بگریزم (۲ تصویر)

آه ای #زندگی منم که هنوز
با همه #پوچی از تو لبریزم
نه به فکر...
عکس بلند
۴

آه ای #زندگی منم که هنوز با همه #پوچی از تو لبریزم نه به فکر...

آه ای #زندگی منم که هنوزبا همه #پوچی از تو لبریزمنه به #فکرم...
عکس بلند
۳

آه ای #زندگی منم که هنوزبا همه #پوچی از تو لبریزمنه به #فکرم...