محمد

13375

خدا حافظ تا قیامت..دیگه همه چی تموم شد پایان خوش....

سسسسسسسسلام دوستان

سسسسسسسسلام دوستان

۲۵ تیر 1394
4K
پایانی خوش خداحافظ

پایانی خوش خداحافظ

۳۰ آبان 1393
4K
ب دوست دخترم زنگیدم . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ...

ب دوست دخترم زنگیدم . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . میگه:شما؟ میگم:من رضام دوست پسرت میگه:واااای تویی رضااا ...

۲۷ آبان 1393
4K
ن✘بٌٍعِضًٌٍِے شٌٌٍٍٍِباًٌٍِ بد ًٌّّّجٌٍّوٌِرےٌِ بغٌٍضٍِم ٌٌٍٍَمیٍِگٍُِّیرهٌٍِ✘ ✘بٌِعٍَِّضًٌِے ًٌِوقٌٍٍَِِتًٌٍِّا ِبیًًٌٌٍٍٍَُِِِّچًٌٍاٌّرٌٍِِه حًًٌٍٍٍَِسًٌٌٍٍِّم مٌِیٌٍِّمیٌُِرهٌٍٍِ✘ ✘بٌِعٍَِّضًٌِے ًٌِوقٌٍٍَِِتًٌٍِّا ِتٌٍنهاًُیِے گٌٍریٌِم مٌِــیِــًٌِگیٌِّرهٌٍِ✘  بٌِعٍَِّــضًٌِے ًٌِوقٌٍٍَِِتاًٍٍُ قــٌُِیٌِدِ خٌٍُِودٌٍَِمــٌِمًٍِّ مٍِیًٌَّزنٍّمٌٍَ  بٌِعٍَِّضًٌِے ًٌِوقٌٍٍَِِتًٌٍِّا بًٌَا ِیٍََُِّه اشًٌٍََِارهٌٍِ میًٌٌٌٌٍٍَُِشٌٍَّکنًٌٍم بعٌٍُضًٌٌَِے وٌَقٍِتٌٍَِا تنٌٍَّهاٌٍَّیٌَِے مٌٍَّیزٌٍَِنٌٍِهُِ بٌٍَه سٌٍَِرٌٍَمٍِ ...

ن✘بٌٍعِضًٌٍِے شٌٌٍٍٍِباًٌٍِ بد ًٌّّّجٌٍّوٌِرےٌِ بغٌٍضٍِم ٌٌٍٍَمیٍِگٍُِّیرهٌٍِ✘ ✘بٌِعٍَِّضًٌِے ًٌِوقٌٍٍَِِتًٌٍِّا ِبیًًٌٌٍٍٍَُِِِّچًٌٍاٌّرٌٍِِه حًًٌٍٍٍَِسًٌٌٍٍِّم مٌِیٌٍِّمیٌُِرهٌٍٍِ✘ ✘بٌِعٍَِّضًٌِے ًٌِوقٌٍٍَِِتًٌٍِّا ِتٌٍنهاًُیِے گٌٍریٌِم مٌِــیِــًٌِگیٌِّرهٌٍِ✘  بٌِعٍَِّــضًٌِے ًٌِوقٌٍٍَِِتاًٍٍُ قــٌُِیٌِدِ خٌٍُِودٌٍَِمــٌِمًٍِّ مٍِیًٌَّزنٍّمٌٍَ  بٌِعٍَِّضًٌِے ًٌِوقٌٍٍَِِتًٌٍِّا بًٌَا ِیٍََُِّه اشًٌٍََِارهٌٍِ میًٌٌٌٌٍٍَُِشٌٍَّکنًٌٍم بعٌٍُضًٌٌَِے وٌَقٍِتٌٍَِا تنٌٍَّهاٌٍَّیٌَِے مٌٍَّیزٌٍَِنٌٍِهُِ بٌٍَه سٌٍَِرٌٍَمٍِ مٌِنٌَ تًٌٍٍِنهٌٍُامٌٍِّ چٌٍَّراَّ⇝⇜کًٌٌٍٍٍَِسٌٍٍٍِّےٌٍِ نٌٌٍَِمیًٍَِفٌٍِهٌٌٍَمهٌٌٍَ مٌٍَنٍ تٌِّنًٌٍَهامٌٍَِ چٌٍَقًٍَِِد‌َّایٌٍَّنٍِ رٌٍَوٌٍِزاٌٍِ بًًٌٌٍَیرحًٌٍٍٍٍٍِِمٌٍٍٍٍٍٍِه

