#ـفـاـطــمـــه سـادات#

.fatemeh.banoo.

با من مداراکن،بعدها دلت برایم،تنگ خواهد شد...
الهی و ربی من لی غیرک

این حساب کاربری خصوصی میباشد