بی_دقتیشون (۱ تصویر)

#سیاست_زنانه خانوم گلمبرای خودت #ارزش قائل باش. خودت رو دوست...

#سیاست_زنانه خانوم گلمبرای خودت #ارزش قائل باش. خودت رو دوست...