ترسا

ترسا

به من اعتیاد پیدا کرده بود.....ترکم کرد

کنار قانون نیوتن بنویسید : حتی یک قطره از خونش هم به زمین برنگشت.... زمین به علی اصغر جاذبه ندارد...

کنار قانون نیوتن بنویسید : حتی یک قطره از خونش هم به زمین برنگشت.... زمین به علی اصغر جاذبه ندارد...

۱۷ مهر 1394
5K
۱۰ مهر 1394
5K
۴ مهر 1394
5K
۴ مهر 1394
4K
۲۷ شهریور 1394
5K
ریا نباشه ......ماشینم....همین الان یهویی...خخخخ

ریا نباشه ......ماشینم....همین الان یهویی...خخخخ

۲۳ شهریور 1394
6K
۲۲ شهریور 1394
4K
۱۵ شهریور 1394
4K
روزی میرسد که هر دویمان بچه دار میشویم...... تو اززنی که عشقت هست...... من از مردی که دوستم دارد...... دختردار که شدی دخترت را محکم نبوس...... میترسم یاد خاطراتمان ...... موهایش را که نوازش میکنی ...

روزی میرسد که هر دویمان بچه دار میشویم...... تو اززنی که عشقت هست...... من از مردی که دوستم دارد...... دختردار که شدی دخترت را محکم نبوس...... میترسم یاد خاطراتمان ...... موهایش را که نوازش میکنی یاد موهایم نیفت...... سفت در آغوشش گرفتی آغوش مرا به خاطرت نیاور...... من هم پسر ...

۱۵ شهریور 1394
5K
۱۴ شهریور 1394
5K
۱۱ شهریور 1394
4K
رنگ موهاشو دوست دارم

رنگ موهاشو دوست دارم

۱۱ شهریور 1394
5K
۱۰ شهریور 1394
4K
همین الان یهویی اقامون....خخخخ

همین الان یهویی اقامون....خخخخ

۱۰ شهریور 1394
8K
۸ شهریور 1394
4K
۴ شهریور 1394
4K
۳ شهریور 1394
4K
۳ شهریور 1394
4K
گیرم لبها را جراحی کنیم به شکل خنده ای با اشکهایی که در پشت حصار پلکها تحصن کرده اند چه کنیم! گیرم گه گاه قهقهه ای هم سر بدهیم با فریادهای خفه شده در کنج ...

گیرم لبها را جراحی کنیم به شکل خنده ای با اشکهایی که در پشت حصار پلکها تحصن کرده اند چه کنیم! گیرم گه گاه قهقهه ای هم سر بدهیم با فریادهای خفه شده در کنج سینه چه کنیم! گیرم دستهای یکدیگررا محکم فشار دهیم با دلی که محکوم به تنهایی ...

۱۳ مرداد 1394
5K
۶ مرداد 1394
4K