ویژه کنید
عکس و تصویر خـبـر ایـن اسـت کـــه #مُــحــســن بــه وطـن بـرگـشـتـه بـنـویـسـیـد چِـنـیـن:روح بــه تَــن بـرگـشـتـه ...... سَـر ...

خـبـر ایـن اسـت کـــه #مُــحــســن بــه وطـن بـرگـشـتـه
بـنـویـسـیـد چِـنـیـن:روح بــه تَــن بـرگـشـتـه ......
سَـر بــه راه اسـت وُ در ایـن راه سَــرش را داده'ست !
او #عـــلـــی مَـسـلـکـ وُ از خــاکـ نَـجـف آبـاد اسـت .....
تــا کـــه خــونِ #حُــجــجــی در رگِ نَـسـلـم جـاریـست،
کـارِ مـا در دلِ ایـن مَـعـرکـه مـیـدان داریـسـت .......
هَــرکــه دل داده شـود لایـقِ دِلــبـــر شُـدن اسـت !
اوجِ سَــرداری مـا لـحـظـه'ی بـــی سَـر شُـدن اسـت ....
آه ایـن شِـعـر کـمـی از غَــم #ایـــرانــی هـاست،
حــرفِ مَـــن نـیـسـت کـــه ایـن حـرفِ #سُـلـیـمـانـی هـاست .....گــوش کُــن دُشـمـنِ مَـــن! خــاکـِ حَـرم جــان مَـــن اسـت !
ایـن #شـهـیـدی کـــه سَــرش رَفـت زِ ایـران مَـــن اسـت .... قـصـدِ سـیـلـی زدنِ مـا کُـنـی خـواهـی مُـرد، قَـبـل از آنـی کـــه زَنــی بَـدتـر از آن خـواهـی خـورد .... آه ! آن روز اگـر دم بـزنـد آل سـعـود،روزِ عــکـس الـعَـمـلـی سَـخـت وُ خـشـن خـواهـی بـود ..... وقـت پـیـکـار وُ جُـنـون وَقـت قــیــام اسـت دگـر،چــون کـــه دورانِ بـزن دَر رو تـمـام اسـت دگـر ....
مـا چُـنـان غُـرش #شـیــریــم وُ چُـنـان شَــمــشــیــریـم،
اِنـتـقـام #حُــجــجــی را بــه خُــدا مـی گـیـریـم !!
آه اِی #حَـضــرتِ_مـوعـود کـنـون نـوبـتِ تـوسـت،هَـــرکُـجـا مـی روم اِنـگـار فـقـط صُـحـبت تـوسـت ....... مـوجــی از حـادثـه از راه رسـیـدَسـت بـیـا،
مـاجـرامـان بــه گـلـوگــاه رسـیـدَسـت بـیـا .....

دانلود نرم‌افزار اندروید ویسگون دانلود از بازار

ارسال دیدگاه

Loading...