ویژه کنید
عکس و تصویر 🌹 نـــ✒ــون وَ الْــــقَــلَــم 🌹 #آیه_های_جنون #قسمت_سی_و_نهم #بخش_دوم یقہ ے سارافونم را از حصار دستانش ...

🌹 نـــ✒ــون وَ الْــــقَــلَــم 🌹
#آیه_های_جنون
#قسمت_سی_و_نهم
#بخش_دوم
یقہ ے سارافونم را از حصار دستانش آزاد میڪنم،بہ چشمانش خیرہ میشوم و آرام زمزمہ میڪنم:بیشتر از سیلیت این درد دارہ ڪہ از مردے مثل #علے حرف میزنے!
مبهوت نگاهم میڪند،نفس عمیقے میڪشم و بہ سمت اتاقم قدم برمیدارم.
سڪوت بدے در خانہ حاڪم شدہ،زنگ تلفن سڪوت را مے شڪند.
نورا بے میل تلفن را جواب میدهد:بلہ؟
_سلام! خوبے عزیزم؟
_چند لحظہ گوشیو بدم بہ خودش!
دستگیرہ ے در را میفشارم ڪہ نورا صدایم میزند:آیہ!
بہ سمتش برمے گردم،گوشے تلفن را در دستش تڪان میدهد:مطهرہ س!
مادرم نفس عمیقے میڪشد و روے مبل مے نشیند،رو بہ پدرم میگوید:نترس همیشہ حرف خودتہ! اینم بدبخت ڪن!
چند لحظہ بہ نورا نگاہ میڪنم سپس بہ سمتش مے روم.
گوشے تلفن را از دستش میگیرم:جانم مطهرہ؟
صداے پر انرژے اش مے پیچید:سلام رفیقِ نارفیق! امروز چرا نیومدے مدرسہ؟
آرام میگویم:سلام یڪم حالم بود!
_اِ چت شدہ؟
_هیچے! فشارم افتادہ بود!
_الان خوبے؟
پوزخند میزنم:آرہ خیلے خوبم!
ادامہ میدهم:همینو میخواستے بپرسے؟
خجول میگوید:نہ! راستش مامان و بابام رفتن ختم،محدثہ رم با خودشون بردن،خونہ تنهام گفتم یڪے دو ساعت بیاے پیشم عربے ام باهام ڪار ڪنے اما دیگہ پشیمون شدم ببخشید نمیدونستم حالت بدہ!
سریع میگویم:نہ نہ! الان میام!
_آخہ....
اجازہ نمیدهم حرفش را بزند:پنج دیقہ دیگہ خونہ تونم!
سپس بدون خداحافظے تلفن را قطع میڪنم.
رو بہ مادرم میگویم:مامان و باباے مطهرہ رفتن ختم تنهاس گفت برم پیشش.
پدرم میگوید:لازم نڪردہ!
یاسین مُردد میگوید:مطهرہ ڪہ دختر خوبیہ!
مادرم بہ من زل میزند:برو! ڪتاباے امروزتم ببر ببین معلما چے گفتن.
پدرم با اخم نگاهش میڪند:من باباشم میگم نرو تو میگے برو؟!
مادرم از روے مبل بلند میشود:بس ڪن دیگہ! بہ اندازہ ے ڪافے از دستت ڪشیدم دیگہ حوصلہ ندارم!
نورا نگاهے بہ من و یاسین ما اندازد،لبش را بہ دندان میگیرد و رها میڪند.
آرام میگوید:الان بحثشون بالا میگیرہ،تو سریع برو پیش مطهرہ،منم یہ جورے یاسینو ببرم بیرون!
پدرم برافروختہ میشود:حرف دهنتو بفهم پروانہ! هر چے جلوے بچہ ها بہ دهنت میاد بارم میڪنے!
نورا دست یاسین را میگیرد و بہ سمت اتاقش میبرد.
