سلام#آرومـِدلـیـا💜بهترینـ بودینـ همتونـ .میرم پےزندگےواقعیم ...
۵۷

سلام#آرومـِدلـیـا💜بهترینـ بودینـ همتونـ .میرم پےزندگےواقعیم ...

#منـ🦅ـ و #پـیـکـُ🐦ــو امشبـ (شیطونع فراوونـ💙)
۱۷۹

#منـ🦅ـ و #پـیـکـُ🐦ــو امشبـ (شیطونع فراوونـ💙)

وقتے#دلتـ تنگِـ کسےمیشع؛حاشیع نرو..قصیدع نبافـ .صافوپوستـ کن...
۱۰۱

وقتے#دلتـ تنگِـ کسےمیشع؛حاشیع نرو..قصیدع نبافـ .صافوپوستـ کن...

سلام آروم دلیا..دگه ماهم#سرباز شدیم ساعت 3حرکت به پادگانه چا...
۳۳۰

سلام آروم دلیا..دگه ماهم#سرباز شدیم ساعت 3حرکت به پادگانه چا...

#تنهایے آدمو کم طاقت میکنع..دلتنگے،از یـ آدم تنها موجودیـ غم...
۲۶

#تنهایے آدمو کم طاقت میکنع..دلتنگے،از یـ آدم تنها موجودیـ غم...

معاملاتـ #شبانگاهیع اینـ #ماشینـ🙄چراانقدرچونع میزننـ🙃😐😴😄..مف...
۶۹

معاملاتـ #شبانگاهیع اینـ #ماشینـ🙄چراانقدرچونع میزننـ🙃😐😴😄..مف...

#music💙💜🎧
۱۷

#music💙💜🎧

اینکع کسےاز #ظاهرتـ تعریفـ کنع خعلےهم خوبع،ولےوقتےکسےازخندها...
۲۷

اینکع کسےاز #ظاهرتـ تعریفـ کنع خعلےهم خوبع،ولےوقتےکسےازخندها...

#کیکـخونگے🍰🍮دستپختـ ابجیم💚💫 #خوشمزگیا #لینکـ ناشناسـ جدید(قب...
۵۷

#کیکـخونگے🍰🍮دستپختـ ابجیم💚💫 #خوشمزگیا #لینکـ ناشناسـ جدید(قب...

#ویدیویےازناشناسایـِ اخیر کلا خوبو بد فدامدا💜مخصوصا از ماهپی...
۳۵

#ویدیویےازناشناسایـِ اخیر کلا خوبو بد فدامدا💜مخصوصا از ماهپی...

#کامنتـ پلیز☀روشناختـ 

سعیدطبری💛..


31/shahrivar/99 02:45
...
۱۰۲

#کامنتـ پلیز☀روشناختـ سعیدطبری💛.. 31/shahrivar/99 02:45 ...

http://up.iranblog.com/uploads/Mehman-Samaxili-Derdim-2017-w...
۵۱

http://up.iranblog.com/uploads/Mehman-Samaxili-Derdim-2017-w...

بلاله#بلالـ🌽🌽😋 بـ بـ بـ
۷۶

بلاله#بلالـ🌽🌽😋 بـ بـ بـ

منـ خعلےسعےکردم#خودمو رها کنمو درمورد چیزایےکع آزارم میدنـ ب...
۱۲۶

منـ خعلےسعےکردم#خودمو رها کنمو درمورد چیزایےکع آزارم میدنـ ب...

0000💜💚 واس تموم اینـ مدتـ ..واسـ تموم لحظاتےکع دووم آوردیو د...
۸۲

0000💜💚 واس تموم اینـ مدتـ ..واسـ تموم لحظاتےکع دووم آوردیو د...

یع بندع خدایےبود میگفتـ تو شخصیتتـ#کاریزماتیکع..گفتم چےچےهسـ...
۱۲۶

یع بندع خدایےبود میگفتـ تو شخصیتتـ#کاریزماتیکع..گفتم چےچےهسـ...

#نشستےکنارم بهتـ گفتم کع وقتےهستےزندگےیع جورِ خاصےقشنگع، یجو...
۱۵۵

#نشستےکنارم بهتـ گفتم کع وقتےهستےزندگےیع جورِ خاصےقشنگع، یجو...

‏اونقدرکع از#بچگے باحِسـِ گناهومراعاتـ کردنـ نسبتـ بـ همع چے...
۵۰

‏اونقدرکع از#بچگے باحِسـِ گناهومراعاتـ کردنـ نسبتـ بـ همع چے...

#بفرمایید🙂💚شیر🥛و بیسکوییتــــ🍩🍪🍫ـ^_^
۶۹

#بفرمایید🙂💚شیر🥛و بیسکوییتــــ🍩🍪🍫ـ^_^

پَسـ زدهـ شدنـ همیشع نـ گفتنـ نیسـ#گاهےشبیع لبخندهـ وقتےدر ج...
۴۴

پَسـ زدهـ شدنـ همیشع نـ گفتنـ نیسـ#گاهےشبیع لبخندهـ وقتےدر ج...