نرم‌افزار اندروید ویسگون مستقیم بازار

بــ (۲۸ تصویر)

وَقتـْ؁َِْـِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْ۪۪ٜٜ۪ٜ۪ٜ۪ٜ۪ٜ۪ٜ۪ٜٜ۪۪۪۪ٜ۪ٜ۪۪ٜ۪ٜ۪ٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞیـ؏ جِلــᬼـِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْ۪۪ٜٜ۪ٜ۪ٜ۪ٜ۪ٜ۪ٜ۪ٜٜ۪۪۪۪ٜ۪ٜ۪۪ٜ۪ٜ۪ٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞوِْ؏ِ چـَೆـنـ؏ تا غَریبـ؏ رِفـًَُِْـَُِْʘَََََُُُُُِِِِِْْْْْ۪ٞ͜͡ʘَُِْْـیقِتو؏ خَرابـ؏ ْ مَُِْـَُِْ↯ِـۍ ڪَُِْـَُِْ↯ـُِنۍ #بــْ؁َِْـِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْ۪۪ٜٜ۪ٜ۪ٜ۪ٜ۪ٜ۪ٜ۪ٜٜ۪۪۪۪ٜ۪ٜ۪۪ٜ۪ٜ۪ٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞاحـآلـ؏ نیسیـ؏👐✨ #جـْ؁َِْـِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْ۪۪ٜٜ۪ٜ۪ٜ۪ٜ۪ٜ۪ٜ۪ٜٜ۪۪۪۪ٜ۪ٜ۪۪ٜ۪ٜ۪ٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞاکشیـ؏😺**♡

وَقتـْ؁َِْـِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْ۪۪ٜٜ۪ٜ۪ٜ۪ٜ۪ٜ۪ٜ۪ٜٜ۪۪۪۪ٜ۪ٜ۪۪ٜ۪ٜ۪ٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞیـ؏ جِلــᬼـِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْ۪۪ٜٜ۪ٜ۪ٜ۪ٜ۪ٜ۪ٜ۪ٜٜ۪۪۪۪ٜ۪ٜ۪۪ٜ۪ٜ۪ٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞوِْ؏ِ چـَೆـنـ؏ تا غَریبـ؏ رِفـًَُِْـَُِْʘَََََُُُُُِِِِِْْْْْ۪ٞ͜͡ʘَُِْْـیقِتو؏ خَرابـ؏ ْ مَُِْـَُِْ↯ِـۍ ڪَُِْـَُِْ↯ـُِنۍ #بــْ؁َِْـِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْ۪۪ٜٜ۪ٜ۪ٜ۪ٜ۪ٜ۪ٜ۪ٜٜ۪۪۪۪ٜ۪ٜ۪۪ٜ۪ٜ۪ٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞاحـآلـ؏ نیسیـ؏👐✨ #جـْ؁َِْـِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْ۪۪ٜٜ۪ٜ۪ٜ۪ٜ۪ٜ۪ٜ۪ٜٜ۪۪۪۪ٜ۪ٜ۪۪ٜ۪ٜ۪ٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞٞاکشیـ؏😺**♡

۲۶ آبان 1396
6K
...: وای بَـر #دختَـــری کِـه در خــود #گــُـم شَــود ؛ و نَــدانَد کِـه کُــجا #گــُـم شــُـده ... هِــی #بِــگردد و #بگــَــردد و #بگـَـردد!.. و یـآدَش نیـآیَـد؛ کِه روزی در #آغــوشِ #هَـوس-آلودِ یِـک مَــرد جــٰا مانـدِه...! ...

...: وای بَـر #دختَـــری کِـه در خــود #گــُـم شَــود ؛ و نَــدانَد کِـه کُــجا #گــُـم شــُـده ... هِــی #بِــگردد و #بگــَــردد و #بگـَـردد!.. و یـآدَش نیـآیَـد؛ کِه روزی در #آغــوشِ #هَـوس-آلودِ یِـک مَــرد جــٰا مانـدِه...! در #بــٰاورهای ِ به گنـــد کشیـدِه .... و #رویاهــٰـایی کِـه بـویِ #تعفُــن گرفتِـه... نمیدانَـد در ...

