ببار بارانکمی آرام...که پاییز هم صدایم شدکه دلتنگی و تنهایی ...

ببار بارانکمی آرام...که پاییز هم صدایم شدکه دلتنگی و تنهایی ...

ببار بارانکمی آرام...که پاییز هم صدایم شدکه دلتنگی و تنهایی ...

ببار بارانکمی آرام...که پاییز هم صدایم شدکه دلتنگی و تنهایی ...

صدایت را دوست دارم بگو… فقط بگو چــه فـــرق دارد از مـــن ، ...

صدایت را دوست دارم بگو… فقط بگو چــه فـــرق دارد از مـــن ، ...

من از عشق نوشتم، تو مرا زمزمه کردی   من از بوسه نوشتم، تو...

من از عشق نوشتم، تو مرا زمزمه کردی من از بوسه نوشتم، تو...

قرار بی قراری شد قرارممن احساس تورا در انتظارمببین از دوریت ...

قرار بی قراری شد قرارممن احساس تورا در انتظارمببین از دوریت ...

چه رنجی داشت                       در...
۱

چه رنجی داشت در...

↯خیلــے ســختـہ اســمش تو گوشــیت باشـــہ↯         ...

↯خیلــے ســختـہ اســمش تو گوشــیت باشـــہ↯ ...

با قلم موی خیالت یادگاری میکشمیک قفس بی پنجره با یک قناری می...

با قلم موی خیالت یادگاری میکشمیک قفس بی پنجره با یک قناری می...

. قشنگ ترین لذّت دنیا،داشتنِ کسی ستکه دوست داشتن را بلد استب...

. قشنگ ترین لذّت دنیا،داشتنِ کسی ستکه دوست داشتن را بلد استب...

ﻏﺮﻭﺭ ﮔﻔﺖ : " ﻏﯿﺮ ﻣﻤﮑﻦ ﺍﺳﺖ ...ﺗﺠﺮﺑﻪ ﮔﻔﺖ : " ﺧﻄﺮﻧﺎﮎ ﺍﺳﺖ... ﻋﻘﻞ...

ﻏﺮﻭﺭ ﮔﻔﺖ : " ﻏﯿﺮ ﻣﻤﮑﻦ ﺍﺳﺖ ...ﺗﺠﺮﺑﻪ ﮔﻔﺖ : " ﺧﻄﺮﻧﺎﮎ ﺍﺳﺖ... ﻋﻘﻞ...

قسمت مضحک این عشق وفا شد، به درک دستم از دست تو یکباره جدا ش...

قسمت مضحک این عشق وفا شد، به درک دستم از دست تو یکباره جدا ش...

منچه خاکیسر ِ آن خاطره ‌هابگذارم؟تو اگرسایهبه دیوار ِ کسیبگذ...

منچه خاکیسر ِ آن خاطره ‌هابگذارم؟تو اگرسایهبه دیوار ِ کسیبگذ...

بوسہ بر لبهاے شیرینتــــــــ چو قند   میڪشد من را بہ آغوشتــ...

بوسہ بر لبهاے شیرینتــــــــ چو قند   میڪشد من را بہ آغوشتــ...

با من بیا زیبای من! تا عشق مهمانت کنمدردی اگر داری بگو با بو...

با من بیا زیبای من! تا عشق مهمانت کنمدردی اگر داری بگو با بو...

زیر باران شده ام خیس بگو صبر کنم یا بروم؟سایه ات چتر سرم نیس...

زیر باران شده ام خیس بگو صبر کنم یا بروم؟سایه ات چتر سرم نیس...

*نان خشکی*نان خشکی،شانه ای پردرد دارم ،میخری؟دست هایی ناتوان...

*نان خشکی*نان خشکی،شانه ای پردرد دارم ،میخری؟دست هایی ناتوان...

زیر باران شده ام خیس بگو صبر کنم یا بروم؟سایه ات چتر سرم نیس...

زیر باران شده ام خیس بگو صبر کنم یا بروم؟سایه ات چتر سرم نیس...

دیــــــــــــــــدی

دیــــــــــــــــدی

. قشنگ ترین لذّت دنیا،داشتنِ کسی ستکه دوست داشتن را بلد استب...

. قشنگ ترین لذّت دنیا،داشتنِ کسی ستکه دوست داشتن را بلد استب...