نرم‌افزار اندروید ویسگون مستقیم بازار

چه_پاداشی_دارد (۱ تصویر)

🌹🕊🌹🕊🌹 🕊🌹🕊🌹 🌹🕊🌹 🕊🌹 🌹 #احترام_به_پیشکسوتان_در_مجالس #چه_پاداشی_دارد⁉️⁉️⁉️ ای ایمان آورندگان🔊🔊🔊🔊 هرگاه به شما گفته شود به تازه واردهادر مجلس جادهید 👇👇👇👇 #اطاعت_کنید چرا⁉️⁉️⁉️⁉️⁉️⁉️⁉️ از #فضل_خدا تعجب نیست که در برابر یک چنین کار کوچکی چنان ...

🌹🕊🌹🕊🌹 🕊🌹🕊🌹 🌹🕊🌹 🕊🌹 🌹 #احترام_به_پیشکسوتان_در_مجالس #چه_پاداشی_دارد⁉️⁉️⁉️ ای ایمان آورندگان🔊🔊🔊🔊 هرگاه به شما گفته شود به تازه واردهادر مجلس جادهید 👇👇👇👇 #اطاعت_کنید چرا⁉️⁉️⁉️⁉️⁉️⁉️⁉️ از #فضل_خدا تعجب نیست که در برابر یک چنین کار کوچکی چنان #پاداش_عظیمی قرار دهد پاداش به قدر #کرم اوست نه به قدر #اعمال ما سوره مجادله،آیه۱۱ ...

۲۸ مهر 1396
6K