نرم‌افزار اندروید ویسگون مستقیم بازار

g_idel (۳ تصویر)

+قـرصـات ڪو؟ -نیستشـون +میـدونـم:/بـاز ڪجا گـم و گـورشـون ڪردی؟! -یـادم نمیـاد +چشـات قـرمـزن...رنـگ بـِ رو نـداری...اون ڪوفتےام دو دیقـع از دستـت نمیفتـع...! -خـوبـم +رنگـ رخسـارت سـرّ درونتـو دارع لـو میـدع:/ -انـدر دل مـن درون و ...

+قـرصـات ڪو؟ -نیستشـون +میـدونـم:/بـاز ڪجا گـم و گـورشـون ڪردی؟! -یـادم نمیـاد +چشـات قـرمـزن...رنـگ بـِ رو نـداری...اون ڪوفتےام دو دیقـع از دستـت نمیفتـع...! -خـوبـم +رنگـ رخسـارت سـرّ درونتـو دارع لـو میـدع:/ -انـدر دل مـن درون و بیـرون همـع اوسـت:) +گـور بـابـاش:/قـرصـات ڪو؟! -درسـت حـرف بـزن راجبـش +خفـع شـو...ظچشـات هـرلحضـع خـون تـر ...

۱۶ آذر 1398
3K
#g_idel #miyo #latata

#g_idel #miyo #latata

۸ آذر 1397
85
#g_idel #yoqi #latata

#g_idel #yoqi #latata

۸ آذر 1397
92