نرم‌افزار اندروید ویسگون مستقیم بازار

میم_الف (۲۱ تصویر)

من انقدر آشوبم که نفهمم کجای دنیا و چجوری روی پام قد میکشم اونقدر سرمای وجودم ریشه زده که دیگه نمیتونم احساسمو درک کنم! من من به اندازه ای خستس که شجاعت انجام حماقت داشته ...

من انقدر آشوبم که نفهمم کجای دنیا و چجوری روی پام قد میکشم اونقدر سرمای وجودم ریشه زده که دیگه نمیتونم احساسمو درک کنم! من من به اندازه ای خستس که شجاعت انجام حماقت داشته باشه اینجا جای پرواز روح من نبود روح من اونقدری یخ زده که هیچ گرمایی ...

۱۲ دی 1398
3K
میشود بی دلیل به تو عشق ورزید بی دلیل دوستت داشت بی دلیل حست کرد در حالی که تو در کناره پنجره به کسی فکر میکنی که حتی شبیه من نیست... #میم_الف #مبیناامانی

میشود بی دلیل به تو عشق ورزید بی دلیل دوستت داشت بی دلیل حست کرد در حالی که تو در کناره پنجره به کسی فکر میکنی که حتی شبیه من نیست... #میم_الف #مبیناامانی

۷ فروردین 1396
26
جَـدیـداً ایـده هـآم نوسـتآلژی اَن ! هَـرچـی کـه بِسآزَم ُ هـرجـآیی کـه آپلـودِش کُنَم [: [[: مُحـتـَوآیِ [پلـی لیسـت] ـآم هَر روز تَغـییر میکُنـه [= #میم_الف #the_god_father

جَـدیـداً ایـده هـآم نوسـتآلژی اَن ! هَـرچـی کـه بِسآزَم ُ هـرجـآیی کـه آپلـودِش کُنَم [: [[: مُحـتـَوآیِ [پلـی لیسـت] ـآم هَر روز تَغـییر میکُنـه [= #میم_الف #the_god_father

۱۶ شهریور 1394
88
حِـیف فـونتِ فـآرسـیِ دُرُسـت حِسـآبـی نَدآرَم /: #میم_الف #خاااک #لیتو #بقیه_کین_تو_الماس_منی

حِـیف فـونتِ فـآرسـیِ دُرُسـت حِسـآبـی نَدآرَم /: #میم_الف #خاااک #لیتو #بقیه_کین_تو_الماس_منی

۱۲ شهریور 1394
92
ایـن کـآرـه خودَمـه /: اَوَلـیـن اِدیـت عُمـرَم اَز وآن دی -__^ #وان_دی #میم_الف

ایـن کـآرـه خودَمـه /: اَوَلـیـن اِدیـت عُمـرَم اَز وآن دی -__^ #وان_دی #میم_الف

۱۱ شهریور 1394
86
هَـلآکـِ ژِسـتِ لـویـی َم |: ایـموجـی هـآ چـِرت شُد |: #وان_دی #میم_الف _ادیت

هَـلآکـِ ژِسـتِ لـویـی َم |: ایـموجـی هـآ چـِرت شُد |: #وان_دی #میم_الف _ادیت

۳۰ مرداد 1394
113
|||: گوروهـه زیـآدی [بووووق] بود مَنـم [ ] بـآزی دَرآوُردَمُ بَد زَدَم بـِ چـآک [اَلـَکـی] -___- #میم_الف #دو_نقطـه_رو_هـم_پوکـر_فیس

|||: گوروهـه زیـآدی [بووووق] بود مَنـم [ ] بـآزی دَرآوُردَمُ بَد زَدَم بـِ چـآک [اَلـَکـی] -___- #میم_الف #دو_نقطـه_رو_هـم_پوکـر_فیس

۱۹ مرداد 1394
93
فـِک کُـن بَعدِ مُدَّت هـآ یـهو بِری TV رو آن کُنـی ُ اَ تیـترآژِ یـه سـریـآل کـه تو رو یآد هـآگوآرتـز -__- میندآزـه خوشـت بیـآد ُ زودـی زیرنِویس اِسم فیـلمو نیگَ دآری تو یـآدِت (: ...