۲۴ آبان 1396
9K
❌

❌ "من #عاشق #اینا #هستم، "❌ ❤ عاشق #مربای_توت_فرنگی ام ❤ عاشق #بوق_زدن_تو_رانندگی ‌ام ❤ عاشق #سوسیای_پنیر_دار_بامبو ❤ عاشق #پرینت_گرفتن_از_کاغذ ام ❤ عاشق #چاپ_کردن_عکس ام ❤ عاشق #خندیدن_با_صدای_بلند_وفتی_همه_خوابن ❤ عاشق #قایم_شدن_تو_کمد_وقتی_تو_خونه_دنبالم_افتادن ♻ منو #نترسونین ♻ ♻ با کثافت‌کاریاتون #قلبـمو نلرزونین♻ ❌ من چه می‌دونم خوابیدن با ده نفر چه‌قدر مزه ...

۲۰ مهر 1396
15K
#بــِه بـــــِه

#بــِه بـــــِه

۷ مهر 1396
7K
❌

❌ "من #عاشق #اینا #هستم، "❌ ❤ عاشق #مربای_توت_فرنگی ام ❤ عاشق #بوق_زدن_تو_رانندگی ‌ام ❤ عاشق #سوسیای_پنیر_دار_بامبو ❤ عاشق #پرینت_گرفتن_از_کاغذ ام ❤ عاشق #چاپ_کردن_عکس ام ❤ عاشق #خندیدن_با_صدای_بلند_وفتی_همه_خوابن ❤ عاشق #قایم_شدن_تو_کمد_وقتی_تو_خونه_دنبالم_افتادن ♻ منو #نترسونین ♻ ♻ با کثافت‌کاریاتون #قلبـمو نلرزونین♻ ❌ من چه می‌دونم خوابیدن با ده نفر چه‌قدر مزه ...

۲۲ شهریور 1396
25K
❌

❌"من #عاشق #اینا #هستم، من #عاشق #شما #نیستم "❌ ❤عاشق #مربای_توت_فرنگی ام ❤عاشق #بوق_زدن_تو_رانندگی ‌ام ❤عاشق #سوسیای_پنیر_دار_بامبو ❤عاشق #پرینت_گرفتن_از_کاغذ ام ❤عاشق #چاپ_کردن_عکس ام ❤عاشق #خندیدن_با_صدای_بلند_وفتی_همه_خوابن ❤عاشق #قایم_شدن_تو_کمد_وقتی_تو_خونه_دنبالم_افتادن ♻منو #نترسونین ♻ ♻با کثافت‌کاریاتون #قلبـمو نلرزونین♻ ❌من چه می‌دونم خوابیدن با ده نفر چه‌قدر مزه داره؟ ❌چه می‌دونم این تهران لعنتی چند ...

۹ مرداد 1396
97K
ڪــیــ‌ مــیــگــِه #گــِریــِه عــَروس 👰🏼😿 تــو شــَبــِ #عــَروســے 👯💃🏻😻 بــِخــاطــِرِ دورے اَز #خــانــوادَشــه🚶🏻😢 شــایــَد #بــِخــاطــِره 🍃🎭 #نــَرِســیــدَن بــِه اون #ڪــَســیــه ڪــِه 😏☹️ قــَرار بــود تــو هَمــچــیــن #شــَبــے 🙊👩🏻💙 بــا لــِبــاســِ #دامــادے 👔😍 #پــیــشــِش بــاشــِه 💔👫🌸

ڪــیــ‌ مــیــگــِه #گــِریــِه عــَروس 👰🏼😿 تــو شــَبــِ #عــَروســے 👯💃🏻😻 بــِخــاطــِرِ دورے اَز #خــانــوادَشــه🚶🏻😢 شــایــَد #بــِخــاطــِره 🍃🎭 #نــَرِســیــدَن بــِه اون #ڪــَســیــه ڪــِه 😏☹️ قــَرار بــود تــو هَمــچــیــن #شــَبــے 🙊👩🏻💙 بــا لــِبــاســِ #دامــادے 👔😍 #پــیــشــِش بــاشــِه 💔👫🌸