۲۷ آبان 1393
4K
ﺯﻧﯽ ﺑﺎ ﺻﻮﺭﺕ ﮐﺒﻮﺩ ﺭﻓﺖ ﺳﺮﺍﻍ ﺩﮐﺘﺮ؛ دﮐﺘﺮ ﭘﺮﺳﯿﺪ: ﭼﯽ ﺷﺪﻩ؟ ﺯﻥ ﮔﻔﺖ: ﺩﮐﺘﺮ، ﻫﺮ ﻭﻗﺖ ﺷﻮﻫﺮﻡ ﻣﺴﺖ ﻣﯽ ﯾﺎﺩ ﺧﻮﻧﻪ، ﻣﻨﻮ ﺯﯾﺮﻣﺸﺖ ﻭ ﻟﮕﺪ ﻣﯽ ﮔﯿﺮه ﺩﮐﺘﺮ ﮔﻔﺖ: ﻫﺮ ﻭﻗﺖ ﺷﻮﻫﺮﺕ ﻣﺴﺖ ﺍﻭﻣﺪ ﺧﻮﻧﻪ ...

ﺯﻧﯽ ﺑﺎ ﺻﻮﺭﺕ ﮐﺒﻮﺩ ﺭﻓﺖ ﺳﺮﺍﻍ ﺩﮐﺘﺮ؛ دﮐﺘﺮ ﭘﺮﺳﯿﺪ: ﭼﯽ ﺷﺪﻩ؟ ﺯﻥ ﮔﻔﺖ: ﺩﮐﺘﺮ، ﻫﺮ ﻭﻗﺖ ﺷﻮﻫﺮﻡ ﻣﺴﺖ ﻣﯽ ﯾﺎﺩ ﺧﻮﻧﻪ، ﻣﻨﻮ ﺯﯾﺮﻣﺸﺖ ﻭ ﻟﮕﺪ ﻣﯽ ﮔﯿﺮه ﺩﮐﺘﺮ ﮔﻔﺖ: ﻫﺮ ﻭﻗﺖ ﺷﻮﻫﺮﺕ ﻣﺴﺖ ﺍﻭﻣﺪ ﺧﻮﻧﻪ ﯾﻪ ﻓﻨﺠﻮﻥ ﭼﺎﯼ ﺳﺒﺰ ﺑﺮﺩﺍﺭ ﻭ ﺷﺮﻭﻉ ﮐﻦ ﺑﻪ ﻗﺮﻗﺮﻩ ﮐﺮﺩﻥ ﻭ ﺍﯾﻦ ﮐﺎﺭ ﺭﻭ ...

۲۷ آبان 1393
4K
آري گناه کارم,گناهم ساده بودنم بود...سادگي که به خاطر تنهايي به نامردي رو آوردم,که لايقم نبود,اکنون شدم مضحکه دست ابلهاني که لقب نالايق را به من دادند و اين زندگي را حق مسلم من دانستند....من ...

آري گناه کارم,گناهم ساده بودنم بود...سادگي که به خاطر تنهايي به نامردي رو آوردم,که لايقم نبود,اکنون شدم مضحکه دست ابلهاني که لقب نالايق را به من دادند و اين زندگي را حق مسلم من دانستند....من حقم اين نبوود...

۲۷ آبان 1393
4K
دو زن در دنيا خوشبخت ترينند: 1. زنی که در آينده من همسرش ميشم 2.زني که در آينده من دومادش ميشم و السلام؛ بامنم بحث نکنين

دو زن در دنيا خوشبخت ترينند: 1. زنی که در آينده من همسرش ميشم 2.زني که در آينده من دومادش ميشم و السلام؛ بامنم بحث نکنين

۲۶ آبان 1393
4K
امروز گوشی دختره رو تو خیابون ازش دزدیدن نشسته بود رو زمین خودشو میزد به زمین و زمان بدو بیراه میگفت داد میزد وایییییییی لاینم واییییییی وایبرم واییییییی واتس آپم وایییییی 100 تا داداشام واییییی ...

