در فتنه ها جهت دیدن مسیر به امامان رجوع کنیم....

در فتنه ها جهت دیدن مسیر به امامان رجوع کنیم....

۲۲ دی 1398
3K
کار حاج قاسم انقدر بزرگ هست که سیستمی که هدایت و رشد داد بتواند ادامه داشته باشد و این سیستم راهبردی خواهد بود ....

کار حاج قاسم انقدر بزرگ هست که سیستمی که هدایت و رشد داد بتواند ادامه داشته باشد و این سیستم راهبردی خواهد بود ....

۲۰ دی 1398
4K