۴ مرداد 1396
11K
ِ I ❤️ U✨آغشتــہ بـــہ تـ❤️ـو ...میــشــود.. ❤️ #روحــم_نفســم... ✨بــند بــند وجـودم... ❤️وقتــے در حصــار #دسـتــانـت... ✨ #بــ💋ــوسـه_بــاران میــشـوم...😉 زنــدگـــے بــا تــ❤💋ـــو فـقـط قــشـنـڪَـہ خـوبـــہ مــ💋ــن..❤

ِ I ❤️ U✨آغشتــہ بـــہ تـ❤️ـو ...میــشــود.. ❤️ #روحــم_نفســم... ✨بــند بــند وجـودم... ❤️وقتــے در حصــار #دسـتــانـت... ✨ #بــ💋ــوسـه_بــاران میــشـوم...😉 زنــدگـــے بــا تــ❤💋ـــو فـقـط قــشـنـڪَـہ خـوبـــہ مــ💋ــن..❤

۲۰ اردیبهشت 1396
1K
#تـــو بــا #مــٓنی☝️ #هــرجــا بـِـرٓم🚶 #مــِهرِ تــو👆 #بــٓنــده جــونٓــمـه🌸

#تـــو بــا #مــٓنی☝️ #هــرجــا بـِـرٓم🚶 #مــِهرِ تــو👆 #بــٓنــده جــونٓــمـه🌸

۱۱ اسفند 1395
6K
#شَبِـ_تَوَْلُدَمْـ_هَمِهـْ_گــفْتَنْـ_عآرِزْوْ_کُنْـْ_وْ_شَمِتْو_فوْتـْ_کُنـْ #چِشْآمْو_بَسْتَــمْو_عآرِزْوْ_کَردَمْـ_وْ_شَمُ_فوتْـ_کَردَمْـ #مآمآنَمْـ_گُفْتْـ_مَنْ_میدوْنَمْـ_چْیـْ_عآرِزوْ_کَردیْـع_پولْ:) #دآدآعَّشَمـ_گُفْدْ_مآعْشْینْـ:) #دوسْآمْ_گُفْدَنْ_یِ_عِشْقْ_پوْلدآرْ_وَعْ_خوْبـْ:) #مَنْــ_بِعْ_هَمَشـونْ_فَخَدْ_خَندیدَمـوْ_نِگآهْ_کَردَمـوْ_تْو_دِلَمْ_گُفدَمْـ #عآرِزوْ_کَردَمّ_شَمِعْ_تَـوَْلُدِ_سآلِ_دیگَمْ_روعْ_سَنگِـ_قَبْرَمْـ_روشَنْـ_کُنیدْ_وَعْ_جآیِ_مَنْـ_شَمُعـوْ_خآموْشْـ_کنُید #هیــــْْْـــــسْ_فَخَد_بِگوْ_عـــآمْینْـ^.^ #بــِــهـ_سـَلامـَتـی_اون_شبْـ _تَولُدَمـ_موبآرَکــ :)

#شَبِـ_تَوَْلُدَمْـ_هَمِهـْ_گــفْتَنْـ_عآرِزْوْ_کُنْـْ_وْ_شَمِتْو_فوْتـْ_کُنـْ #چِشْآمْو_بَسْتَــمْو_عآرِزْوْ_کَردَمْـ_وْ_شَمُ_فوتْـ_کَردَمْـ #مآمآنَمْـ_گُفْتْـ_مَنْ_میدوْنَمْـ_چْیـْ_عآرِزوْ_کَردیْـع_پولْ:) #دآدآعَّشَمـ_گُفْدْ_مآعْشْینْـ:) #دوسْآمْ_گُفْدَنْ_یِ_عِشْقْ_پوْلدآرْ_وَعْ_خوْبـْ:) #مَنْــ_بِعْ_هَمَشـونْ_فَخَدْ_خَندیدَمـوْ_نِگآهْ_کَردَمـوْ_تْو_دِلَمْ_گُفدَمْـ #عآرِزوْ_کَردَمّ_شَمِعْ_تَـوَْلُدِ_سآلِ_دیگَمْ_روعْ_سَنگِـ_قَبْرَمْـ_روشَنْـ_کُنیدْ_وَعْ_جآیِ_مَنْـ_شَمُعـوْ_خآموْشْـ_کنُید #هیــــْْْـــــسْ_فَخَد_بِگوْ_عـــآمْینْـ^.^ #بــِــهـ_سـَلامـَتـی_اون_شبْـ _تَولُدَمـ_موبآرَکــ :)

۱۶ بهمن 1395
5K
#بــ هرکــی #خـوبی #نمودیم بــ #خـوبی مــآرو #نمود:) instagram.com/sky_girl_beautiful

#بــ هرکــی #خـوبی #نمودیم بــ #خـوبی مــآرو #نمود:) instagram.com/sky_girl_beau...

