خدافظ همگی

خدافظ همگی

۱۸ اسفند 1395
6K
۱۰ اسفند 1395
7K
with one another

with one another

۱۰ اسفند 1395
7K
with one another

with one another

۱۰ اسفند 1395
7K
😢

😢

۵ اسفند 1395
7K
😞

😞

۵ اسفند 1395
8K
😖

😖

۵ اسفند 1395
7K
😣

😣

۵ اسفند 1395
8K
😣

😣

۵ اسفند 1395
8K
😔

😔

۵ اسفند 1395
6K
😔

😔

۵ اسفند 1395
6K
😔

😔

۵ اسفند 1395
8K
😔

😔

۵ اسفند 1395
6K
سنگ=کاغذ کاغذ=قیچی قیچی=سنگ ...=🔫بوف

سنگ=کاغذ کاغذ=قیچی قیچی=سنگ ...=🔫بوف

۳۰ بهمن 1395
8K
our city

our city

۳۰ بهمن 1395
7K
Neyshabur

Neyshabur

۳۰ بهمن 1395
7K
بهتره

بهتره

۲۷ بهمن 1395
7K
۲۷ بهمن 1395
7K
فقط خندیدند

فقط خندیدند

۲۷ بهمن 1395
7K
اگه قراره ببازی جوری بباز ک دشمنت

اگه قراره ببازی جوری بباز ک دشمنت "دشمنت" نبره

۲۷ بهمن 1395
7K