ووییی #کیی #یادشه؟
۵۳

ووییی #کیی #یادشه؟

#yymm:smiling_face_with_horns::two_hearts::kiss_mark::splash...
۹

#yymm:smiling_face_with_horns::two_hearts::kiss_mark::splash...

#^^:smiling_face_with_horns::kiss_mark::yellow_heart::splash...
۱

#^^:smiling_face_with_horns::kiss_mark::yellow_heart::splash...

#^^:smiling_face_with_horns::kiss_mark::yellow_heart::splash...
۲

#^^:smiling_face_with_horns::kiss_mark::yellow_heart::splash...

#°°:growing_heart::eyes::seedling::sleeping_symbol::splashin...
۱

#°°:growing_heart::eyes::seedling::sleeping_symbol::splashin...

#°°:growing_heart::eyes::seedling::sleeping_symbol::splashin...

#°°:growing_heart::eyes::seedling::sleeping_symbol::splashin...

#*_*:smiling_face_with_horns::yellow_heart::fallen_leaf::sle...
۲

#*_*:smiling_face_with_horns::yellow_heart::fallen_leaf::sle...

تابستون رو چجوری میگذرونید؟:eyes: :sunflower: :musical_note:...
۱۳

تابستون رو چجوری میگذرونید؟:eyes: :sunflower: :musical_note:...

#:eyes::two_hearts::seedling::splashing_sweat_symbol:
۱

#:eyes::two_hearts::seedling::splashing_sweat_symbol:

#:eyes::two_hearts::seedling::splashing_sweat_symbol:

#:eyes::two_hearts::seedling::splashing_sweat_symbol:

#:sleeping_symbol::eyes::mouth::love_letter::dizzy_symbol:

#:sleeping_symbol::eyes::mouth::love_letter::dizzy_symbol:

#:sleeping_symbol::eyes::mouth::love_letter::dizzy_symbol:

#:sleeping_symbol::eyes::mouth::love_letter::dizzy_symbol:

#:eyes::sleeping_symbol::revolving_hearts::musical_note:
۲

#:eyes::sleeping_symbol::revolving_hearts::musical_note:

#:eyes::sleeping_symbol::revolving_hearts::musical_note:
۱

#:eyes::sleeping_symbol::revolving_hearts::musical_note:

کَسایی کِه #دوسِشون داری ، تَنها کَساییَن کِه دوسِت نَدارَن ...
۱

کَسایی کِه #دوسِشون داری ، تَنها کَساییَن کِه دوسِت نَدارَن ...

وقتی بهم بی #محلی میکنی دنیا تو گلوم جمع میشه و میخواد بترکه...
۱

وقتی بهم بی #محلی میکنی دنیا تو گلوم جمع میشه و میخواد بترکه...

ما خودِمون از #زندگی خودمون خَسته شدیم شما خستِه نَشدی انقد ...
۱

ما خودِمون از #زندگی خودمون خَسته شدیم شما خستِه نَشدی انقد ...

-زِندِگی مَن یه تِرَن #هَوآییه که موقِع اوج گرِفتَن عَز کآر ...
۲

-زِندِگی مَن یه تِرَن #هَوآییه که موقِع اوج گرِفتَن عَز کآر ...

:balloon::love_letter::beating_heart::comet::droplet:

:balloon::love_letter::beating_heart::comet::droplet:

:balloon::love_letter::beating_heart::comet::droplet:
۲

:balloon::love_letter::beating_heart::comet::droplet: