تا دیر نشده،، از اصلاح خود باز نمانیم... شاید فردا فرصت نباشد... #اصلاح #جوانی #امام_خمینی #باقر_احمدی

تا دیر نشده،، از اصلاح خود باز نمانیم... شاید فردا فرصت نباشد... #اصلاح #جوانی #امام_خمینی #باقر_احمدی

۲۳ خرداد 1397
476
عاقبت مقاومت، فرجام خوشی چون شیب ابیطالب است... در انتظار ظهور حضرت حجتیم

عاقبت مقاومت، فرجام خوشی چون شیب ابیطالب است... در انتظار ظهور حضرت حجتیم

۲۰ خرداد 1397
227