فـِک کُـن بَعدِ مُدَّت هـآ یـهو بِری TV رو آن کُنـی ُ اَ تیـترآژِ یـه سـریـآل کـه تو رو یآد هـآگوآرتـز -__- میندآزـه خوشـت بیـآد ُ زودـی زیرنِویس اِسم فیـلمو نیگَ دآری تو یـآدِت (: ُ یـه سِری کآرُ بآر بَرآ پـیدآ کَردَنِش |: [پآرآزیـت] خُلآصـه .. دآنلـودِش کُنیـد |: ...

۱۷ مرداد 1394
37
شَـرط‌ میـبَندَم زیـر شیروآنیِ .. اَ اُتآقِ خودَم بَدَم اومَد |: پ . ن : لَبخَندی بِ عَصَبی شُدَنِش زَدَمُ بَرآیِ چآرُمیـن بآر تو [ ۹۴ ] موهـآمو چیـدَم (: #میم_الف #مـوآم(: #Try!

شَـرط‌ میـبَندَم زیـر شیروآنیِ .. اَ اُتآقِ خودَم بَدَم اومَد |: پ . ن : لَبخَندی بِ عَصَبی شُدَنِش زَدَمُ بَرآیِ چآرُمیـن بآر تو [ ۹۴ ] موهـآمو چیـدَم (: #میم_الف #مـوآم(: #Try!

۱۲ مرداد 1394
60
او مـآی گـآد .. عَجَب جـآیی .. هـَندزفِریـش کَمـه .. .__. #میم_الف #جاست_فوتو

او مـآی گـآد .. عَجَب جـآیی .. هـَندزفِریـش کَمـه .. .__. #میم_الف #جاست_فوتو

۷ مرداد 1394
34
» فـِک نمیکَـردَم فوتویـی کـه روش ب‌صورَتِ خوآنآ نِوِشِتِ [ میـــم.الـــف ] کُپـــcopyـی بـشه ! نِمیدونَم شآیـَد طَـرَف یـآ سَـوآد نَدآرـه یـآ شُعور نَدآرِـه یآ کورـه ا: .. ویـس جوری شُدـه کِ هَرچـی تو گآلـِریت ...

» فـِک نمیکَـردَم فوتویـی کـه روش ب‌صورَتِ خوآنآ نِوِشِتِ [ میـــم.الـــف ] کُپـــcopyـی بـشه ! نِمیدونَم شآیـَد طَـرَف یـآ سَـوآد نَدآرـه یـآ شُعور نَدآرِـه یآ کورـه ا: .. ویـس جوری شُدـه کِ هَرچـی تو گآلـِریت دَستِت میـآد سِند میکُنـی دو تآ لایـک بـِگیری [: پَنـآه آوُردی بـه عَسکـی کِ روش ...

۵ مرداد 1394
57
چِطورـه ؟ ^___^ #میم_الف #هری

چِطورـه ؟ ^___^ #میم_الف #هری

۳ مرداد 1394
29
بـی اِف اِف ُ .. هَرکـی شُروع کَرد .. یـ ـه پآیـآن َم بَرآش سآخـت .. حآلـآ هِـی بِگـو اُسکُل مآ خوآهـَریم : بِشیـن ُ تَمآشـآ کُن ایـن پآیـآنِ شیـریـنِشو .. [[: #میم_الف #بی_اف_اف

بـی اِف اِف ُ .. هَرکـی شُروع کَرد .. یـ ـه پآیـآن َم بَرآش سآخـت .. حآلـآ هِـی بِگـو اُسکُل مآ خوآهـَریم : بِشیـن ُ تَمآشـآ کُن ایـن پآیـآنِ شیـریـنِشو .. [[: #میم_الف #بی_اف_اف

۳ مرداد 1394
31
پَنجُمین سآلگـرد وآن دی .. بآ تـبریـکآیِ دآیرِکشِنرآ بِهَم گُذَشـت .. مِثِّ سآلـآی قَـبل ُ سآلـآی بَعـد .. پـ . ن : خآکِسـتری بآس میشُد .. [: #میم_الف #1D

