هیجان و بدون ترس:imp:

هیجان و بدون ترس:imp:

یک سکوت غیر منتظره میان خنده های بلند!
۲

یک سکوت غیر منتظره میان خنده های بلند!