ویژه کنید
عکس و تصویر #زنده باد# غیرت #محرم# در# راه# است #حجاب# حفظ #حرمت است #هفته #دفاع #مقدس# گرامیباد ...

#زنده باد# غیرت
#محرم# در# راه# است
#حجاب# حفظ #حرمت است
#هفته #دفاع #مقدس# گرامیباد

#قسمت #دوم

این روزهادنیادنیای افسردگی و
دلتنگی وناامیدی ودلزدگی است...
تاجایی که تاریخ نشان میدهدبعضی ازچیزهاکمرنگتروبعضی هابه سرعت نور
رنگین ترشده اند
بگذاریدقدری خودمانی ترصحبت کنم
درقدیم زیاداین زرق وبرق های امروزی نبودتابستانهاپنکه ی سقفی بودوزمستانهاکرسی چوبی...
قدیمانه مبلمانی بودونه پرده های اینچنینی نه تلفن همراهی بودونه این همه دوری ودوستی...
قدیمایه توپ پلاستیکی بودو
۲۰ تابچه هفت تاسنگ بودو 
هفت سنگ گرگم به هوابودو لی لی
بازی سالم وپرازشورونشاط بچه ها...
مکاتبات ازطریق نامه بودو احوالپرسیها
بسیار.نه ازتلفن خبری بودونه ازدنیایی مجازی.مقوله ای مهمتروبهترازازدواج نبود
همینکه پسریادختربه حداقل شرایط ازدواج میرسیدباپادرمیانی دوتابزرگتر
به سادگی وبدون این همه تجملات وچشم وهم چشمی هاانجام میگرفت
مختصری جهازیه داده میشدومختصری
مهریه معین.
مجلس درخانه پدردامادیایکی ازهمسایگان ویادرخانه یکی ازاقوام
خیلی ساده وخودمانی برگزارمیشد
ان روزها عشق در صداقت و تعهد به خانواده معنی میشد نع در فضای مجازی و خیبان
همسایه ازحال همسایه باخبربود
اکثرفامیل هرچندروزیکبار دیدن هم
میرفتندوازحال واحوال یکدیگروازاوضاع
اجتماع باخبرمیگشتند....
امروزوقتی به خواستگاری دختری میروی
بایدهفت خوان رستم رارد کنی
۱بایدازنظرمالی آنقدری داشته باشی که بتوانی هفت نسل بعدت رانان بدهی
۲بایدآنقدرزیباباشی که هیچ عضوبدنت
نیازبه بازسازی وپیوندوزیباسازی نداشته باشد۳بایدکاردولتی داشته باشی
آن هم نه درهرشرکتی وهرسمتی
بایدمدیریارییس آنجاباشی
۴بایدبه تاریخ سال تولدهمسرت
مهریه بدهی...
نه ملاک انتخاب دخترپولداری پسربودو
نه ملاک انتخاب پسرزیبایی ظاهری او
آن روزهاشایدخیلی ازاین چیزهای به ظاهرخوب نبودولی حال همه خوب بود...
این روزهادردمن وشماازآنجایی شروع شد 
که #واژه ای# به #نام #مد را واردزندگیمان کردیم خواستیم به روزترباشیم
امابه چه بهایی
به بهای ازدست دادن خیلی ازارزشها
به بهای ازدست دادن خیلی ازشادیها...

#حرف# اخر ان روزها #محرم #ماه #عزاداری بود 😞 😞 نع جشنی برای دوست یابی و کارهای غیر اخلاقی

#به حرمت# امام# حسین# خلاف# و #گناه #تعطیل

در آیات بسیاری، زندگی دنیوی را به «لعب و لهو» (بازیچه و سرگرمی) تعبیر کرده است و گاه از آن این گونه مذمت و سرزنش می کند که: «الحیاه الدنیا لعب و لهو و زینه و تفاخر بینکم» و یا: «ما الحیاه الدنیا الامتاع الغرور» و یا «و ما هذه الحیاه الدنیا الالهو و لعب و ان الدار الاخره لهی الحیوان لوکانوا یعلمون» این زندگی دنیا جز سرگرمی و بازیچه نیست و زندگی حقیقی همانا ]در[ سرای آخرت است. ای کاش می دانستند....

دانلود نرم‌افزار اندروید ویسگون دانلود از بازار

ارسال دیدگاه

ادامه‌ی دیدگاه ها
Loading...