مثل آن مرداب غمگینی که نیلوفر نداشت حال من بد بود. اما هیچ کس باور نداشت خوب می دانم که تنهایی مرا دق می دهد عشق هم در چنته اش چیزی از این بهتر نداشت...

مثل آن مرداب غمگینی که نیلوفر نداشت حال من بد بود. اما هیچ کس باور نداشت خوب می دانم که تنهایی مرا دق می دهد عشق هم در چنته اش چیزی از این بهتر نداشت...

۸ شهریور 1397
6K
کوچکم نشمارید... من فاتح قلبی هستم که در این جهان هیچ خدایی را بندگی نمی کرد

کوچکم نشمارید... من فاتح قلبی هستم که در این جهان هیچ خدایی را بندگی نمی کرد

۷ شهریور 1397
4K
۲۶ مرداد 1397
8K
۲۶ مرداد 1397
7K
۲۶ مرداد 1397
5K
۲۶ مرداد 1397
4K
۲۶ مرداد 1397
7K
۲۶ مرداد 1397
7K
۲۶ مرداد 1397
7K
۲۶ مرداد 1397
7K
۲۶ مرداد 1397
4K
۲۶ مرداد 1397
7K
۲۶ مرداد 1397
6K
۲۶ مرداد 1397
6K
۲۶ مرداد 1397
6K
۲۶ مرداد 1397
6K
۲۶ مرداد 1397
5K
۲۶ مرداد 1397
4K
۲۶ مرداد 1397
4K
۲۶ مرداد 1397
3K