hamid-s2

hamid-s2

فـشـار قـبـرو تــرجـیـح مـیـدم
بــه فــشــار قـــــــلـــــــب

۲۴ تیر 1396
6K
۲۴ تیر 1396
6K
خدایا یعنی میشه امشب بخوابم .ولی دیگه هیچوقت بیدار نشم؟

خدایا یعنی میشه امشب بخوابم .ولی دیگه هیچوقت بیدار نشم؟

۲۴ تیر 1396
6K
۲۴ تیر 1396
6K
۲۴ تیر 1396
6K
۲۴ تیر 1396
6K
۲۴ تیر 1396
6K
۲۴ تیر 1396
6K
۲۴ تیر 1396
6K
۲۴ تیر 1396
6K
خدایا .آخه چرا میخوای عشقمو بگیری ازم ؟؟؟ چرا ؟ چرا

خدایا .آخه چرا میخوای عشقمو بگیری ازم ؟؟؟ چرا ؟ چرا

۲۴ تیر 1396
6K
۲۴ تیر 1396
6K
۲۴ تیر 1396
6K
۲۴ تیر 1396
5K
۲۴ تیر 1396
5K
۲۴ تیر 1396
5K
۲۴ تیر 1396
6K
۲۳ تیر 1396
6K
۲۲ تیر 1396
7K
۲۲ تیر 1396
7K