لذتی (۸ تصویر)

نمیدانی چه #لذتی داردفشرده شدن در تنگنای #آغوشتوقتی مرا محکم...

نمیدانی چه #لذتی داردفشرده شدن در تنگنای #آغوشتوقتی مرا محکم...

نمیدانی چه #لذتی داردفشرده شدن در تنگنای #آغوشتوقتی مرا محکم...
۱

نمیدانی چه #لذتی داردفشرده شدن در تنگنای #آغوشتوقتی مرا محکم...

روی #خاک 
هرگز آرزو نکرده ام 
یک #ستاره در #سراب آسمان شوم 
...
عکس بلند
۷

روی #خاک هرگز آرزو نکرده ام یک #ستاره در #سراب آسمان شوم ...

دیدی وقتی یه #بادوم #تلخ میخوری؟!!!سریع بعدش چنتا بادوم #شیر...
عکس بلند
۸

دیدی وقتی یه #بادوم #تلخ میخوری؟!!!سریع بعدش چنتا بادوم #شیر...

#لذتی بالاتر از این نیستکسی را بیابیکه جهان را مثلِ تو ببیند...

#لذتی بالاتر از این نیستکسی را بیابیکه جهان را مثلِ تو ببیند...

هرگز #آرزو نکرده امیک #ستاره درسراب آسمان شومیا چو #روح برگز...
عکس بلند

هرگز #آرزو نکرده امیک #ستاره درسراب آسمان شومیا چو #روح برگز...

چه کیفی #میده یکی باشه که #وقتی اسم کوچیکت رو از ته دل صدا م...
۱

چه کیفی #میده یکی باشه که #وقتی اسم کوچیکت رو از ته دل صدا م...

✘چقد #لذتی داره وقتی از همه جا #بریــــدی و #کـــم آوردی 
#ی...
۱

✘چقد #لذتی داره وقتی از همه جا #بریــــدی و #کـــم آوردی #ی...