کلامشان (۲ تصویر)

وقتی نخواهی به چیزهایِ #منفی فکر کنی ،وقتی روزت را با چند صف...
عکس بلند
۱

وقتی نخواهی به چیزهایِ #منفی فکر کنی ،وقتی روزت را با چند صف...

روی بعضی چیزها وآدمها را با عطربرگهای #نارنج خطی بکش... سبز ...
۲

روی بعضی چیزها وآدمها را با عطربرگهای #نارنج خطی بکش... سبز ...