بی_کفایتی_ال_سعود (۳ تصویر)

.سخنان و اسناد مهم استاد رائفی پور در مورد فاجعه منابرای مشا...

.سخنان و اسناد مهم استاد رائفی پور در مورد فاجعه منابرای مشا...

.نامه تسلیت حضرت اقا بخاطر حجاج کشته شدگان در مناسک حج:.بسم ...

.نامه تسلیت حضرت اقا بخاطر حجاج کشته شدگان در مناسک حج:.بسم ...

.نامه تسلیت حضرت اقا:.بسم الله الرحمن الرحیمانا لله و انا ال...
۱

.نامه تسلیت حضرت اقا:.بسم الله الرحمن الرحیمانا لله و انا ال...