حرفاش (۷ تصویر)

🌸🍃عزیز میگه #خوشگلی فقط مال چند هفته اول زندگیه...می‌گه مهم ...

🌸🍃عزیز میگه #خوشگلی فقط مال چند هفته اول زندگیه...می‌گه مهم ...

غیر #من هرکی گفت #دوست دارم به #حرفاش گوش نده باشه؟؟
۱

غیر #من هرکی گفت #دوست دارم به #حرفاش گوش نده باشه؟؟

عوض نشـد نــــرفت شــــڪے لآی ِ #باورهاش [ عقــب نیــوفتاده ...
۲

عوض نشـد نــــرفت شــــڪے لآی ِ #باورهاش [ عقــب نیــوفتاده ...

:revolving_hearts: وقتی کنارشی #متوجه هیچی جز حرفاش ، نگاش و...

:revolving_hearts: وقتی کنارشی #متوجه هیچی جز حرفاش ، نگاش و...

:revolving_hearts: وقتی کنارشی #متوجه هیچی جز حرفاش ، نگاش و...

:revolving_hearts: وقتی کنارشی #متوجه هیچی جز حرفاش ، نگاش و...

.وقتی کنارشی #متوجه هیچی جز حرفاش ، نگاش و خنده هاش #نمیشی ....

.وقتی کنارشی #متوجه هیچی جز حرفاش ، نگاش و خنده هاش #نمیشی ....