همیشهـ (۲۷ تصویر)

#آرامش یعنی...بدونی توی ِ #دلِ  کسی کهـ... #دوستش داری...یهـ...
۳

#آرامش یعنی...بدونی توی ِ #دلِ کسی کهـ... #دوستش داری...یهـ...

#آرامش یعنی...بدونی توی ِ #دلِ  کسی کهـ...#دوستش داری...یهـ ...
۱۱

#آرامش یعنی...بدونی توی ِ #دلِ کسی کهـ...#دوستش داری...یهـ ...

#آرامش یعنی...بدونی توی ِ #دلِ  کسی کهـ...#دوستش داری...یهـ ...
۱

#آرامش یعنی...بدونی توی ِ #دلِ کسی کهـ...#دوستش داری...یهـ ...

#آرامش ینی...بدونی توی ِ #دلِ:heavy_black_heart:️ کسی کهـ......

#آرامش ینی...بدونی توی ِ #دلِ:heavy_black_heart:️ کسی کهـ......

#آرامش ینی...:relieved_face:بدونی توی ِ #دلِ:heavy_black_hea...

#آرامش ینی...:relieved_face:بدونی توی ِ #دلِ:heavy_black_hea...

#آرامش ینی...:relieved_face:بدونی توی ِ #دلِ:heavy_black_hea...

#آرامش ینی...:relieved_face:بدونی توی ِ #دلِ:heavy_black_hea...

#آرامش ینی...:relieved_face:بدونی توی ِ #دلِ:heavy_black_hea...
۲

#آرامش ینی...:relieved_face:بدونی توی ِ #دلِ:heavy_black_hea...

#آرامش ینی...:relieved_face:بدونی توی ِ #دلِ:heavy_black_hea...
۱

#آرامش ینی...:relieved_face:بدونی توی ِ #دلِ:heavy_black_hea...

#آرامش ینے:slightly_smiling_face::revolving_hearts:بدونی توے...

#آرامش ینے:slightly_smiling_face::revolving_hearts:بدونی توے...

#آرامش ینی...:relieved_face:بدونی توی ِ #دلِ:heavy_black_hea...

#آرامش ینی...:relieved_face:بدونی توی ِ #دلِ:heavy_black_hea...

:blue_heart:#آرامش ینی...:relieved_face:بدونی توی ِ #دلِ:hea...
۳

:blue_heart:#آرامش ینی...:relieved_face:بدونی توی ِ #دلِ:hea...

#آرامش ینی...:slightly_smiling_face::revolving_hearts:بدونی ...
۳

#آرامش ینی...:slightly_smiling_face::revolving_hearts:بدونی ...

#آرامش ینی...:relieved_face:بدونی توی ِ #دلِ:heavy_black_hea...

#آرامش ینی...:relieved_face:بدونی توی ِ #دلِ:heavy_black_hea...

#گریهـ های مـنـ#همیشهـ وآسهـ منـ#پناه اخـرنـسآدگیهـ مـنـ#دلـ...

#گریهـ های مـنـ#همیشهـ وآسهـ منـ#پناه اخـرنـسآدگیهـ مـنـ#دلـ...

#آرامش ینی...:relieved_face:بدونی توی ِ #دلِ:heavy_black_hea...
۲

#آرامش ینی...:relieved_face:بدونی توی ِ #دلِ:heavy_black_hea...

#گریهـ های مـنـ#همیشهـ وآسهـ منـ#پناه اخـرنـسآدگیهـ مـنـ#دلـ...
۲۴

#گریهـ های مـنـ#همیشهـ وآسهـ منـ#پناه اخـرنـسآدگیهـ مـنـ#دلـ...

میخوامـ #همیشهـ بمونے:relieved_face:هِروئین منے تو:purple_he...
۴

میخوامـ #همیشهـ بمونے:relieved_face:هِروئین منے تو:purple_he...

| ﺁﺩمـ ﺗﻮ ﺯﻧﺪﮔﯿــــــشـﯾﻬـــــﻮ یکیو ﻣﯿـــبینهـ|ﮐـهـ ﺩﯾﮕـهـ ...

| ﺁﺩمـ ﺗﻮ ﺯﻧﺪﮔﯿــــــشـﯾﻬـــــﻮ یکیو ﻣﯿـــبینهـ|ﮐـهـ ﺩﯾﮕـهـ ...