امروز گوشی دختره رو تو خیابون ازش دزدیدن نشسته بود رو زمین خودشو میزد به زمین و زمان بدو بیراه میگفت داد میزد وایییییییی لاینم واییییییی وایبرم واییییییی واتس آپم وایییییی 100 تا داداشام واییییی 1356 تاعشقام خدااااا بدبخت شدم از بین رفتم پو ازگشنگی میمیره بهش گفتم:خانوم محترم بلندشو ...

۲۶ آبان 1393
4K
ﺷﻤﺎ ﺩﺧﺘﺮﺍ ﻫﺮﭼﻘﺪﺭ ﺷﺎﺥ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﻫﺮ ﭼﻘﺪﺭ ﺁﺱ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﻫﺮ ﭼﻘﺪﺭ ﺧﺎﺹ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﻫﺮ ﭼﻘﺪﺭ ﺩﺍﻑ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﺁﺧﺮﺵ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ ﯾﻪ ﺳﯿﻨﯽ ﭼﺎﯼ ﺟﻠﻮ ﻣﺎ ﭘﺴﺮﺍ ﻭﺍﺳﺘﯿﺪ ﺗﺎ ﻣﺎ ﺷﻤﺎ ﺭﻭ ﺑﭙﺴﻨﺪﯾﻢ ﭖ = ﭘﺎﮎ ...

ﺷﻤﺎ ﺩﺧﺘﺮﺍ ﻫﺮﭼﻘﺪﺭ ﺷﺎﺥ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﻫﺮ ﭼﻘﺪﺭ ﺁﺱ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﻫﺮ ﭼﻘﺪﺭ ﺧﺎﺹ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﻫﺮ ﭼﻘﺪﺭ ﺩﺍﻑ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﺁﺧﺮﺵ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ ﯾﻪ ﺳﯿﻨﯽ ﭼﺎﯼ ﺟﻠﻮ ﻣﺎ ﭘﺴﺮﺍ ﻭﺍﺳﺘﯿﺪ ﺗﺎ ﻣﺎ ﺷﻤﺎ ﺭﻭ ﺑﭙﺴﻨﺪﯾﻢ ﭖ = ﭘﺎﮎ ﺱ = ﺳﻨﮕﯿﻦ ﺭ = ﺭﺍﺳﺘﮕﻮ ________________________________ _______________ ﺩﺧﺘﺮ .. ﺩ = ﺩﻭﺭﻭ .... ﺥ ...

۲۶ آبان 1393
6K
ﺁﻫﺎﯼ ﺷﻤﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺩﻧﺒﺎﻝ ﺁﺩﻣﻪ ﺟﺬﺍﺏ ﻣﯿﮕﺮﺩﯾﺪ! . ﺩﯾﮕﻪ ﻧﮕﺮﺩﯾﺪ!! . . . . . . . . . .. . ﻣﻦ ﺍﻭﻣﺪﻡ ﻣﺎﺷﺎﻟﻠﻪ ﻣﺎﺷﺎﻟﻠﻪ ﺧﺪﺍ ﺣﻔﻈﻢ ﮐﻨﻪ ((-:

ﺁﻫﺎﯼ ﺷﻤﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺩﻧﺒﺎﻝ ﺁﺩﻣﻪ ﺟﺬﺍﺏ ﻣﯿﮕﺮﺩﯾﺪ! . ﺩﯾﮕﻪ ﻧﮕﺮﺩﯾﺪ!! . . . . . . . . . .. . ﻣﻦ ﺍﻭﻣﺪﻡ ﻣﺎﺷﺎﻟﻠﻪ ﻣﺎﺷﺎﻟﻠﻪ ﺧﺪﺍ ﺣﻔﻈﻢ ﮐﻨﻪ ((-:

۲۵ آبان 1393
4K
خبر فوری خبر فوری به گفته پزشکان مرتضی عزیز در اثر ایست قلبی مرده و او اکنون کنار ما نیست پزشک میگوید: مرتضی کاملا بهبود یافته بود و ایست قلبی باعت مرگ وی شده ولی ...

