:face_with_tears_of_joy::face_with_tears_of_joy::face_with_t...
۳

:face_with_tears_of_joy::face_with_tears_of_joy::face_with_t...

:face_with_tears_of_joy::face_with_tears_of_joy:
۰

:face_with_tears_of_joy::face_with_tears_of_joy:

#Wallpaper :artist_palette:
۰

#Wallpaper :artist_palette:

#Wallpaper :four_leaf_clover:
۰

#Wallpaper :four_leaf_clover:

:face_with_tears_of_joy::face_with_tears_of_joy::face_with_t...
۱

:face_with_tears_of_joy::face_with_tears_of_joy::face_with_t...

:face_with_tears_of_joy::glowing_star::thumbs_up_sign:
۲

:face_with_tears_of_joy::glowing_star::thumbs_up_sign:

:face_with_tears_of_joy::face_with_tears_of_joy::face_with_t...
۰

:face_with_tears_of_joy::face_with_tears_of_joy::face_with_t...

:face_with_tears_of_joy::face_with_tears_of_joy::face_with_t...
۳

:face_with_tears_of_joy::face_with_tears_of_joy::face_with_t...

واقعا یعنی میشه؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟:loudly_crying_face::loudly_crying...
۵

واقعا یعنی میشه؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟:loudly_crying_face::loudly_crying...

:face_with_tears_of_joy::face_with_tears_of_joy:
۰

:face_with_tears_of_joy::face_with_tears_of_joy:

مـوافقا کـامنت:face_with_tears_of_joy::face_with_tears_of_jo...
۱۵

مـوافقا کـامنت:face_with_tears_of_joy::face_with_tears_of_jo...

#Wallpaper:money_with_wings:
۱

#Wallpaper:money_with_wings:

#Wallpaper :multiple_musical_notes:
۰

#Wallpaper :multiple_musical_notes:

کـوچـکـتـــر کـــه بودیـــــمـ ..ایمــانِـمــــان بـزرگـتـــ...
۱

کـوچـکـتـــر کـــه بودیـــــمـ ..ایمــانِـمــــان بـزرگـتـــ...

دلم برای خنده های بی دلیل…برای شادمانی های بی سبب….برای بی ر...
۰

دلم برای خنده های بی دلیل…برای شادمانی های بی سبب….برای بی ر...

مـترسـڪ بـہ گـندم گـفٺ:ای گـندم؛ تـو گـوآه بـاش کـه مـرا بـر...
۰

مـترسـڪ بـہ گـندم گـفٺ:ای گـندم؛ تـو گـوآه بـاش کـه مـرا بـر...

:collision_symbol:دوستانی که من رو فالـو کردن ولی من آنفالوش...
۲

:collision_symbol:دوستانی که من رو فالـو کردن ولی من آنفالوش...

#سحر_قریشی :revolving_hearts::crown:#بازیگر#هنرمند_ایرانی #چ...
۱

#سحر_قریشی :revolving_hearts::crown:#بازیگر#هنرمند_ایرانی #چ...

#سحر_قریشی #امید_علومی :couple_with_heart:#بازیگر#هنرمند_ایر...
۰

#سحر_قریشی #امید_علومی :couple_with_heart:#بازیگر#هنرمند_ایر...