این عکس واقعیست و 👆دستکاری نشده. سنگ واقعی است، آسمان، درختا...
۱

این عکس واقعیست و 👆دستکاری نشده. سنگ واقعی است، آسمان، درختا...

تو انرژی که بیرون میدی جذب میکنیارتعاشات خوب پخش کن... مثبت ...
۲

تو انرژی که بیرون میدی جذب میکنیارتعاشات خوب پخش کن... مثبت ...

میل من سوی وصال و قصد او سوی فراقترک کام خود گرفتم تا بر آید...

میل من سوی وصال و قصد او سوی فراقترک کام خود گرفتم تا بر آید...

من به خال لبت ای دوست گرفتار شدمچشم بیمار تو را دیدم و بیمار...

من به خال لبت ای دوست گرفتار شدمچشم بیمار تو را دیدم و بیمار...

نا امید از در رحمت به کجا باید رفتیا رب از هرچه خطا رفت هزار...
۱

نا امید از در رحمت به کجا باید رفتیا رب از هرچه خطا رفت هزار...

زندگی باید کرد، گاه با سوسوی امیدی کمرنگ..

زندگی باید کرد، گاه با سوسوی امیدی کمرنگ..

فقط می‌خواستم بدونی...کنار تو بودن بهترین چیزی بود که تا حال...

فقط می‌خواستم بدونی...کنار تو بودن بهترین چیزی بود که تا حال...

عکسی که برنده #جایزه_عکاسی سونی 2020 شدخشک کردن برگهای چای د...
۱

عکسی که برنده #جایزه_عکاسی سونی 2020 شدخشک کردن برگهای چای د...

ماه بر روی زمین آیینه گیر آورده استدر تو هر شب می شود محو تم...

ماه بر روی زمین آیینه گیر آورده استدر تو هر شب می شود محو تم...

عیب کسان منگر و احسان خویشدیده فرو کن به گریبان خویش

عیب کسان منگر و احسان خویشدیده فرو کن به گریبان خویش

روز و لحظه‌های خود را با #صلوات بر محمد و آل محمد معطر کنید.
۲

روز و لحظه‌های خود را با #صلوات بر محمد و آل محمد معطر کنید.