#درد دارد...
۱

#درد دارد...

....التماس.دعا

....التماس.دعا

...جوانیم ب فدایت

...جوانیم ب فدایت

صلی الله علیک یا فاطمه....

صلی الله علیک یا فاطمه....

...#یازهرا...

...#یازهرا...