یواشکی_دوست_دارم (۸ تصویر)

همیشه دلم میخواست از غذای اینا بخورم !کیا یادشونه؟:white_smi...
۱

همیشه دلم میخواست از غذای اینا بخورم !کیا یادشونه؟:white_smi...

:kiss_mark:و عشق قدر مطلق یک فاصله است،از آغوش توتا هیچِ تنه...

:kiss_mark:و عشق قدر مطلق یک فاصله است،از آغوش توتا هیچِ تنه...

:two_hearts:به "تو" که میرسم؛مکث میکنمانگار در زیبایی ات چیز...

:two_hearts:به "تو" که میرسم؛مکث میکنمانگار در زیبایی ات چیز...

:kissing_face_with_closed_eyes:دلم می‌خواهد چنان بنوشمتکه در...

:kissing_face_with_closed_eyes:دلم می‌خواهد چنان بنوشمتکه در...

#یواشکی_دوست_دارم

#یواشکی_دوست_دارم

#یواشکی_دوست_دارم
۲

#یواشکی_دوست_دارم

#یواشکی_دوست_دارم

#یواشکی_دوست_دارم

#یواشکی_دوست_دارم

#یواشکی_دوست_دارم