نرم‌افزار اندروید ویسگون مستقیم بازار

ایـــرانــی (۱ تصویر)

خـبـر ایـن اسـت کـــه #مُــحــســن بــه وطـن بـرگـشـتـه بـنـویـسـیـد چِـنـیـن:روح بــه تَــن بـرگـشـتـه ...... سَـر بــه راه اسـت وُ در ایـن راه سَــرش را داده'ست ! او #عـــلـــی مَـسـلـکـ وُ از خــاکـ نَـجـف آبـاد اسـت ...

خـبـر ایـن اسـت کـــه #مُــحــســن بــه وطـن بـرگـشـتـه بـنـویـسـیـد چِـنـیـن:روح بــه تَــن بـرگـشـتـه ...... سَـر بــه راه اسـت وُ در ایـن راه سَــرش را داده'ست ! او #عـــلـــی مَـسـلـکـ وُ از خــاکـ نَـجـف آبـاد اسـت ..... تــا کـــه خــونِ #حُــجــجــی در رگِ نَـسـلـم جـاریـست، کـارِ مـا در دلِ ایـن مَـعـرکـه ...

۱۰ شهریور 1396
533