خبر فوری خبر فوری به گفته پزشکان مرتضی عزیز در اثر ایست قلبی مرده و او اکنون کنار ما نیست پزشک میگوید: مرتضی کاملا بهبود یافته بود و ایست قلبی باعت مرگ وی شده ولی دوربینی که در اتاق مرتضی بوده نشان می دهد که وقتی مرتضی نمی تونسته نفس ...

۲۵ آبان 1393
4K
پيك ﺍﻭﻝ ﺑﻪ ﺳﻼﻣﺘﯽ ﺍﻭﻥ ﺳﺮﺑﺎﺯﯼ ﮐﻪ ﺗﻮ ﭘﺎﺩﮔﺎﻧﻪ ﻭ ﻣﻮﻗﻊﺷﺎﻡ ﺑﻪ ﺩﻭﺳﺖ ﺩﺧﺘﺮﺵ ﻓﮑﺮ ﻣﯿﮑﻨﻪ ! ﺍﻣﺎ ﺩﺧﺘﺮﻩ ﺩﺍﺭﻩ ﺷﺎﻡ ﻭﺑﺎﯾﻪ ﭘﺴﺮﻩ ﺩﯾﮕﻪ ﺗﻮ ﺭﺳﺘﻮﺭﺍﻥ ﻣﯿﺨﻮﺭﻩ ... ﭘﯿﮏ ﺩﻭﻡ ﺑﻪ ﺳﻼﻣﺘﯽ ﭘﺴﺮﯼ ﮐﻪ ﻓﻬﻤﯿﺪ ...

پيك ﺍﻭﻝ ﺑﻪ ﺳﻼﻣﺘﯽ ﺍﻭﻥ ﺳﺮﺑﺎﺯﯼ ﮐﻪ ﺗﻮ ﭘﺎﺩﮔﺎﻧﻪ ﻭ ﻣﻮﻗﻊﺷﺎﻡ ﺑﻪ ﺩﻭﺳﺖ ﺩﺧﺘﺮﺵ ﻓﮑﺮ ﻣﯿﮑﻨﻪ ! ﺍﻣﺎ ﺩﺧﺘﺮﻩ ﺩﺍﺭﻩ ﺷﺎﻡ ﻭﺑﺎﯾﻪ ﭘﺴﺮﻩ ﺩﯾﮕﻪ ﺗﻮ ﺭﺳﺘﻮﺭﺍﻥ ﻣﯿﺨﻮﺭﻩ ... ﭘﯿﮏ ﺩﻭﻡ ﺑﻪ ﺳﻼﻣﺘﯽ ﭘﺴﺮﯼ ﮐﻪ ﻓﻬﻤﯿﺪ ﻋﺸﻘﺶ ﺑﺎﺑﻬﺘﺮﯾﻦﺩﻭﺳﺘﺶ ﺭﻓﯿﻖ ﺷﺪﻩ ﺯﻧﮓ ﺯﺩ ﻭ ﺑﻬﺶ ﮔﻔﺖ: ﺳﻼﻡ ﺁﺑﺠﯽ ... ﭘﯿﮏ ﺳﻮﻡ ﺑﻪ ...

۲۴ آبان 1393
4K
سلامتی اون دختری ک موقع عقد به جای اینکه بگه با اجازه بزرگترها گفت با اجازه ی عشقم ک نذاشتن بهش برسم . . . . . . . . . . . . . ...

سلامتی اون دختری ک موقع عقد به جای اینکه بگه با اجازه بزرگترها گفت با اجازه ی عشقم ک نذاشتن بهش برسم . . . . . . . . . . . . . . . . بعد چشمتون روز بد نبینه دوماد چنان کوبید تو صورتش ک صدای ...