پَنجُمین سآلگـرد وآن دی .. بآ تـبریـکآیِ دآیرِکشِنرآ بِهَم گُذَشـت .. مِثِّ سآلـآی قَـبل ُ سآلـآی بَعـد .. پـ . ن : خآکِسـتری بآس میشُد .. [: #میم_الف #1D

۲ مرداد 1394
33
جَدیـداً شُدـه کوچولو .. هـِع ! یِبـآر سِرچ کُن » بِز بِبین سِنِّت بِ تِعدآدِ فَن پِیجآش میرِسِ یـآ نـه [[[: اونوَقـت مُشَخَّص میشه کوچولـو کـیـ ـه [: دَر هَر صـورَت .. ویـس تَعطیـل . ...

جَدیـداً شُدـه کوچولو .. هـِع ! یِبـآر سِرچ کُن » بِز بِبین سِنِّت بِ تِعدآدِ فَن پِیجآش میرِسِ یـآ نـه [[[: اونوَقـت مُشَخَّص میشه کوچولـو کـیـ ـه [: دَر هَر صـورَت .. ویـس تَعطیـل . #بز #میم_الف

۲ مرداد 1394
18
اِستـآتوسِ جدـید .. کُلّی حَرف توشِ [...] اِشآرـه ش کِ کآمِلـاً مُشَخِصِ [[: اِستآتوسَمَ ـم بَرآ خودَم نَبآشِ خوآب بِ چِشِم نِمیآد .. #میم_الف #Typing..

اِستـآتوسِ جدـید .. کُلّی حَرف توشِ [...] اِشآرـه ش کِ کآمِلـاً مُشَخِصِ [[: اِستآتوسَمَ ـم بَرآ خودَم نَبآشِ خوآب بِ چِشِم نِمیآد .. #میم_الف #Typing..

۱ مرداد 1394
38
یـه بآر لویــیز .. رآس وایـسآد ‌ا: بِهـتَر اَز این نِمیشِ ا: دَر هَر صور‌َت .. مآ اَز این عَسکـ خوشِمآن می آیـَد [: #لوییز #& #نآیولررر #میم_الف

یـه بآر لویــیز .. رآس وایـسآد ‌ا: بِهـتَر اَز این نِمیشِ ا: دَر هَر صور‌َت .. مآ اَز این عَسکـ خوشِمآن می آیـَد [: #لوییز #& #نآیولررر #میم_الف

۱ مرداد 1394
49
یِ موزیکِ پِرفِکت![: اَگِ نَشنیدی نِصفِ عُمرِت بَرفَنآست [: اینَم صِرفاً بَرآ مَعرِفی آهَنگ دُرُست شُده [: آپلودِش کَردَم [: لِذَّت بِبَرید [: http://s4.picofile.com/file/8182316592/Together.mp3.html #میم_الف #وقتی #بآ #همیم

یِ موزیکِ پِرفِکت![: اَگِ نَشنیدی نِصفِ عُمرِت بَرفَنآست [: اینَم صِرفاً بَرآ مَعرِفی آهَنگ دُرُست شُده [: آپلودِش کَردَم [: لِذَّت بِبَرید [: http://s4.picofile.com/file... #میم_الف #وقتی #بآ #همیم

۱۳ تیر 1394
58
اَلآن اَصآبَم خوردِ شَدید [: فِک کُنَم چَن تآ آهَنگِ مُلآیِم میتونِ آرآمِشو بِم بَرگَردونِ [: [......] #میم_الف

اَلآن اَصآبَم خوردِ شَدید [: فِک کُنَم چَن تآ آهَنگِ مُلآیِم میتونِ آرآمِشو بِم بَرگَردونِ [: [......] #میم_الف

۱۳ تیر 1394
26
این کِ دیگِ تَرکیب تَمومِ [: خو [بآلآیی] مآ دَرکِش نَکَردیم توضیح بِدِ قوربون شآخِت [: #میم_الف #Obedience_to_Satan

این کِ دیگِ تَرکیب تَمومِ [: خو [بآلآیی] مآ دَرکِش نَکَردیم توضیح بِدِ قوربون شآخِت [: #میم_الف #Obedience_to_Satan

۷ تیر 1394
5