:loudly_crying_face::loudly_crying_face::loudly_crying_face:
۶

:loudly_crying_face::loudly_crying_face::loudly_crying_face:

@Y_A_R_T_A
۸

@Y_A_R_T_A

مَگِه میشِه کِنآرِت زِندِگی بِشِه یِکنَوآخت^.*:rose:
۲

مَگِه میشِه کِنآرِت زِندِگی بِشِه یِکنَوآخت^.*:rose:

بَغَلِ تُ ذَرِه ذَرَش بویِ عِشقِ میدِه×.×:green_heart::cherr...
۶

بَغَلِ تُ ذَرِه ذَرَش بویِ عِشقِ میدِه×.×:green_heart::cherr...

وقتی سرتو رو سینم میذاری دشمنم گذشت زمان میشه>.<:heart_with_...
۱

وقتی سرتو رو سینم میذاری دشمنم گذشت زمان میشه>.<:heart_with_...

لَحظِه هآیِ بآ [طُ] بُودَنُو هِی تو دِلَم میشمآرَم×.×:see-no...
۱

لَحظِه هآیِ بآ [طُ] بُودَنُو هِی تو دِلَم میشمآرَم×.×:see-no...

ریشِه عِشقِمون بآ هیچ بۍ عآبۍ خُشکِ نِمیشِه~•~:black_heart_s...
۱

ریشِه عِشقِمون بآ هیچ بۍ عآبۍ خُشکِ نِمیشِه~•~:black_heart_s...

وَقتۍ کِنارِتَم قَشَنگ تَرین لَحَظات‌ِ عُمرَمِه:kissing_cat_...

وَقتۍ کِنارِتَم قَشَنگ تَرین لَحَظات‌ِ عُمرَمِه:kissing_cat_...

تو کُلِ این شَهر فَقَط مۍ خوام با طُ خاطِرِه بِسازَم^.*:heav...
۵

تو کُلِ این شَهر فَقَط مۍ خوام با طُ خاطِرِه بِسازَم^.*:heav...

‏یِه جورے میخوادِت این دِل کِه اَگِه نَباشے میمیرِه×.×:heavy...
۱

‏یِه جورے میخوادِت این دِل کِه اَگِه نَباشے میمیرِه×.×:heavy...

اهنگ جدید نسترن بنام دختر یعنی
۱

اهنگ جدید نسترن بنام دختر یعنی

همش به خودت بستگی داره:)
۴

همش به خودت بستگی داره:)