۲۸ شهریور 1395
6K
🌸بـُـرو لـَبـِ بـآلـکُـنْ...🌙 آخـَریشـُو بِـکِشـْ...🚬🍁 نـَفَـسـِتـُو حـَبـس کـُن...😐 چــِشــمـاتــُو بـِبـَـنـدْ...😑 بـِهـ هـیـچـے فـِکـْ نَـکـُنْ...🙈 #بــِـپــَـر🕴🍃 🌸دیگ

🌸بـُـرو لـَبـِ بـآلـکُـنْ...🌙 آخـَریشـُو بِـکِشـْ...🚬🍁 نـَفَـسـِتـُو حـَبـس کـُن...😐 چــِشــمـاتــُو بـِبـَـنـدْ...😑 بـِهـ هـیـچـے فـِکـْ نَـکـُنْ...🙈 #بــِـپــَـر🕴🍃 🌸دیگ

۳ شهریور 1395
5K
god thank you if I fell to the ground I got up tp your merciness #خـــُدایـا🌹 #شــُکـرِت🌸 #زَمــیــن خــوردیـم🔮 #بــُلــَــنــد شــُدیــم💎#بهـ#لـُـطــفـِـت❤️

god thank you if I fell to the ground I got up tp your merciness #خـــُدایـا🌹 #شــُکـرِت🌸 #زَمــیــن خــوردیـم🔮 #بــُلــَــنــد شــُدیــم💎#بهـ#لـُـطــفـِـت❤️

۴ مرداد 1395
8K
#بــَــه_بستنــی اندراحوالات خیابان... -_-

#بــَــه_بستنــی اندراحوالات خیابان... -_-

۲ مرداد 1395
6K
#بِبخشــ اگـ‎ﮧ #بــ💀ــد بودمـ #بِبخشــ اگـ‎ﮧ #کمـ🙊ــ بودمـ #بِبخشــ اگـ‎ﮧ #مثلـ ټو نـبودمـ :)

#بِبخشــ اگـ‎ﮧ #بــ💀ــد بودمـ #بِبخشــ اگـ‎ﮧ #کمـ🙊ــ بودمـ #بِبخشــ اگـ‎ﮧ #مثلـ ټو نـبودمـ :)

۲۹ تیر 1395
3K
1372.4.17 #خدایا ¿؟¿؟ مــیــۺــہِ #ڪـٰٓـادۅ تــَۅُلــُدِ اِمــٌـښــآݪ یــِـہ #رُبــٰٓــآݧ مــِشــٔـڪــْـے #ڪــِـنــٰٓــآڔ عــَڪـســَـݦ بــِـهــِــݥ #بــِدٌے¿؟¿؟

1372.4.17 #خدایا ¿؟¿؟ مــیــۺــہِ #ڪـٰٓـادۅ تــَۅُلــُدِ اِمــٌـښــآݪ یــِـہ #رُبــٰٓــآݧ مــِشــٔـڪــْـے #ڪــِـنــٰٓــآڔ عــَڪـســَـݦ بــِـهــِــݥ #بــِدٌے¿؟¿؟

۱۷ تیر 1395
6K
◈ ↶ ➥➦➥➦➥ ↷ ◈ ↺ #هـــآみムのɨـــڐے ↻ ▁▂▃ ↬↭⇝↫ ▃▂▁ مَــڹ اَگـہ #نـِگاهــام زیر #نـِویـــــس داشتـــ↯ بَضـیا #میـفهمــیدݧ ڪـِـ دارم #فـــُحـــــش ِ #خـــــۅار‌مـــــادر #مـیدَم✘✘✘ ✘✘✘ ⇚#اونــــے ڪِـــ #قـَــــــــدرَمو نَدونِســت... #بـِــــــــذا بــِـــــــرِه #بــِگـــــــــا بــِـــــــرِه✘✘✘ ↓❂✘#مــــــــــــــــــــــــــــــــــــــڹ ...