من هم بے حوصلہ صحنہ را ترڪ میڪنم،چادر نمازم را مرتب تا میڪنم و روے رخت آویز مے اندازم.
با ڪمے جستجو روسرے بلند مشڪے و چادر قجرے ام را مے یابم.
صداے بغض آلود مادرم اعصابم را بہ هم ریخته:نمیفهمے؟!‌ آیہ هادے رو نمیخواد!
پدرم عصبے میخندد:بے جا ڪردہ! نڪنہ میخواد برہ براے من از ڪوچہ و خیابون داماد بیارہ؟!
روسرے ام را سر میڪنم.
مادرم لحنش را ڪمے نرم میڪند:مگہ آیہ چندسالشہ؟! یہ جورے عجلہ دارے انگار چهل سالشہ موندہ رو دستمون! نمیخواد الان ازدواج ڪنہ دست بردار دیگہ.
دلم ڪمے قرص میشود،مادرم را پشتم دارم!
چادرم را هم سر میڪنم و ڪولہ ے مدرسہ ام را یڪ طرفہ روے دوشم مے اندازم.
پدرم فریاد میزند:یہ چیزاییو نمیدونید! همہ ے این ڪارا بہ نفع آیہ س!
_خب بگو مام بدونیم!
پدرم پوفے میڪند و میگوید:آیہ نمیخواد شوهر ڪنہ دیگہ؟
مادرم محڪم پاسخ میدهد:آرہ!
پدرم جدے میگوید:بہ یہ شرط! درسشو ول ڪنہ!
میخواهم بہ سمت در قدم بردارم ڪہ با ذوق بگویم با ڪمال میل ڪہ با جملہ ے بعدے اش خشڪم میزند!
_همین امشبم وسایلشو جمع ڪنہ برہ یزد پیش عزیز!
مادرم با حرص میگوید:چے؟!
_همین ڪہ گفتم!
در اتاق را باز میڪنم،پدرم بدون اینڪہ نگاهم بڪند میگوید:ڪدوم آیہ؟ میذارے هادے بیاد خواستگارے یا مدرسہ رو ول میڪنے براے همیشہ میرے پیش عزیز؟!
گیج لب میزنم:براے همیشہ؟!
مُسمم میگوید:براے همیشہ!
مادرم مبهوت نگاهش را میان من و پدرم مے چرخاند!
ڪنار پدرم مے نشیند:چرا باید بذارم برہ پیش مادرِ تو؟!
انگشت اشارہ اش را بہ سمت مادرم میگیرد:حرفو زدم اینطورے خیالم راحتہ! انتخاب با خود آیہ س!
آب دهانم را فرو میدهم،یا اینجا بمانم درسم را بخوانم و تن بہ ازدواج اجبارے بدهم یا همین امشب وسایلم را جمع و درس و خانوادہ ام را رها ڪنم،بروم یزد پیشِ مادربزرگم!
همہ ے وجودم فریاد میزند محڪم باش و دومے را انتخاب ڪن.
ڪنارِ در مے نشینم،
بگذریم از درس نخواندن و این چندماهے ڪہ بہ ڪنڪور ماندہ.
بگذریم از جدا شدن از مادرم و نورا و یاسین!
بگذریم از دورے از تهران و رفتن بہ شهر غریبے ڪہ باید با یڪ پیرزن،تنها روز و شبم را سر ڪنم‌
بگذریم از گرماے یزد و تنها ماندنم!
از عزیز نمیشود گذشت!
پیرزنے هفتاد سالہ با عقاید بستہ تر و بدتر از پدرم!
با آن سختگیرے ها و تندے ڪردن ها!
✍🏻نویسنده:لیلے سلطانے
Inastagram:Leilysoltaniii

دانلود نرم‌افزار اندروید ویسگون دانلود از بازار

ارسال دیدگاه

هنوز دیدگاهی ثبت نشده است
Loading...