۱ شهریور 1395
4K
فقط تتلو نریده بود ب لنگیا که اونم انجام شد😂

فقط تتلو نریده بود ب لنگیا که اونم انجام شد😂

۱ شهریور 1395
4K
https://telegram.me/joinchat/CcXc3D_CP_gSxguhzgvOgw کانال لنگی سوز

https://telegram.me/joincha... کانال لنگی سوز

۳۱ مرداد 1395
5K
https://telegram.me/joinchat/CcXc3D_CP_gSxguhzgvOgw تاجیا بیان

https://telegram.me/joincha... تاجیا بیان

۳۱ مرداد 1395
3K
https://telegram.me/joinchat/CcXc3D_CP_gSxguhzgvOgw لنگی سوزی
۳۱ مرداد 1395
5K
کانال لنگی سوز https://telegram.me/joinchat/CcXc3D_CP_gSxguhzgvOgw

کانال لنگی سوز https://telegram.me/joincha...

۳۰ مرداد 1395
7K
https://telegram.me/joinchat/CcXc3D_CP_gSxguhzgvOgwکانال لنگی سوز
۳۰ مرداد 1395
6K
کیمیا علیزاده در آخرین باری که لنگ قهرمان شد

کیمیا علیزاده در آخرین باری که لنگ قهرمان شد

۲۹ مرداد 1395
5K
کانال لنگی سوز https://telegram.me/joinchat/CcXc3D_CP_gSxguhzgvOgw

کانال لنگی سوز https://telegram.me/joincha...

۲۲ مرداد 1395
5K
https://telegram.me/joinchat/CcXc3D_CP_gSxguhzgvOgw کانال لنگی سوز

https://telegram.me/joincha... کانال لنگی سوز

۲۲ مرداد 1395
3K
ب همین سادگیا نیست از تو دل کندن و دوری... https://telegram.me/joinchat/CcXc3D_CP_gSxguhzgvOgw کانال لنگی سوز

ب همین سادگیا نیست از تو دل کندن و دوری... https://telegram.me/joincha... کانال لنگی سوز

۲۲ مرداد 1395
4K
۲۲ مرداد 1395
4K
۱۸ مرداد 1395
3K
بدبخت لنگی سه فصل پیش سجده بقا به جا آوردی یادت رفته...

بدبخت لنگی سه فصل پیش سجده بقا به جا آوردی یادت رفته...

۱۸ مرداد 1395
4K
کانال عاشقان اس اس و فوق العاده لنگی سوز https://telegram.me/joinchat/CcXc3D_CP_gSxguhzgvOgw

کانال عاشقان اس اس و فوق العاده لنگی سوز https://telegram.me/joincha...

۱۸ مرداد 1395
4K
کانال عاشقان اس اس و فوق العاده لنگی سوز https://telegram.me/joinchat/CcXc3D_CP_gSxguhzgvOgw

کانال عاشقان اس اس و فوق العاده لنگی سوز https://telegram.me/joincha...

۱۸ مرداد 1395
5K
به افتخارات بی شمار لنگیون شروع بد استقلال تو لیگ هم اضافه شد

به افتخارات بی شمار لنگیون شروع بد استقلال تو لیگ هم اضافه شد

۱۶ مرداد 1395
4K
هنوز اوله راهه با یه برد تیم راه میفته, بلند شو مرد بزرگ

هنوز اوله راهه با یه برد تیم راه میفته, بلند شو مرد بزرگ

۱۶ مرداد 1395
3K
سر انجام پس کش و قوس های فراوان لنگیا به این نتیجه رسیدند که با باخت استقلال لنگ قهرمان شده و تصمیم به نصب ستاره کردند ☺️😂

سر انجام پس کش و قوس های فراوان لنگیا به این نتیجه رسیدند که با باخت استقلال لنگ قهرمان شده و تصمیم به نصب ستاره کردند ☺️😂

۱۶ مرداد 1395
4K
اینم برگردونید دیگه بیچاره بی تیم شده به التماس افتاده

اینم برگردونید دیگه بیچاره بی تیم شده به التماس افتاده

۱۲ مرداد 1395
4K