◈ ↶ ➥➦➥➦➥ ↷ ◈ ↺ #هـــآみムのɨـــڐے ↻ ▁▂▃ ↬↭⇝↫ ▃▂▁ مَــڹ اَگـہ #نـِگاهــام زیر #نـِویـــــس داشتـــ↯ بَضـیا #میـفهمــیدݧ ڪـِـ دارم #فـــُحـــــش ِ #خـــــۅار‌مـــــادر #مـیدَم✘✘✘ ✘✘✘ ⇚#اونــــے ڪِـــ #قـَــــــــدرَمو نَدونِســت... #بـِــــــــذا بــِـــــــرِه #بــِگـــــــــا بــِـــــــرِه✘✘✘ ↓❂✘#مــــــــــــــــــــــــــــــــــــــڹ یڪـــــــے خوار #تجربــہ رو #گ*ا*یـــــــــــــــــــــ*ـــــــــــــــــ*ی*د*م پس #دهنــــــتو ببند تا بِـــــت #نریــــــــــــــدم✘✘✘ ✘✘✘#لاشــــے شُـدَنـِتَـم #قـَـشَـــــنگِـــہ➜ ◆#لیــاقـَتـِتم ...

۶ تیر 1395
6K
◆#دیدے بعضـ ـے وقتـ ـــا ◆#بــ ـغضــ دآرے ◆#امـ ـآ خآلـ ـے نمیـ ـشھ ◆اینـ ـ بغضـ ـآ اخـ ـرشـ میشھـ ◆#همونـ ـ قهقه هایـ ـے ڪھ ◆#بهـ یهـ حرفھ معمولـ ـے میزنـ ـے ◆#وَ ...

◆#دیدے بعضـ ـے وقتـ ـــا ◆#بــ ـغضــ دآرے ◆#امـ ـآ خآلـ ـے نمیـ ـشھ ◆اینـ ـ بغضـ ـآ اخـ ـرشـ میشھـ ◆#همونـ ـ قهقه هایـ ـے ڪھ ◆#بهـ یهـ حرفھ معمولـ ـے میزنـ ـے ◆#وَ بقیهـ فڪر میڪننـ

۹ خرداد 1395
2K
#بــ..ـــہ سـلامـتـ...ــے بـیـشـتــ...ـــریـن دروغـــ...ــے ڪـ...ــــہ تـــ...ــو زنـدگــ...ـــیم گــ...ـــفـتـم: ↻خــ...ـــوبــ.ـــم..!!!↻

#بــ..ـــہ سـلامـتـ...ــے بـیـشـتــ...ـــریـن دروغـــ...ــے ڪـ...ــــہ تـــ...ــو زنـدگــ...ـــیم گــ...ـــفـتـم: ↻خــ...ـــوبــ.ـــم..!!!↻

۲۴ اردیبهشت 1395
608
#وآســِ هــَرکــے لــَفــظ اومــَدَمـ ، شــَهــیــد کــَردشـْ↻ #بــِ هــَرکــے خــَنــْدیــدَمـْ ، پــَریــد بــَد بــِهــِمـْ↻ #بــِ هــَرکــے گــُفــتــَمـْ دآدآشـْ ، دیــدَمـْ یــَهـْ گــوشــِهــْ اے وآســِ خــودِ مــَنـْ کــَمــیــنــْ کــَردِهــْ↻

#وآســِ هــَرکــے لــَفــظ اومــَدَمـ ، شــَهــیــد کــَردشـْ↻ #بــِ هــَرکــے خــَنــْدیــدَمـْ ، پــَریــد بــَد بــِهــِمـْ↻ #بــِ هــَرکــے گــُفــتــَمـْ دآدآشـْ ، دیــدَمـْ یــَهـْ گــوشــِهــْ اے وآســِ خــودِ مــَنـْ کــَمــیــنــْ کــَردِهــْ↻

۹ اردیبهشت 1395
1K