۲۴ آبان 1393
4K
ﺑﻬﻢ ﻧﺨﻨــﺪﯾﺪ ﻭﻟـﯽ .... ﺩﺍﺷﺘﻢ ﺑﻪ ﺍﯾﻦ ﻓﮑﺮ ﻣﯿﮑﺮﺩﻡ ﯾﻪ ﺭﻭﺯﯼ ﺍﯾﻦ ﺩﻧﯿﺎﯼ ﻣﺠﺎﺯﯼ ﻣﻨﻔﺠـﺮ ﺑﺸﻪ ... ﻫﻤﻮ ﮔﻢ ﮐﻨﯿــﻢ ﻣﻦ ﻭﺍﺳﻪ ﮐﯿﺎ ﺩﻟﻢ ﺗﻨﮓ ﻣﯿﺸﻪ ...! ﺯﻣﺎﻥ ﻣﯿﮕﺬﺭﻩ ﻣﺎ ﺩﻫﻪ 60 ﻭ 70 ﻫﺎ ...

ﺑﻬﻢ ﻧﺨﻨــﺪﯾﺪ ﻭﻟـﯽ .... ﺩﺍﺷﺘﻢ ﺑﻪ ﺍﯾﻦ ﻓﮑﺮ ﻣﯿﮑﺮﺩﻡ ﯾﻪ ﺭﻭﺯﯼ ﺍﯾﻦ ﺩﻧﯿﺎﯼ ﻣﺠﺎﺯﯼ ﻣﻨﻔﺠـﺮ ﺑﺸﻪ ... ﻫﻤﻮ ﮔﻢ ﮐﻨﯿــﻢ ﻣﻦ ﻭﺍﺳﻪ ﮐﯿﺎ ﺩﻟﻢ ﺗﻨﮓ ﻣﯿﺸﻪ ...! ﺯﻣﺎﻥ ﻣﯿﮕﺬﺭﻩ ﻣﺎ ﺩﻫﻪ 60 ﻭ 70 ﻫﺎ ﻣﯿﺮﯾﻢ ﺍﺯ ﺍﯾﻨﺠﺎ ﺑﻌﺪ ﺩﯾﮕﻪ 80 ﻭ 90 ﺟﺎﻣﻮﻥ ﻣﯿﺎﺩ ..! ﻣﯿﺮﯾﻢ ﺍﺯ ﺍﯾﻨﺠﺎ .... ...

۲۴ آبان 1393
4K
ماه من غصه نخورزندگی بی غم نمیشه, اونی که غصه نداشته باشه آدم نمی شه, ماه من غصه نخوردنیارابسپاربخدا, هردومون دعاکنیم توهم جدامنم جدا.

ماه من غصه نخورزندگی بی غم نمیشه, اونی که غصه نداشته باشه آدم نمی شه, ماه من غصه نخوردنیارابسپاربخدا, هردومون دعاکنیم توهم جدامنم جدا.

۲۴ آبان 1393
4K
¤ سلامتے روزےکہ خلاصہ شم تو دو کلمہ:¤ ●جـوون● ●نـاکـام● ¤ سلامتے روزےکہ خلاصہ شم تو سہ کلمہ:¤ ■قـطعہ■ ■ردیـف■ ■شماره■ ¤ سلامتے روزےکہ خلاصہ شم تو پنج کلمہ:¤ ↯پشت↯ ↯ســر↯ ↯مرده↯ ↯حرف↯ ↯نزنید↯ ¤ ...

¤ سلامتے روزےکہ خلاصہ شم تو دو کلمہ:¤ ●جـوون● ●نـاکـام● ¤ سلامتے روزےکہ خلاصہ شم تو سہ کلمہ:¤ ■قـطعہ■ ■ردیـف■ ■شماره■ ¤ سلامتے روزےکہ خلاصہ شم تو پنج کلمہ:¤ ↯پشت↯ ↯ســر↯ ↯مرده↯ ↯حرف↯ ↯نزنید↯ ¤ سلامتے روزےکہ رو اسمم قسم بخورن ¤ ¤ بگن ارواح خاکش ¤

