نرم‌افزار اندروید ویسگون مستقیم بازار

پارت_نود_یک (۱ تصویر)

#پارت_نود_یک #غریبه_آشنا چانیول: شب شد،وقت خواب من داشتم به هدفم میرسیدم...ئونسو شب بخیر گفت رفت تو اتاق شمارش معکوس1،2،3.....صدای جیغش رفت رو هوا...اولین نفر بکهیون از اتاقش دویید بیرون و رفت پیشش منم پشت سرش ...

#پارت_نود_یک #غریبه_آشنا چانیول: شب شد،وقت خواب من داشتم به هدفم میرسیدم...ئونسو شب بخیر گفت رفت تو اتاق شمارش معکوس1،2،3.....صدای جیغش رفت رو هوا...اولین نفر بکهیون از اتاقش دویید بیرون و رفت پیشش منم پشت سرش رفتم بعدشم بقیه بچه ها بکهیون:چی شده عزیز دلم ئونسو:بکهیون موش،موشش بکهیون:کو؟کجا؟فرار کرد؟ ئونسو:موش مرده ...

۲۶ مرداد 1398
38K