد، حقیقت دیگری نیست، هیچگاه با مرداد احساس راحتی نکرده ام،زیادی ساکت است. شب ها را انقدر بیدار می مانم و فکر می کنم کاش کسی صدای فرو ریختنم را می شنید ،پشت بی ...

.:| من تنها... |:. Ye channele nab por az: Text She'er Dep Love Music Pictures #ارادت https://telegram.me/zhooooo

.:| من تنها... |:. Ye channele nab por az: Text She'er Dep Love Music Pictures #ارادت https://telegram.me/zhooooo

https://telegram.me/zhooooo .:| من تنها... |:. Ye channele nab por az: Text She'er Dep Love Music Pictures #ارادت https://telegram.me/zhooooo

https://telegram.me/zhooooo .:| من تنها... |:. Ye channele nab por az: Text She'er Dep Love Music Pictures #ارادت https://telegram.me/zhooooo

https://telegram.me/zhooooo .:| من تنها... |:. Ye channele nab por az: Text She'er Dep Love Music Pictures #ارادت https://telegram.me/zhooooo

https://telegram.me/zhooooo .:| من تنها... |:. Ye channele nab por az: Text She'er Dep Love Music Pictures #ارادت https://telegram.me/zhooooo

https://telegram.me/zhooooo .:| من تنها... |:. Ye channele nab por az: Text She'er Dep Love Music Pictures #ارادت https://telegram.me/zhooooo

https://telegram.me/zhooooo .:| من تنها... |:. Ye channele nab por az: Text She'er Dep Love Music Pictures #ارادت https://telegram.me/zhooooo

https://telegram.me/zhooooo .:| من تنها... |:. Ye channele nab por az: Text She'er Dep Love Music Pictures #ارادت https://telegram.me/zhooooo

https://telegram.me/zhooooo .:| من تنها... |:. Ye channele nab por az: Text She'er Dep Love Music Pictures #ارادت https://telegram.me/zhooooo

https://telegram.me/zhooooo .:| من تنها... |:. Ye channele nab por az: Text She'er Dep Love Music Pictures #ارادت https://telegram.me/zhooooo

https://telegram.me/zhooooo .:| من تنها... |:. Ye channele nab por az: Text She'er Dep Love Music Pictures #ارادت https://telegram.me/zhooooo

کانال .:|من تنها...|:. https://telegram.me/zhooooo

کانال .:|من تنها...|:. https://telegram.me/zhooooo