بودنت (۴۸ تصویر)

اتفاقهایی توی #زندگی هستند که اگر #بیفتند#دست من را #میگیرند...
۱

اتفاقهایی توی #زندگی هستند که اگر #بیفتند#دست من را #میگیرند...

🍃 🌸خدایا😇دلهامان به #بودنت ❤️عجیب نیازمندست ❤🙁 #doustaman

🍃 🌸خدایا😇دلهامان به #بودنت ❤️عجیب نیازمندست ❤🙁 #doustaman

دستم به #بودنت نمی رسداما بگذار #سر بسته از #دلم برایت بگویم...
۱

دستم به #بودنت نمی رسداما بگذار #سر بسته از #دلم برایت بگویم...

نَفَس‌هایِ تو را آن روزها دَر شیشه پُر کَردمهَوایِ روزهایِ ب...

نَفَس‌هایِ تو را آن روزها دَر شیشه پُر کَردمهَوایِ روزهایِ ب...

دلم می خواهد #بودنت مثل #قصهٔ روز و شب باشد...! #ابدیهرگز تم...
۱

دلم می خواهد #بودنت مثل #قصهٔ روز و شب باشد...! #ابدیهرگز تم...

⭐️ #بودنت  در قلبـــ♥️ــم همان  وحی خداوند  است در  #قلب  پی...

⭐️ #بودنت در قلبـــ♥️ــم همان وحی خداوند است در #قلب پی...

اگر بودنتبه زندگی کسی معنا می دهد،زندگیش را بی معنا نکن #بود...

اگر بودنتبه زندگی کسی معنا می دهد،زندگیش را بی معنا نکن #بود...

دلم می خواهد #بودنت مثل #قصهٔ روز و شب باشد...! #ابدیهرگز تم...
۳۱

دلم می خواهد #بودنت مثل #قصهٔ روز و شب باشد...! #ابدیهرگز تم...

ترجیح میدهمتمام آشوب های دلم را کنار گوشَت نجوا کنم #بودنت ر...
۱

ترجیح میدهمتمام آشوب های دلم را کنار گوشَت نجوا کنم #بودنت ر...

دلم می خواهد #بودنت مثل #قصهٔ روز و شب باشد...! #ابدیهرگزتما...
۱

دلم می خواهد #بودنت مثل #قصهٔ روز و شب باشد...! #ابدیهرگزتما...

دلم می خواهد #بودنت مثل #قصهٔ روز و شب باشد...! #ابدیهرگز تم...
۳

دلم می خواهد #بودنت مثل #قصهٔ روز و شب باشد...! #ابدیهرگز تم...

نفسھای #تو را   آن روزها در شیشہ   پُر ڪردم...  هوای روزهای ...
۱

نفسھای #تو را آن روزها در شیشہ پُر ڪردم... هوای روزهای ...

چشم‌هایم را می‌بندم #خیال #بودنت در سرم نقش می‌بنددچشم‌هایم ...

چشم‌هایم را می‌بندم #خیال #بودنت در سرم نقش می‌بنددچشم‌هایم ...

#عشق‌من!:smiling_face_with_smiling_eyes: :heavy_black_heart:...
۸

#عشق‌من!:smiling_face_with_smiling_eyes: :heavy_black_heart:...

نعمتی ست #بودنت ، #داشتنت  #ادبیات چه کهنه می شود در وصف #تو...
عکس بلند
۳

نعمتی ست #بودنت ، #داشتنت #ادبیات چه کهنه می شود در وصف #تو...

#دوست داشتن #توزیباترین عصاره جان من استدوست داشتن توو اتفاق...
۲۵

#دوست داشتن #توزیباترین عصاره جان من استدوست داشتن توو اتفاق...

#حال که من دوستت دارم#دموکراسی را فراموش کن#بودنت فقط و فقط#...
۶

#حال که من دوستت دارم#دموکراسی را فراموش کن#بودنت فقط و فقط#...