ویژه کنید
عکس و تصویر قبلنا وختے دلت میگرفت... وختے گریت میگرفت... میومدی تو بغلم و گریهـ میکردے... میگفتے:بغلت مث ...

قبلنا وختے دلت میگرفت...
وختے گریت میگرفت...
میومدی تو بغلم و گریهـ میکردے...
میگفتے:بغلت مث معجزهـ میمونه...
میگفتے:بغل تو بهشتیهـ کهـ مث هیچ جایے نیس...
میگفتے:این بغلو با هیچے تو دنیا عوض نمیکنم...
به من اشاره کردیو گفتے:من بدون تو میمیرم...
بهم گفتے: دلیل زنده بودنمے...
.
.
.
حالا وختے دلت میگیرهـ...
وختے گریت میگیرهـ...
تو بغل کے گریهـ میکنے؟
بغل کے واست مث معجزس؟
حالا کدوم تنے واست مث بهشتے شدهـ کهـ مثلش تو این دنیا برات نبود؟
هااان؟
بگو لعنتے...
حالا این تن لعنتیو با چے عوض کردی؟...
...تنے رو کهـ با یهـ دنیا عوض نمیکردے
حالا...
تویے کهـ میگفتے دلیل زندهـ بودنتم
دلیل زندهـ بودنتو ول کردے...
.
.
.
.
دیدی حرفات یهـ دروغ شیرین بیشتر نبود؟
دیدی من خر حرفاتو باور کردم
نهـ من خر نبودم...
من عاشق بودم...
عاشق تو
تویے کهـ باعث خرابے زندگیمے...
راستی...
هنوز گریهـ میکنے؟
یا نهـ با اون خوشحالے
شاید تو خوشحال باشے
شاید تو یکیو داشتهـ باشے کهـ وختے گریهـ میکنے
بغلت کنهـ...
ولے من تنها تکیهـ گاهم بالشمهـ...
سرمو میذارم روشو گریهـ میکنم
منے کهـ قبلن تکیهـ گاهـ بودم
الان بے تکیهـ گاهـ موندم...
تو باعثشے...
تو...
همهـ چے از ط ٌشروع شد...
#نوشته_خودم
#کپی_ممنوع
#آیلی_نویس
#Do_not_copy

دانلود نرم‌افزار اندروید ویسگون دانلود از بازار

ارسال دیدگاه

Loading...