فقط تتلو نریده بود ب لنگیا که اونم انجام شد😂

فقط تتلو نریده بود ب لنگیا که اونم انجام شد😂

کیمیا علیزاده در آخرین باری که لنگ قهرمان شد

کیمیا علیزاده در آخرین باری که لنگ قهرمان شد

ب همین سادگیا نیست از تو دل کندن و دوری... https://telegram.me/joinchat/CcXc3D_CP_gSxguhzgvOgw کانال لنگی سوز

ب همین سادگیا نیست از تو دل کندن و دوری... https://telegram.me/joincha... کانال لنگی سوز

بدبخت لنگی سه فصل پیش سجده بقا به جا آوردی یادت رفته...

بدبخت لنگی سه فصل پیش سجده بقا به جا آوردی یادت رفته...

کانال عاشقان اس اس و فوق العاده لنگی سوز https://telegram.me/joinchat/CcXc3D_CP_gSxguhzgvOgw

کانال عاشقان اس اس و فوق العاده لنگی سوز https://telegram.me/joincha...

کانال عاشقان اس اس و فوق العاده لنگی سوز https://telegram.me/joinchat/CcXc3D_CP_gSxguhzgvOgw

کانال عاشقان اس اس و فوق العاده لنگی سوز https://telegram.me/joincha...

به افتخارات بی شمار لنگیون شروع بد استقلال تو لیگ هم اضافه شد

به افتخارات بی شمار لنگیون شروع بد استقلال تو لیگ هم اضافه شد

هنوز اوله راهه با یه برد تیم راه میفته, بلند شو مرد بزرگ

هنوز اوله راهه با یه برد تیم راه میفته, بلند شو مرد بزرگ

سر انجام پس کش و قوس های فراوان لنگیا به این نتیجه رسیدند که با باخت استقلال لنگ قهرمان شده و تصمیم به نصب ستاره کردند ☺ ️😂

سر انجام پس کش و قوس های فراوان لنگیا به این نتیجه رسیدند که با باخت استقلال لنگ قهرمان شده و تصمیم به نصب ستاره کردند ☺ ️😂

اینم برگردونید دیگه بیچاره بی تیم شده به التماس افتاده

اینم برگردونید دیگه بیچاره بی تیم شده به التماس افتاده