✯✮★ Bageban ★✮✯

bagheban

⚜ هیچ اگر سایه پذیرد⚜
⚜ منم آن سایه ی هیچ⚜

یه چیزایی هیچوقت تقصیر تو نیست...! ولی گردنت میفته همیشه نمی تونی با حرف زدن منظورت رو برسونی، گاهی وقت ها لازمه سکوت کنی و با اینکه دلخوری بگی مهم نیست

یه چیزایی هیچوقت تقصیر تو نیست...! ولی گردنت میفته همیشه نمی تونی با حرف زدن منظورت رو برسونی، گاهی وقت ها لازمه سکوت کنی و با اینکه دلخوری بگی مهم نیست

۵ روز پیش
6K
خنده بر لب...

خنده بر لب...

۵ روز پیش
3K
۵ روز پیش
3K
۵ روز پیش
3K
۵ روز پیش
3K
۵ روز پیش
3K
۵ روز پیش
3K
۵ روز پیش
3K
۵ روز پیش
3K
۵ روز پیش
3K
۵ روز پیش
3K
۵ روز پیش
3K
۵ روز پیش
3K
۵ روز پیش
4K
۵ روز پیش
3K
۵ روز پیش
3K
۵ روز پیش
3K
۵ روز پیش
3K
۵ روز پیش
3K
۵ روز پیش
3K