۲۳ آبان 1393
4K
ﻭﺍﮐﻨﺶ ﻋﻠﯽ ﺿﯿﺎ ﺑﻪ ﺩﺭﮔﺬﺷﺖ ﻣﺮﺗﻀﯽ ﭘﺎﺷﺎﯾﯽ : . ﺻﺐ ﺑﺎ ﺍﯾﻦ ﺧﺒﺮ ﺑﯿﺪﺍﺭ ﺷﺪﻡ ﻭﻗﺘﯽ ﭼﻨﺪ ﺷﺐ ﻗﺒﻞ ﺑﺎ ﺑﻨﯿﺎﻣﯿﻦ ﻋﺰﯾﺰ ﺑﻪ ﻣﻼﻗﺎﺗﺶ ﺭﻓﺘﯿﻢ ﺳﺮﺍﺳﺮ ﺍﻣﯿﺪ ﺑﻮﺩﯾﻢ ﺑﺮﺍﯼ ﺑﻬﺒﻮﺩﯼ ﺣﺎﻻ … ﺗﻮ ﺟﺎﻭﺩﺍﻧﯽ ﻭ ...

ﻭﺍﮐﻨﺶ ﻋﻠﯽ ﺿﯿﺎ ﺑﻪ ﺩﺭﮔﺬﺷﺖ ﻣﺮﺗﻀﯽ ﭘﺎﺷﺎﯾﯽ : . ﺻﺐ ﺑﺎ ﺍﯾﻦ ﺧﺒﺮ ﺑﯿﺪﺍﺭ ﺷﺪﻡ ﻭﻗﺘﯽ ﭼﻨﺪ ﺷﺐ ﻗﺒﻞ ﺑﺎ ﺑﻨﯿﺎﻣﯿﻦ ﻋﺰﯾﺰ ﺑﻪ ﻣﻼﻗﺎﺗﺶ ﺭﻓﺘﯿﻢ ﺳﺮﺍﺳﺮ ﺍﻣﯿﺪ ﺑﻮﺩﯾﻢ ﺑﺮﺍﯼ ﺑﻬﺒﻮﺩﯼ ﺣﺎﻻ … ﺗﻮ ﺟﺎﻭﺩﺍﻧﯽ ﻭ ﻣﺎ ﻓﺮﯾﺎﺩ ﺩﺭ ﻗﻔﺲ ﺷﺪﯾﻢ ﻭ ﺑﯽ ﻧﻔﺲ . . ﻭﺍﮐﻨﺶ ﺩﺍﺭﯾﻮﺵ ﻓﺮﺿﯿﺎﯾﯽ ‏( ﻋﻤﻮ ...

۲۳ آبان 1393
50K
√یه چیز بگم ...؟ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . دیگه نمیتونیم تو گوگل بزنیم ↓ دانلود آهنگ جدید ♥ مرتضے ...

√یه چیز بگم ...؟ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . دیگه نمیتونیم تو گوگل بزنیم ↓ دانلود آهنگ جدید ♥ مرتضے پاشایے ♥

۲۳ آبان 1393
4K
در حیرتم از این مردم پست این جماعت زنده کش مرده پرست حرفم با کسایه که حتی یه اهنگ مرتضی رو تا چند وقت پیش نشنیده بودن هزار تا فوش بارش میکردن ولی حالا زیر ...

در حیرتم از این مردم پست این جماعت زنده کش مرده پرست حرفم با کسایه که حتی یه اهنگ مرتضی رو تا چند وقت پیش نشنیده بودن هزار تا فوش بارش میکردن ولی حالا زیر هر پستشون مینویسون من عاشق مرتضی بودم ....

۲۳ آبان 1393
4K
از یه دختره پرسیدم : حالت چطوره ؟ گفت :میجی یوجی !! اولش فکر کردم داره چینی ژاپنی حرف میزنه نگو منظورش این بوده : مرسی ، تو چی..؟. . . . . . . ...

از یه دختره پرسیدم : حالت چطوره ؟ گفت :میجی یوجی !! اولش فکر کردم داره چینی ژاپنی حرف میزنه نگو منظورش این بوده : مرسی ، تو چی..؟. . . . . . . . . . . اقا دیگه تحمل نداریم این جمعه بیا

۲۳ آبان 1393
4K