من #دختری بودم با پیراهنی #گلداربا تاجی از #گل یاس بر خرمن #...

من #دختری بودم با پیراهنی #گلدار

با تاجی از #گل یاس بر خرمن #موهای مشکی ام.. با ذوق در دایره #زمین میچرخیدم میخندیدم و شاد بودم تا اینکه #روزی #تو امدی گفتی ببخشید # بانو #دستانتان همدمی نمیخواهند #خنده های پر نازتان شنونده نیاز ندارد #موهایتان نوازشگر لازم ندارند؟ من خواستم بگویم نه اما #دلم... #موهایم.. #دستانم مرا لال کردند #تو امدی و من ارام ارام به عطر پیراهن #مردانه ات دستانت.. ته ریش تیز صورتت عادت کردم همه چی خوب بود تا اینکه #روزی خودت به #تنهایی به این نتیجه رسیدی که دیگر کافی ست بودنت برای دستانم.. موهایم.. خنده هایم و اسوده رفتی و #امروز من #دختری با همان پیراهن گلدان با همان تاج گلدار بر خرمن #موهای #مشکی ام با این تفاوت که #سال هاست در گوشه ای از دایره زمین نشسته ام و منتظر #مردی با صدایی آشنایم که بگوید ببخشید #بانو... #متینه_شاهینی

دانلود نرم‌افزار اندروید ویسگون دانلود از بازار

Loading...