چشم بیمار تـو ای می زده، بیمارم کردپـای بگذار به چشمم که پرس...

چشم بیمار تـو ای می زده، بیمارم کردپـای بگذار به چشمم که پرس...

:rose:السَّلامُ عَلَی الرَّضیعِ الصَّغیرِ:rose:سلام بر آن شی...
۲

:rose:السَّلامُ عَلَی الرَّضیعِ الصَّغیرِ:rose:سلام بر آن شی...

افتاده به حوض دلم آن ماهی عشقتفیروزه ای و سرخ چه پیوند قشنگی...
۲

افتاده به حوض دلم آن ماهی عشقتفیروزه ای و سرخ چه پیوند قشنگی...

مواظب رایحه حرف‌ها باید بود! حرف‌ها رایحهدارند، عطر دارند و ...

مواظب رایحه حرف‌ها باید بود! حرف‌ها رایحهدارند، عطر دارند و ...

وارث مُلک تبسم، کاظم استعشق عالمتاب هفتم، کاظم استآفرینش، سو...

وارث مُلک تبسم، کاظم استعشق عالمتاب هفتم، کاظم استآفرینش، سو...

:smiling_face_with_heart-shaped_eyes:مثلایڪی از نشونه های خد...

:smiling_face_with_heart-shaped_eyes:مثلایڪی از نشونه های خد...

یک ساعت میبینیش، چهل و هشت ساعت به اون یک ساعت فکر میکنی و ب...
۱

یک ساعت میبینیش، چهل و هشت ساعت به اون یک ساعت فکر میکنی و ب...

:cherry_blossom: امام صادق (ع)::small_orange_diamond:نسبت به...
۱

:cherry_blossom: امام صادق (ع)::small_orange_diamond:نسبت به...

شک ندارم خداوند مرا سر راهت قرار داد تا عاشقت باشم ...از بین...
۱

شک ندارم خداوند مرا سر راهت قرار داد تا عاشقت باشم ...از بین...

{ #هوای_حرم #english}من از مادر خود تا به ابد ممنونمکه سپرده...

{ #هوای_حرم #english}من از مادر خود تا به ابد ممنونمکه سپرده...