امید_صباغ_نو (۴۷۶ تصویر)

گفته‌ ام بارها و می‌گویمبی وجودش حیات مکروه استهمه‌ی عمرتکیه...
۳

گفته‌ ام بارها و می‌گویمبی وجودش حیات مکروه استهمه‌ی عمرتکیه...

گفته‌ام بارها و می‌گویم:بی وجودش حیات مکروه است...همه عمر تک...
۱

گفته‌ام بارها و می‌گویم:بی وجودش حیات مکروه است...همه عمر تک...

من همان آدم پر منطق بی احساسمپس چرا آمدنت حال مرا ریخت بهم.....

من همان آدم پر منطق بی احساسمپس چرا آمدنت حال مرا ریخت بهم.....

من همان آدم پر منطق بی احساسمپس چرا آمدنت حال مرا ریخت بهم.....
۲

من همان آدم پر منطق بی احساسمپس چرا آمدنت حال مرا ریخت بهم.....

💙هرکسی را بهر کاری ساختند💙کار من دیوانه‌ی او بودن است...#امی...
۷

💙هرکسی را بهر کاری ساختند💙کار من دیوانه‌ی او بودن است...#امی...

تاریخ بی حضور تو یعنی دروغ محضسال هزار و چند که فرقی نمیکند ...

تاریخ بی حضور تو یعنی دروغ محضسال هزار و چند که فرقی نمیکند ...

تو هم، غمی به جهانم اضافه کردی و رفتی..#امید_صباغ_نو
۱

تو هم، غمی به جهانم اضافه کردی و رفتی..#امید_صباغ_نو

‌‌بگوکه ‌مال ‌کسی‌غیرمن ‌نخواهی شدخیال خام مرا تا همیشه راحت...
۳۱

‌‌بگوکه ‌مال ‌کسی‌غیرمن ‌نخواهی شدخیال خام مرا تا همیشه راحت...

درد ِعشقی کشیده ام که فقط ، هر که باشد دچار می فهمدمرد ، معن...
۴

درد ِعشقی کشیده ام که فقط ، هر که باشد دچار می فهمدمرد ، معن...

معیار عشق های زمین فرق کرده استماشین حساب همدم معشوقه ها شده...

معیار عشق های زمین فرق کرده استماشین حساب همدم معشوقه ها شده...

شاعـر نشدى حال مرا خوب بفهمىمن قافيه در قافيه رسوايى محضم......

شاعـر نشدى حال مرا خوب بفهمىمن قافيه در قافيه رسوايى محضم......

این همه فاصله،ده جاده وُصد ریلِ قطاربالِ پرواز دلم کو،که به ...
۱

این همه فاصله،ده جاده وُصد ریلِ قطاربالِ پرواز دلم کو،که به ...

ما‌حنجره‌در‌حنجرهدر‌حنجره‌بغضیم،ما‌آینه‌در‌آینه‌در‌آینه‌دردی...

ما‌حنجره‌در‌حنجرهدر‌حنجره‌بغضیم،ما‌آینه‌در‌آینه‌در‌آینه‌دردی...

نبودٺ زخم شد، ایݧ را خودٺ فهمیدے و رفتےبھ مݧ آموختے با زخم‌ھ...

نبودٺ زخم شد، ایݧ را خودٺ فهمیدے و رفتےبھ مݧ آموختے با زخم‌ھ...

اینجا تمام ِ حنجره ها لاف می زنندهرگز کسی هر آنچه که می گفت،...
۱

اینجا تمام ِ حنجره ها لاف می زنندهرگز کسی هر آنچه که می گفت،...